Upphävd författning

Förordning (1984:632) om extra statsbidrag till försöksverksamhet och utvecklingsarbete i gymnasieskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-06-14
Ändring införd
SFS 1984:632
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Inom ramen för de medel som skolöverstyrelsen fördelar till länsskolnämnderna ur anslaget Länsskolnämndernas utvecklingsstöd får länsskolnämnderna bevilja kommuner och landstingskommuner extra statsbidrag enligt föreskrifterna i denna förordning. Förordning (1985:377).

2 §  Extra statsbidrag är avsett för merkostnader som uppkommer genom försöksverksamhet och utvecklingsarbete som avses i 1984 års riksdagsbeslut om gymnasieskola i utveckling och som får bedrivas i kommunens eller landstingskommunens gymnasieskola med stöd av föreskrifter eller andra beslut som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Bidraget får användas för planering, administration och utvärdering samt särskild lokal personalutbildning. Det får inte användas för undervisning.

3 §  Länsskolnämnden skall i sina beslut för varje skolhuvudman ange den försöksverksamhet och det utvecklingsarbete för vilka bidraget är avsett.

4 §  Länsskolnämndens beslut om extra statsbidrag får inte överklagas.

5 §  Skolöverstyrelsen får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:632) om extra statsbidrag till försöksverksamhet och utvecklingsarbete i gymnasieskolan

Förarbeten
Prop. 1983/84:116
Ikraftträder
1984-07-01

Förordning (1985:377) om ändring i förordningen (1984:632) om extra statsbi- drag till försöksverksamhet och utvecklingsarbete i gymnasieskolan

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1990:166) om upphävande av förord- ningen (1984:632) om extra statsbidrag till försöks- verksamhet och utvecklings- arbete i gymnasieskolan

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen skall dock fortfarande gälla i fråga om statsbidrag som avser tid före den 1 juli 1990.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:100
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1990-07-01