Upphävd författning

Lag (1984:852) om lagerskatt på viss bensin;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1984-11-29
Ändring införd
SFS 1984:852
Ikraft
1984-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som vid ikraftträdandet av denna lag inte är registrerad som skattskyldig enligt 4 § lagen (1961:372) om bensinskatt och som då innehar varor som avses i 1 § nämnda lag skall till staten betala skatt enligt denna lag (lagerskatt). Detsamma gäller den som är registrerad och som vid samma tidpunkt innehar sådana varor för vilka skattskyldighet har inträtt enligt 5 § första stycket 1 lagen om bensinskatt därför att varorna har levererats till ett eget försäljningsställe eller tagits i anspråk för annat ändamål än försäljning.

2 §  Lagerskatt tas endast ut för varor som är skattepliktiga enligt 1 § första stycket a) lagen (1961:372) om bensinskatt och för vilka skattskyldighet enligt den lagen har inträtt före den 1 december 1984.

3 §  Lagerskatt tas ut endast till den del lagret omfattar mer än 10 000 liter eller, i fråga om den som driver detaljhandel med skattepliktiga varor, 10 000 liter för varje särskilt försäljningsställe.

4 §  Lagerskatten utgör 50 öre per liter.

[S2]Ingår metanol, etanol eller högre alkoholer i en blandning som avses i 1 § första stycket a) lagen (1961:372) om bensinskatt tas lagerskatt inte ut för den inblandade alkoholen.

5 §  Den som är skyldig att betala lagerskatt skall lämna en deklaration till riksskatteverket om sitt innehav av skattepliktiga varor. Deklarationen skall ta upp de lagrade varornas art och kvantitet, lagringsplatserna, den använda mätningsmetoden och skattens belopp.

[S2]Deklarationen skall ha kommit in till riksskatteverket senast den 15 januari 1985. Skatten skall senast samma dag vara inbetald till verket.

[S3]Deklarationen skall avges på heder och samvete samt upprättas på blankett enligt formulär som fastställs av riksskatteverket.

6 §  Lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter gäller i fråga om lagerskatt. Därvid iakttas följande. 2 kap.1--9 §§, 5 kap.1 § första och andra styckena, 3--5 §§ och 9 §, 6 kap. samt 7 kap. 5 § skall inte tillämpas. Vad som föreskrivs i 4 kap. 2 § första stycket skall gälla om deklarationen har kommit in senast den 15 januari 1985. Restavgift enligt 5 kap. 8 § 1 skall tas ut om skattebeloppet inte har betalats senast den 15 januari 1985. Ränta enligt 5 kap. 12 § första stycket 1 utgår från den 15 januari 1985.

Ändringar

Lag (1984:852) om lagerskatt på viss bensin

Förarbeten
Prop. 1984/85:45
Ikraftträder
1984-12-01

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.