Upphävd författning

Förordning (1984:796) om försöksverksamhet med beslut av länsskolnämnderna om vissa jämkningar i gymnasieskolans timplaner

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-10-18
Ändring införd
SFS 1984:796
Ikraft
1984-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För försök med koncentrationsläsning i gymnasieskolan under tiden den 1 januari 1985--den 30 juni 1992 får skolöverstyrelsen meddela föreskrifter om rätt för länsskolnämnderna att medge jämkningar av timtalen mellan årskurserna i timplanerna. Jämkning får inte göras i timplaner som regeringen har fastställt för studievägar som finns endast på försök. Förordning (1990:131).

2 §  Jämkningar som avses i 1 § får inte medföra att fler undervisningsgrupper anordnas.

3 §  Skolöverstyrelsen skall till regeringen redovisa erfarenheter av jämkningar som medgetts av länsskolnämnderna. Redovisning för tiden den 1 januari 1985--den 30 juni 1987 skall lämnas senast den 15 september 1987 och slutredovisning senast den 15 september 1989.

Ändringar

Förordning (1984:796) om försöksverksamhet med beslut av länsskolnämnderna om vissa jämkningar i gymnasieskolans timplaner

Förarbeten
Prop. 1983/84:116
Ikraftträder
1984-12-01

Förordning (1990:131) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1984:796) om försöksverksamhet med beslut av länsskolnämnderna om vissa jämk- ningar i gymnasieskolas timplaner, dels ändring i samma förordning

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Ändring, SFS 1991:1074

  Omfattning
  upph.