Upphävd författning

Förordning (1984:934) om kompensation till vissa skogsägare

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1984-12-06
Ändring införd
SFS 1984:934
Ikraft
1985-01-09
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Har en fysisk person, ett dödsbo eller ett handelsbolag gjort förlust i Vänerskog ekonomisk förenings konkurs kan kompensation för inkomstskatt och mervärdesskatt medges enligt denna förordning.

2 §  Kompensation för inkomstskatt medges i den mån

  1. 1) förlust har uppkommit på fordringar avseende skog eller skogsprodukter som har sålts till föreningen,
  2. 2) fordringsbeloppet har tagits upp till beskattning och intäkten hänför sig till år 1981 och
  3. 3) avdrag för förlusten inte har medgetts vid inkomsttaxeringen.

[S2]Kompensationen är 50 procent av det belopp som avses i första stycket till den del beloppet överstiger 4 000 kronor. Har skyldighet att redovisa mervärdesskatt för försäljningarna inte förelegat är kompensationen 50 procent av den del av beloppet som överstiger 5 000 kronor.

3 §  Kompensation för mervärdesskatt medges i den mån

  1. 1) förlust har uppkommit på fordringar avseende skog eller skogsprodukter som har sålts till föreningen,
  2. 2) fastställd mervärdesskatt omfattar skatt på försäljningarna och redovisningsskyldighet för försäljningarna har inträtt under år 1981 och
  3. 3) avdrag för förlusten inte har medgetts vid redovisningen av mervärdesskatt.

[S2]Kompensationen är 23,46 procent av det i första stycket avsedda beloppet, mervärdesskatten oräknad, till den del beloppet överstiger 4 000 kronor.

4 §  Om det finns synnerliga skäl kan kompensation enligt 2 § medges även om intäkten hänför sig till tidigare år än 1981. Motsvarande gäller för kompensation enligt 3 §.

5 §  Riksskatteverket prövar frågor om kompensation. Ansökan om kompensation skall göras skriftligen och skall ha kommit in till riksskatteverket före utgången av år 1985.

[S2]Sökanden skall skriftligen medge att riksskatteverket får granska sökandens deklarationer och räkenskaper samt inhämta de uppgifter i övrigt som behövs för tillämpningen av denna förordning. Lämnas inte sådant medgivande skall ansökningen avslås.

6 §  Kompensationen utbetalas till sökanden av riksskatteverket. Från kompensationsbeloppet skall före utbetalning avräknas sådana fordringar mot sökanden på skatt enligt uppbördslagen (1953:272) eller lagen (1968:430) om mervärdeskatt som är överlämnade till kronofogdemyndighet för indrivning. Belopp under 50 kronor utbetalas inte.

7 §  Har för högt belopp utbetalats till sökanden är denne skyldig att återbetala överskjutande belopp.

8 §  Riksskatteverkets beslut enligt denna förordning får överklagas genom besvär hos regeringen.

Ändringar

Förordning (1984:934) om kompensation till vissa skogsägare

Förarbeten
Prop. 1983/84:196
Ikraftträder
1985-01-09

Förordning (1994:231) om upphävande av förordningen (1984:934) om kompensation till vissa skogsägare

    Omfattning
    upph.