Upphävd författning

Förordning (1984:483) med instruktion för transportforskningsberedningen

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1984-06-07
Ändring införd
SFS 1984:483
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 §1 och 3, tillämpas på transportforskningsberedningen.

[S2]Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 § verksstadgan beredningens ordförande och i övrigt forskningschefen.

Uppgifter

2 §  Beredningen har hand om uppgifter som avser initiativ, planering, samordning och stöd i fråga om forskning, utveckling och demonstrationsprojekt som rör transporter, trafik och trafiksäkerhet, i den mån sådana uppgifter inte ankommer på någon annan myndighet.

3 §  Det åligger beredningen särskilt att i fråga om transporter, trafik och trafiksäkerhet

[S2]följa utvecklingen och kartlägga forskningsbehoven och därvid samverka med berörda myndigheter, institutioner, forskare och företag,

[S3]sammanställa berörda myndigheters långsiktiga program inom transportforskningsområdet och verka för samordnade insatser,

[S4]med utgångspunkt i forskningsbehoven inom sitt verksamhetsområde dels utarbeta långsiktiga program för forskning och utveckling, dels utarbeta kortsiktiga program som underlag för forsknings- och utvecklingsverksamheten,

[S5]lämna bidrag till långsiktig kunskapsuppbyggande och tillämpad forskning, utvecklings- och demonstrationsprojekt samt övervaka att bidragen kommer till avsedd användning,

[S6]främja den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden vid högskolan,

[S7]sammanställa och sprida forskningsresultat samt utvärdera forskningens kvalitet inom beredningens verksamhetsområde,

[S8]samordna dokumentationsverksamheten.

Organisation

4 §  Beredningen består av ordförande, vice ordförande och högst nitton andra ledamöter. Förordning (1985:691).

5 §  Hos beredningen finns ett kansli, som förestås av en forskningschef.

6 §  Hos beredningen finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får beredningen anlita utomstående för särskilda uppdrag.

7 §  Beredningen inrättar programgrupper för att bereda frågor och för att pröva vissa frågor som anges i 8 § 3.

[S2]Varje programgrupp består av ordförande och andra ledamöter.

Ärendenas handläggning

8 §  Av beredningen avgörs

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om planering och genomförande av åtgärder inom beredningens verksamhetsområde,
 3. frågor om bidrag till långsiktig kunskapsuppbyggande och tillämpad forskning samt utvecklings- och demonstrationsprojekt, i den mån beredningen inte beslutar annat,
 4. frågor om inrättande av programgrupper som avses i 7 §,
 5. andra viktigare frågor om beredningens organisation och arbetsformer,
 6. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 7. frågor om tillsättning av tjänster i lägst lönegrad F 21,
 8. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 9. andra frågor som forskningschefen hänskjuter till beredningen. re

9 §  Beredningen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst sju andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Om ett ärende är så brådskande att beredningen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden eller vice ordföranden och minst sju andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden eller vice ordföranden besluta ensam i närvaro av föredraganden. Beslut som fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa sammanträde med beredningen. Förordning (1986:1061).

10 §  Ärenden som inte skall avgöras av beredningen eller en programgrupp avgörs av forskningschefen ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av forskningschefen, får de avgöras av någon annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

11 §  I den ordinarie forskningschefens frånvaro får inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan dennes medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som beredningen har meddelat eller grunder som den tillämpar.

12 §  Ärendena avgörs efter föredragning som ankommer på forskningschefen eller på en särskilt förordnad föredragande. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 10 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Forskningschefen och ordföranden i en programgrupp har rätt att närvara när ett ärende föredras.

13 § har upphävts genom förordning (1986:1061).

14 §  Ordföranden eller vice ordföranden får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

15 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får infordra förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning m.m.

16 §  Ordföranden, vice ordföranden och andra ledamöter i beredningen förordnas av regeringen för högst tre år.

[S2]Ordföranden i en programgrupp förordnas av regeringen. Andra ledamöter i en sådan grupp förordnas av beredningen.

[S3]Forskningschefen förordnas av regeringen för högst sex år.

[S4]Andra tjänster tillsätts och annan personal antas av beredningen eller forskningschefen.

Övriga bestämmelser

17 §  Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet skall gälla den som innehar eller uppehåller tjänsten som forskningschef.

18 §  Beslut i frågor om bidrag för ändamål som anges i 8 § 3 får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1984:483) med instruktion för transportforskningsberedningen

Ikraftträder
1984-07-01

Förordning (1985:691) om ändring i förordningen (1984:483) med instruktion för transportforskningsberedningen

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1985-08-20

Förordning (1986:1061) om ändring i förordningen (1984:483) med instruktion för transportforskningsberedningen

  Omfattning
  upph. 13 §; ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:708

  Omfattning
  upph.