Upphävd författning

Förordning (1984:598) om tillsättning av tjänster inom den regionala åklagarorganisationen, m.m.

Departement
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1984-05-30
Ändring införd
SFS 1984:598
Ikraft
1984-07-10
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid tillsättning av tjänster vid de regionala åklagarmyndigheterna och statsåklagarmyndigheten för speciella mål med anledning av omorganisationen den 1 juli 1985 skall följande särskilda bestämmelser gälla utöver vad som annars är föreskrivet för tillsättning av tjänster.

[S2]Om inte annat anges, gäller föreskrifterna bara när tjänsterna tillsätts första gången.

2 §  Tjänster som överåklagare och statsåklagare tillsätts av regeringen efter förslag av riksåklagaren.

3 §  För tjänster som tillsätts enligt 2 § skall riksåklagaren avge förslag efter ledigkungörande genom anslag på anslagstavlan i riksåklagarens kansli samt hos länsåklagarmyndigheterna och arbetsenheten länsåklagare för speciella mål. Ansökningstiden är fjorton dagar räknat från den dag då anslaget skedde i riksåklagarens kansli.

4 §  Riksåklagaren får, utan att tjänsten har kungjorts ledig till ansökan, avge förslag som avses i 2 § om tjänsten enligt förslaget skall tillsättas med en tjänsteman som vid tillsättningstillfället innehar en tjänst med förordnande tills vidare vid länsåklagarmyndighet och denna tjänst i fråga om arbetsuppgifter och löneställning motsvarar den nya tjänsten. Detta gäller bara beträffande tjänster vid de regionala myndigheter vars geografiska område inte förändras genom omorganisationen.

5 §  Andra tjänster än de som anges i 2 § tillsätts av riksåklagaren.

6 §  Tjänster som tillsätts av riksåklagaren får, utan att kungöras lediga till ansökan, tillsättas med tjänstemän som vid tillsättningstillfället innehar tjänster med förordnande tills vidare vid länsåklagarmyndigheterna, om dessa tjänster i fråga om arbetsuppgifter och löneställning motsvarar de nya tjänsterna. Detta gäller bara beträffande tjänster vid sådana regionala myndigheter vars geografiska område inte förändras genom omorganisationen.

7 §  Andra tjänster än sådana som tillsätts av regeringen eller som tillsätts enligt 6 § skall kungöras lediga till ansökan endast genom anslag på anslagstavlan i riksåklagarens kansli samt hos länsåklagarmyndigheterna och arbetsenheten länsåklagare för speciella mål. Ansökningstiden är fjorton dagar räknat från den dag då anslaget skedde i riksåklagarens kansli.

8 §  Även utan egen ansökan skall den som vid ledigkungörande enligt 3 eller 7 § vid ansökningstidens utgång innehar en tjänst med anställning tills vidare vid länsåklagarmyndighet eller arbetsenheten länsåklagare för speciella mål anses som sökande till sådana tjänster som i fråga om arbetsuppgifter och löneställning motsvarar den tjänst som han eller hon innehar, om tjänsten inrättats på samma ort.

9 §  Frågor om anställnings upphörande som avses i 7 kap.2, 3 och 10 §§ lagen (1976:600) om offentlig anställning prövas av riksåklagaren beträffande all personal i den nuvarande organisationen som berörs av omorganisationen av de regionala åklagarmyndigheterna och arbetsenheten länsåklagare för speciella mål.

10 §  Förordningen (1976:1019) om lediganmälan av statlig anställning och omplaceringsförordningen (1984:110) tillämpas inte när en tjänst tillsätts enligt denna förordning.

11 §  Beslutar riksåklagaren efter ett ledigkungörande enligt 7 § att en tjänst inte skall tillsättas på grundval av ledigkungörandet, skall tjänsten tillsättas enligt de föreskrifter som annars gäller. Kungörs därvid en tjänst ledig till ansökan skall kungörelsen anslås också på anslagstavlan i riksåklagarens kansli samt hos länsåklagarmyndigheterna och arbetsenheten länsåklagare för speciella mål.

12 §  Tillkännagivande av beslut om tillsättning av tjänst eller beslut att inte tillsätta en tjänst anslås på anslagstavlan i riksåklagarens kansli samt hos länsåklagarmyndigheterna och arbetsenheten länsåklagare för speciella mål. Detsamma gäller tillkännagivande av förslag enligt 3 eller 4 §.

13 §  Om en tjänst som riksåklagaren har tillsatt blir ledig före den 1 juli 1985, får riksåklagaren tillsätta tjänsten på nytt med någon annan som har sökt tjänsten.

Ändringar

Förordning (1984:598) om tillsättning av tjänster inom den regionala åklagarorganisationen, m.m

Ikraftträder
1984-07-10

Ändring, SFS 1996:205

    Omfattning
    upph.