Upphävd författning

Lag (1985:1050) om förbud mot införsel av jordbruksvaror från Sydafrika

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1985-12-17
Ändring införd
SFS 1985:1050
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Varor hänförliga till 1--24 kap. lagen (1977:975) med tulltaxa får inte föras in i landet, om varorna har sitt ursprung i Sydafrika.

[S2]Förbudet omfattar inte införsel under sådana omständigheter som för en tullpliktig vara medför tullfrihet enligt 7 § tullförordningen (1973:979).

2 §  Om olovlig införsel av varor och om försök därtill finns bestämmelser i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1985:1050) om förbud mot införsel av jordbruksvaror från Sydafrika

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. Regeringen får, om det föreligger synnerliga skäl, till utgången av februari månad 1986 medge undantag för införsel på grund av avtal som slutits före lagens ikraftträdande.
Förarbeten
Prop. 1985/86:52
Ikraftträder
1986-01-01

Lag (1987:475) om upphävande av lagen (1985:1050) om förbud mot införsel av jordbruks- varor från Sydafrika