Upphävd författning

Förordning (1984:702) om statsbidrag till turist- och rekreationsansläggningar av riksintresse, m.m.

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1984-06-28
Ändring införd
SFS 1984:702
Ikraft
1984-07-31
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Enligt denna förordning kan statsbidrag lämnas till turist- och rekreationsanläggningar av riksintresse samt till utvecklings- och försöksverksamhet inom turist- och rekreationssektorn.

[S2]Frågor om statsbidrag prövas av en delegation som lyder under Sveriges turistråd.

[S3]Delegationen skall även fullgöra andra uppgifter enligt denna förordning.

Delegationens uppgifter

2 §  Delegationen skall verka för en samordning av de statliga insatserna för turism och rekreation.

[S2]Delegationen skall besluta om statsbidrag och yttra sig i arbetsmarknads- och lokaliseringsärenden av betydelse från turist- och rekreationssynpunkt. Delegationen yttrar sig också i övrigt i frågor om statligt stöd som avses i 9 §.

Statsbidrag till anläggningar

3 §  I mån av tillgång på medel får delegationen lämna statsbidrag till följande anläggningar av riksintresse:

  1. Till fjällanläggningar (fjällstationer, fjällstugor, vandrings- och skoterleder samt mindre anläggningar utefter fjälleder) kan bidrag lämnas med högst 75 procent av anläggningskostnaderna. Bidragets storlek bestäms bl. a. med hänsyn till möjligheten till annan finansiering.
  2. Till andra anläggningar avsedda för turism och rekreation, såsom stugbyar, campingplatser, aktivitetsanläggningar, parkeringsplatser, anslutningsvägar och kortare anslutningsledningar för vatten och avlopp, samt för förvärv av mark i anslutning till anläggningarna kan bidrag lämnas med högst 50 procent av anläggnings- respektive markförvärvskostnaderna. Bidragets storlek bestäms med hänsyn till angelägenheten av anläggningen eller markförvärvet samt självfinansieringsmöjligheterna. För sanitära anläggningar kan högre bidrag utgå.

4 §  Delegationen skall vid ett och samma tillfälle under varje verksamhetsår pröva samtliga under året inkomna ansökningar om bidrag enligt 3 § för att fördela tillgängliga medel.

Gemensamma bestämmelser om statsbidrag

5 §  En ansökan om statsbidrag enligt denna förordning skall vara skriftlig. Närmare föreskrifter om utformningen av ansökan meddelas av delegationen.

6 §  Beslut om statsbidrag skall innehålla uppgifter om bidragsbeloppet, de villkor som är förenade med bidraget och ordningen för utbetalning.

7 §  Delegationen skall kräva att utbetalade bidrag helt eller delvis betalas tillbaka jämte ränta, om bidraget har beviljats på grund av oriktiga uppgifter från bidragstagaren eller denne bryter mot villkoren för bidraget.

8 §  Delegationens beslut i bidragsärenden får inte överklagas.

Särskild bestämmelse om statligt stöd i annan ordning

9 §  Innan en ansökan om statligt stöd till en anläggning för turism och rekreation ges in till en myndighet eller någon annan som har att pröva sådana ansökningar skall delegationen ha hörts, om de sammanlagda kostnaderna för anläggningen, inberäknat projekteringskostnaderna, beräknas överstiga en miljon kronor eller om frågan i övrigt kan anses ha väsentlig betydelse för utbyggnaden av områden för turism och rekreation.

Ändringar

Förordning (1984:702) om statsbidrag till turist- och rekreationsanläggningar av riksintresse, m.m.

Förarbeten
Prop. 1983/84:145
Ikraftträder
1984-07-31

Förordning (1993:1041) om upphävande av förordningen (1984:702) om statsbidrag till turist- och rekreationsanläggningar av riksintresse, m.m.

    Omfattning
    upph.