Upphävd författning

Lag (1961:372) om bensinskatt

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1961-04-07
Ändring införd
SFS 1961:372
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Till staten skall enligt bestämmelserna i denna lag erläggas särskild skatt (bensinskatt) för

 1. bensin avsedd för motordrift och andra motorbränslen, som innehåller minst 70 viktprocent bensin, ur tulltaxenr 27.10 tulltaxelagen (1987:1068), med undantag för flygbensin,
 2. sådan metylalkohol (metanol) eller högre alkohol som är avsedd för motordrift, ur tulltaxenr 29.05 tulltaxelagen,
 3. andra än under a) avsedda blandningar, som är avsedda för motordrift och som innehåller metanol eller högre alkohol, ur tulltaxenr 38.23 tulltaxelagen.

[S2]Skatt skall dock inte utgå för mineraloljeprodukter, som införs till landet för att vid oljeraffinaderier användas uteslutande som råvara vid tillverkning av bensin. Skatt skall inte heller utgå för etylalkohol (etanol) innehållande smärre mängder andra alkoholer och inte heller för sådan vara som avses i första stycket b) eller c), om varan tillhandahålls i särskild förpackning om högst en liter.

[S3]Bestämmelserna i denna lag om bensin gäller, om annat inte sägs, samtliga de varuslag som är skattepliktiga enligt första stycket. Förordning (1991:1821).

2 §  Skatten för år 1994 tas ut, om inte annat sägs i andra stycket, med 3 kronor 14 öre per liter för bensin som uppfyller krav för miljöklass 2, med 3 kronor 20 öre för bensin som uppfyller krav för miljöklass 3 och med 3 kronor 71 öre per liter för annan bensin. I bilagan till lagen (1985:426) om kemiska produkter anges kraven för miljöklass 2 och 3.

[S2]För metanol tas skatten för år 1994 ut med 80 öre per liter. Ingår metanol eller etanol i en blandning som avses i 1 § första stycket a) eller c) tas skatten för år 1994 ut för den inblandade alkoholen med 80 öre per liter och för blandningen i övrigt på det sätt som framgår av första stycket.

[S3]För tiden efter utgången av år 1994 och fram till och med år 1998 skall skatten tas ut med belopp som omräknas enligt 2 a §. Därefter skall skatten tas ut med de belopp som gäller vid utgången av år 1998.

[S4]Skatt tas inte ut för smörjolja som är inblandad i bensin. Lag (1994:1360).

2 a §  Skatten för vart och ett av kalenderåren 1995 t. o. m. 1998 skall tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 2 § angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i oktober månad året före det år beräkningen avser och i oktober 1993.

[S2]Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebeloppen som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår. Beloppen avrundas till hela ören. Lag (1993:1509).

3 §  Skattskyldig är

 1. den som inom landet tillverkar bensin,
 2. den som har registrerats enligt 4 § andra stycket som återförsäljare eller förbrukare av bensin,
 3. den som för annat ändamål än som avses i 7 § 1 mom. återförsäljer eller förbrukar bensin, som förvärvats utan skatt eller med nedsatt skatt mot försäkran enligt 7 § 2 mom., eller som förbrukar bensin som inte är avsedd för motordrift för sådant ändamål eller förbrukar flygbensin för annat än drift av flygplan. Lag (1987:509).

4 §  Den som är skattskyldig enligt 3 § 1 skall vara registrerad hos beskattningsmyndigheten.

[S2]Den som i verksamhet som i huvudsak medför skattskyldighet enligt mervärdesskattelagen (1994:200) i större omfattning återförsäljer eller förbrukar bensin eller håller bensin i lager, kan registreras hos beskattningsmyndigheten som återförsäljare eller förbrukare av bensin.

[S3]Den som har registrerats som skattskyldig återförsäljare eller förbrukare enligt denna lag eller lagen (1990:582) om koldioxidskatt skall anses registrerad på motsvarande sätt enligt den andra lagen i den mån förutsättningar att bevilja sådan registrering föreligger.

[S4]Den som har varit registrerad enligt andra stycket och som därefter avregistrerats får åter medges registrering enligt andra stycket tidigast ett år efter avregistreringen. Lag (1994:206).

5 §  Skattskyldigheten inträder

 1. för den som är skattskyldig enligt 3 §1 eller 2, när bensin av honom levereras till köpare, som inte är registrerad, eller till eget försäljningsställe för detaljförsäljning som inte utgörs av depå eller tas i anspråk för annat ändamål än försäljning,
 2. för den som är skattskyldig enligt 3 § 3, när bensin säljs eller tas i anspråk för skattepliktigt ändamål, och
 3. för den som upphör att vara registrerad enligt 4 §, när registreringen upphör, varvid skattskyldigheten omfattar den bensin som då ingår i hans lager.

[S2]Blandas blyfri bensin med annan bensin i samband med att bensinen skall levereras till en köpare som inte är registrerad, eller till ett eget försäljningsställe som inte är depå, skall i fall som avses i första stycket 1 skattskyldigheten inträda när blandningsförfarandet påbörjas.

[S3]Om skattepliktig vara förs in i landet av annan än den som är registrerad skall skatten betalas till tullmyndigheten. Därvid gäller tullagen (1987:1065) och 9 kap. 4 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1987:1233)

6 §  Skatt på bensin skall återbetalas om förvärvet gjorts av

 1. utländsk beskickning eller lönat konsulat i Sverige eller sådan internationell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,
 2. diplomatisk företrädare vid utländsk beskickning i Sverige och lönad konsul vid utländskt konsulat i Sverige.

[S2]Återbetalning skall även ske för skatt på bensin om förvärvet gjorts av medlemsstats ombud vid internationell organisation med säte i Sverige och personal hos sådan organisation, om Sverige har träffat överenskommelse med annan stat eller med mellanfolklig organisation om detta.

[S3]Beskattningsmyndigheten prövar frågor om återbetalning av skatt. Beskattningsmyndighetens beslut får överklagas hos länsrätten. Lag (1993:477).

7 §  1 mom. I deklaration får avdrag göras för skatt på bensin, som har

 1. förvärvats för återförsäljning eller förbrukning i egen rörelse och för vilken skattskyldighet tidigare inträtt,
 2. återtagits i samband med återgång av köp,
 3. förbrukats eller sålts för förbrukning för framdrivande av tåg eller andra järnvägsfordon,
 4. av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur Sverige eller förts till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där,
 5. sålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför sig till bristande betalning från köparen,
 6. förbrukats eller sålts för förbrukning vid produktion av skattepliktig elkraft med undantag för skatt hänförlig till den del av bensinen som motsvarar nyttiggjord värme.

[S2]Avdrag enligt första stycket e) får göras med belopp som svarar mot så stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans försäljningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning skall redovisning åter lämnas för skatten på de varor som betalningen avser. Lag (1992:1478).

[S3]2 mom. Annan än den som är registrerad får köpa in bensin utan skatt mot avgivan de av en försäkran till leverantören att bensinen skall användas för ett sådant ändamål som avses i 1 mom. första stycket c) eller f). Lag (1992:1478).

8 §  Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1984:166).

9 § har upphävts genom lag (1971:89).
10 § har upphävts genom lag (1975:274).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Ändring, SFS 1961:626

  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1964:271

  Omfattning
  ändr. 7 § 2 mom

Ändring, SFS 1965:78

  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1971:89

Ändring, SFS 1971:252

Ändring, SFS 1973:993

  Förarbeten
  Prop. 1973:187
  Omfattning
  upph. 8 §; ändr. 3, 4 §§, 7 § 1 mom

Ändring, SFS 1975:274

  Förarbeten
  Prop. 1975:92
  Omfattning
  upph. 10 §; ändr. författningsrubr., 1, 3, 7 §§; omtryck

Lag (1978:117) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

Lag (1979:282) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

Lag (1979:533) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

Lag (1979:1048) om ändring i lagen (1979:533) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

Lag (1980:678) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

  Omfattning
  ändr. 2 §

Lag (1980:1084) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

Lag (1981:430) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

  Förarbeten
  Prop. 1980/81:121
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§, 7 § 1 mom i 1961:372; upph. 1964:352

Lag (1982:163) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

Lag (1982:287) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

Lag (1982:452) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

Lag (1983:118) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

Lag (1983:1005) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:28
  Omfattning
  ändr. 7 § 1 mom
  Ikraftträder
  1984-01-01

Lag (1984:166) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:71
  Omfattning
  upph. 6 §; ändr. 3-5 §§, 7 § 1 mom; ny 8 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1984:187) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

Lag (1984:851) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

Lag (1984:993) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Bestämmelserna i 6 § tillämpas dock inte för tid före den 1 juli 1985.
  Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:64
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§, 7 § 1 mom; ny 6 §; omtryck
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1985:1079) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:61
  Omfattning
  ändr. 2, 5 §§
  Ikraftträder
  1986-01-01

Lag (1987:509) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:139
  Omfattning
  ändr. 1-3 §§, 7 § 1 mom
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1987:1233) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:42
  Omfattning
  ändr. 1, 5 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:107) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

Lag (1989:1029) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

Lag (1990:585) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991, utom såvitt avser 4 § som träder i kraft den 1 juli 1990. Riksskatteverket skall avregistrera den som är registrerad den 1 juli 1990 och som då inte uppfyller de i 4 § angivna förutsättningarna för registrering.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:111
  Omfattning
  ändr. 2, 4, 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1991:169) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då den enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
  De nya bestämmelserna tillämpas på den som är registrerad som skattskyldig enligt denna lag eller lagen (1990:582) om koldioxidskatt den 13 februari 1991 eller som registreras senate.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:95
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1991-05-01

Lag (1991:674) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

Lag (1991:839) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:1821) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:67
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:1478) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
  Bestämmelsen i 7 § 1 mom.första stycket h) i sin äldre lydelse skall dock gälla till den 1 juli 1994. Från och med den 1 juli 1994 får avdrag enligt den äldre lydelsen av 7 § 1 mom.första stycket h) göras för hälften av den bensinskatt på bensin som förbrukats för produktion av värme vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning. Lag (1994:333).
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:50, Bet. 1992/93:FiU1
  Omfattning
  ändr. 2, 7 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:477) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av Riksskatteverket enligt 6 § före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. Överklagandet skall dock ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:336, Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 4, 6 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:1373) om ändring i lagen (1992:1478) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:52
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1992:1478
  Ikraftträder
  1993-12-20

Lag (1993:1509) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:100, Prop. 1993/94:25, Bet. 1993/94:FiU1
  Omfattning
  ändr. 2 §; ny 2 a §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:206) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:170, Prop. 1993/94:99, Bet. 1993/94:SkU29
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:333) om ändring i lagen (1992:1478) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:297
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1992:1478
  Ikraftträder
  1994-06-15

Lag (1994:1360) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:16, Prop. 1994/95:11, Bet. 1994/95:SkU1
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-12-01

Ändring, SFS 1994:1776

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om föhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdande av den nya lagen.
  Omfattning
  upph.