Upphävd författning

Förordning (1984:479) med instruktion för fideikommissnämnden

Departement
Justitiedepartementet F4
Utfärdad
1984-06-07
Ändring införd
SFS 1984:479 i lydelse enligt SFS 1986:1101
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3, 6--10 samt 14--17 §§, tillämpas på fideikommissnämnden.

[S2]Med chefen förstås vid tillämpning av verksstadgan nämndens ordförande.

Uppgifter

2 §  Fideikommissnämnden prövar frågor enligt lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss och enligt permutationslagen (1972:205).

Organisation

3 §  Nämnden består av ordförande, ledamöter och suppleanter enligt vad som anges i 19 § lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss.

[S2]Regeringen förordnar en ledamot att vara vice ordförande i nämnden.

4 §  Nämndens kansligöromål fullgörs av kammarkollegiet.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

5 §  Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta omständigheterna föranleder det.

[S2]Suppleant i nämnden får, även om någon ledamot inte är förhindrad, kallas att närvara vid sammanträde.

6 §  Nämnden är beslutför när ordföranden eller, när denne är förhindrad, vice ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:1101).

7 §  Ärendena avgörs efter föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på den tjänsteman i kammarkollegiet som kollegiet utser. Nämndens ordförande får överta beredningen och föredragningen av ett ärende.

8 § har upphävts genom förordning (1986:1101).

9 §  Nämndens ordförande eller den tjänsteman i kammarkollegiet som kollegiet utser får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar och frågor som uppkommer med anledning av överklagande av nämndens beslut. Förordning (1986:1101).

10 §  Nämnden eller dess ordförande får uppdra åt en eller flera av ledamöterna, befattningshavare hos kammarkollegiet eller anlitad expert eller sakkunnig att företa resor inom landet.

Ändringar

Förordning (1984:479) med instruktion för fideikommissnämnden

    Ikraftträder
    1984-07-01

Förordning (1986:1101) om ändring i förordningen (1984:479) med instruktion för fideikommissnämnden

Omfattning
upph. 8 §; ändr. 6, 9 §§
Ikraftträder
1987-01-01

Ändring, SFS 1988:1117

    Omfattning
    upph.