Upphävd författning

Förordning (1984:628) om statsbidrag till anskaffning och förnyelse av utrustning i gymnasieskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-06-14
Ändring införd
SFS 1984:628
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  Kommuner har enligt föreskrifterna i denna förordning rätt att i mån av medel få statsbidrag till sina kostnader för

 1. anskaffning av stadigvarande utrustning för karaktärsämnena på studievägar inom de tekniskt-industriella, tekniskt-naturvetenskapliga och i fall som avses i 9 § även ekonomiskt-merkantila områdena i gymnasieskolan och
 2. förnyelse av stadigvarande utrustning för karaktärsämnena på studievägar inom de tekniskt-industriella och ekonomiskt-merkantila områdena i gymnasieskolan.

[S2]Skolöverstyrelsen bestämmer vilka studievägar som är bidragsberättigande, om inte något annat följer av denna förordning eller av andra särskilda föreskrifter. Förordning (1986:581).

2 §  Statsbidrag enligt denna förordning lämnas inte för materiel som används i inbyggd utbildning.

3 §  I denna förordning avses med kommun kommuner och kommunalförbund.

4 §  Särskilda föreskrifter gäller i fråga om statsbidrag till

 1. datorutrustning och programvara för datalära i gymnasieskolan,
 2. utrustning för vissa försöksvis anordnade studievägar. Förordning (1985:593).

5 §  Statsbidrag enligt denna förordning lämnas i form av

 1. startbidrag då en för kommunens gymnasieskola ny studieväg införs eller då antalet platser på en redan införd studieväg utökas,
 2. kompletteringsbidrag då undervisningen på en redan införd studieväg läggs om till följd av nya föreskrifter som medför behov av ny utrustning,
 3. förnyelsebidrag för att ersätta föråldrad och försliten utrustning.

[S2]Bidragen får utnyttjas för inköp eller förhyrning.

[S3]Utrustning som anskaffas eller förnyas med bidrag enligt denna förordning skall ses som en samlad resurs för gymnasial utbildning och skall i största möjliga utsträckning utnyttjas även för kommunens vuxenutbildning. Förordning (1985:593).

Grunder för startbidrag

6 §  För varje studieväg som avses i 1 § fastställer skolöverstyrelsen ett högsta bidragsunderlag. Detta utgörs av beräknade kostnader för en normalutrustning för en klass i studievägens karaktärsämnen.

[S2]Startbidrag lämnas med en viss andel av bidragsunderlaget enligt föreskrifterna i 7--8 §§. I 15 § finns föreskrifter om reduktion i vissa fall av det fastställda högsta bidragsunderlaget. Förordning (1985:593).

7 §  För utrustning till följande studievägar lämnas startbidrag med 75 procent av bidragsunderlaget, nämligen

 1. drift- och underhållsteknisk linje,
 2. fordonsteknisk linje: årskurs 2 gren för maskinmekaniker,
 3. livsmedelsteknisk linje: årskurs 1 gren för livsmedelsproduktion, terminskurs 2 charkuteri, terminskurs 2 bageri och konditori,
 4. processteknisk linje: årskurs 1,
 5. verkstadsteknisk linje: årskurs 2 gren för plåt- och svetsmekaniker. Förordning (1985:593).

7 a §  För utrustning till följande studievägar lämnas startbidrag med 25 procent av bidragsunderlaget, nämligen

 1. beklädnadsteknisk linje,
 2. bygg- och anläggningsteknisk linje: gren för målare, gren för byggnadsplåtslagare,
 3. el-teleteknisk linje: gren för elektriker och gren för telereparatörer,
 4. fordonsteknisk linje: årskurs 1,
 5. livsmedelsteknisk linje: årskurs 1 gren för storhushåll,
 6. träteknisk linje. Förordning (1985:593).

8 §  För utrustning till andra bidragsberättigande studievägar än som avses i 7 och 7 a §§ lämnas startbidrag med 50 procent av 7 a §§ lämnas startbidrag med 50 procent av bidragsunderlaget. Detsamma gäller i fråga om utrustning till påbyggnadsutbildningar inom de tekniskt-industriella och tekniskt-naturvetenskapliga områdena. Förordning (1985:593).

9 §  För varje studieväg som är bidragsberättigande såvitt gäller startbidrag samt för studievägar inom det ekonomiskt-merkantila området får lämnas kompletteringsbidrag. Skolöverstyrelsen fastställer inom ramen för tillgängliga medel det belopp som får utgå. Detsamma gäller andra studievägar inom de tekniskt-industriella och tekniskt-naturvetenskapliga områdena, om överstyrelsen bestämmer det. Förordning (1986:581).

Grunder för förnyelsebidrag

10 §  Förnyelsebidraget beräknas på grundval av antalet elever och undervisningstimmar i karaktärsämnen på de studievägar som avses i 1 §.

[S2]Skolöverstyrelsen bestämmer vilka studievägar och karaktärsämnen som får tillgodoräknas i detta sammanhang. Frågan skall dock avgöras av länsskolnämnden om denna med stöd av särskilda bestämmelser har fastställt tim- och kursplaner för studievägen.

[S3]Undervisningstimmar i inbyggd utbildning medräknas dock inte i underlaget för bidrag enligt 13 och 14 §§.

11 §  I elevunderlaget ingår varje elev som deltar i utbildningen i ämnet den 15 september eller, om kursen inte pågår vid denna tidpunkt, på utbildningens tredje undervisningsdag under höstterminen.

[S2]Endast undervisningstimmar som förekommer under höstterminen får beaktas. Förordning (1986:581).

12 §  Förnyelsebidrag lämnas med ett visst belopp per elev och undervisningstimme enligt föreskrifterna i 13 och 14 §§.

13 §  För följande studievägar lämnas förnyelsebidrag med sjuttio öre per elev och undervisningstimme, nämligen

 1. bygg- och anläggningsteknisk linje: gren för värme- och sanitetsmontörer,
 2. drift- och underhållsteknisk linje,
 3. el-teleteknisk linje: gren för kontorsmaskinreparatörer samt gren för styr- och reglermekaniker,
 4. fordonsteknisk linje: årskurs 2 gren för maskinmekaniker och årskurs 2 gren för transportteknik,
 5. livsmedelsteknisk linje: årskurs 1 gren för livsmedelsproduktion,
 6. processteknisk linje: årskurs 1 samt årskurs 2 gren för kemiteknik och gren för pappers- och pappersmasseteknik,
 7. verkstadsteknisk linje: årskurs 1 samt årskurs 2 gren för plåt- och svetsmekaniker och gren för verkstadsmekaniker.

14 §  Förnyelsebidrag lämnas med femtio öre per elev och undervisningstimme för

 1. andra årskurser och grenar av de linjer som anges i 13 § än som sägs där,
 2. andra bidragsberättigande studievägar än som anges i 13 §.

Beslut om bidrag m.m.

Startbidrag

15 §  Skolöverstyrelsen beslutar om startbidrag för utrustning till studievägar som anordnas enligt överstyrelsens beslut.

[S2]Länsskolnämnden beslutar om startbidrag i övriga fall. Nämnden skall underrätta skolöverstyrelsen om besluten.

[S3]Vid beslut om startbidrag skall hänsyn tas till om mer än en klass eller grupp kan använda materielen. Vidare skall möjligheten till sambruk med befintlig utrustning på andra studievägar och hos statliga utbildningsanordnare beaktas.

[S4]Reduktion enligt tredje stycket sker genom minskning av det enligt 6 § fastställda högsta bidragsunderlaget. Förordning (1985:593).

16 §  Ansökan om startbidrag skall ges in till den beslutande myndigheten.

[S2]Startbidrag söks innan den undervisning för vilken materielen är avsedd har påbörjats.

17 §  Bidraget betalas ut av den beslutande myndigheten.

Kompletteringsbidrag

18 §  Skolöverstyrelsen beslutar om kompletteringsbidrag enligt 9 §. Överstyrelsen skall underrätta länsskolnämnden om besluten.

19 §  Ansökan om kompletteringsbidrag skall ges in till skolöverstyrelsen vid den tidpunkt som överstyrelsen bestämmer. Överstyrelsen betalar ut bidraget.

Förnyelsebidrag

20 §  Länsskolnämnden beslutar om förnyelsebidrag.

21 §  Ansökan om förnyelsebidrag skall ges in till länsskolnämnden.

[S2]Ansökan får göras tidigast den 1 november.

[S3]Länsskolnämnden betalar ut bidraget efter den 1 januari. Förordning (1986:581).

Gemensamma bestämmelser

22 §  Om det finns särskilda skäl, får den beslutande myndigheten pröva en ansökan även om den inte har kommit in i föreskriven tid.

Övriga föreskrifter

23 §  Länsskolnämndens beslut enligt denna förordning får överklagas hos skolöverstyrelsen genom besvär.

24 §  Beslut som skolöverstyrelsen har fattat som första instans enligt denna förordning får överklagas hos regeringen genom besvär. Överstyrelsens övriga beslut får inte överklagas.

25 §  Skolöverstyrelsen skall meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:628) om statsbidrag till anskaffning och förnyelse av utrustning i gymnasieskolan

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984.
 2. Genom förordningen upphävs
a. förordningen (1982:589) om statsbidrag till förnyelse av undervisningsmateriel i gymnasieskolan,
b. förordningen (1982:591) om särskilt statsbidrag till första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel i gymnasieskolan.
De upphävda bestämmelserna gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Prop. 1983/84:100
Ikraftträder
1984-07-01

Förordning (1985:593) om ändring i förordningen (1984:628) om statsbidrag till anskaffning och förnyelse av undervisningsmateriel i gymnasieskolan

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:100
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 4-9, 15 §§; ny 7 a §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:581) om ändring i förordningen (1984:628) om statsbidrag till anskaffning och förnyelse av utrustning i gymnasieskolan

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:100
  Omfattning
  ändr. 1, 9, 11, 21 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Ändring, SFS 1987:708

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1984:628) om statsbidrag till anskaffning och förnyelse av utrustning i gymnasieskolan.
  Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph.