Upphävd författning

Förordning (1985:1107) om riksprovplatser och auktoriserade provplatser m.m.

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1985-12-19
Ändring införd
SFS 1985:1107
Ikraft
1986-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Riksprovplatser enligt lagen (1985:1105) om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m.m. är de myndigheter och aktiebolag som anges i bilaga I till denna förordning. I bilagan anges också kontrollområdet för varje riksprovplats.

2 §  Auktorisation av provplatser för obligatorisk kontroll får meddelas av de myndigheter och inom de kontrollområden som anges i bilaga II till denna förordning.

3 §  Auktorisation av provplatser för frivillig kontroll får meddelas av statens mät- och provråd och inom de områden som anges i bilaga III till denna förordning.

4 §  Statens mät- och provråd får meddela förskrifter om till vilka kontrollområden sammansatta objekt skall hänföras och om avgränsningen mellan kontrollområdena.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:1107) om riksprovplatser och auktoriserade provplatser m.m.

Ikraftträder
1986-02-01

Förordning (1986:346) om ändring i förordningen (1985:1107) om riksprovplatser och auktoriserade provplatser m.m.

  Omfattning
  ändr. bil. I, III
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:1032) om ändring i förordningen (1985:1107) om riksprov- platser och auktoriserade provplatser m.m.

  Omfattning
  ändr. bil. I, II
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:426) om ändring i förordningen (1985:1107) om riksprovplat- ser och auktoriserade prov- platser m.m.

  Omfattning
  ändr. bil. I, II
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:604) om ändring i förordningen (1985:1107) om riksprovplat- ser och auktoriserade prov- platser m.m.

  Omfattning
  ändr. bil. I
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1008) om ändring i förordningen (1985:1107) om riksprovplat- ser och auktoriserade prov- platser m.m.

  Omfattning
  ändr. bil. II, III
  Ikraftträder
  1989-07-01

Ändring, SFS 1989:527

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989, då förordningen (1985:1107) om riksprovplatser och auktoriserade provplatser m. m. och förordningen (1980:122) om utseende av riksmätplatser skall upphöra att gälla.
  2. I fråga om tidigare auktoriserade provplatser för obligatorisk eller frivillig kontroll tillämpas dock förordningen (1985:1107) om riksprovplatser och auktoriserade provplatser m. m. intill dess statens mät- och provstyrelse har beslutat om ackreditering enligt den nya lagen.

  Bilaga I

  Förteckning över riksprovplatser och kontrollområden

  Riksprovplats Kontrollområde
  Aktiebolaget Svensk Bilprovning 1. Motorfordon, terrängfordon, släpfordon till motorfordon och till traktorer ombyggda bilar, allt med undantag av a) justering av redskap för bestämning av volym eller massa, b) flygande inspektion och inspektion hos försäljare, c) terrängsläp till traktorer och motorredskap
  Aktiebolaget Statens Anläggningsprovning 1. Tryckbärande anordningar (tryckkärl, vakuumkärl, öppna cisterner och rörledningar) och järnvägsvagnar, fasta och
  begränsat rörliga lyft- och transportanordningar, mobila lyftkranar och lyftplattformar samt lyftredskap, allt med undantag av
  a) sådant som finns i fartyg som har högsta klass i klassificeringssällskap som anges i 1 kap. 6 § fartygssäkerhetslagen (1988:49) och fartyget inte är äldre än 24 år,
  b) rörledningar samt öppna cisterner med tillbehör, vilka utnyttjas för förvaring av brandfarliga vätskor, i den omfattning sprängämnesinspektionen
  föreskriver.
  SEMKO, Svenska 1. Elektrisk materiel som är avsedd att anslutas
  Elektriska till elektrisk starkströmsanläggning med en
  Materielkontroll- systemspänning av högst 1 000 V samt elektrisk
  anstalten AB materiel som är avsedd att användas i eller vid sådan anläggning, allt med undantag av
  eldningsapparater med tillbehör, elektriska
  överfyllningsskydd, lyft- och transportanordningar,
  redskap för bestämning av volym eller massa, slutna
  vattenvärmare, explosionsskyddad materiel,
  stationära industrimaskiner
  Statens maskinprovningar 1. Traktorer, grävmaskiner, grävlastare, skotare, lunnare, lastmaskiner, schaktmaskiner, pålkranar, skyddshytter till motorfordon, motorredskap och traktorer, släpfordon och terrängsläp till traktorer och motorredskap, allt med undantag av till traktorer ombyggda bilar 2. Röjsågar 3. Skydd för kraftöverföringsaxlar
  Statens provningsanstalt 1. Eldningsapparater med tillbehör 2. Fordonsbelysning, reflexanordningar, varningstrianglar, akustiska alarmanordningar för utryckningsfordon, färdskrivare, kilometerräknare och bilbälten 3. Elektriska överfyllningsskydd 4. Redskap för bestämning av volym eller massa 5. Arbeten av guld, silver eller platina 6. Arkivbeständigt skrivmaterial 7. Emballage för farliga varor 8. El-, vatten- och värmemätare 9. Trämaterial och träkonstruktioner för byggändamål med undantag av sådan provning, kontroll eller besiktning som plan- och bygglagen (1987:10) eller med stöd därav meddelade föreskrifter skall utföras av
  byggnadsnämnd 10. Värmepumpsystem avsedda för uppvärmning och värmeväxlare som inte är tryckkärl eller komponenter i kylanläggningar 11. Laserutrustningar 12. Prefabricerade ställningar 13. Taxameterutrustning 14. Fallskydd 15. Fartygslanternor 16. Bultpistoler 17. Stolpskor
  Apoteksbolaget 1. Preventivmedel
  Aktiebolag
  Statens väg- och trafikinstitut Förordning (1988:604). 1. Påskjutsbromsar
  Bilaga II
  Förteckning över myndigheter som meddelar auktorisation för obligatorisk kontroll och kontrollområden inom vilka auktorisation kan meddelas

  Auktorisation meddelas av: Kontrollområde

  Statens mät- och provråd 1. Rörledningar samt öppna cisterner för
  förvaring av brandfarlig vätska m.m. 2. Redskap för bestämning av volym eller massa. Auktorisation får meddelas för serviceföretag att vid sidan av riksprovplats utföra viss kontroll enligt lagen (1971:1081) om bestämning av volym och vikt. 3. Vatten
  Förordning (1988:1008).
  Bilaga III

  Förteckning över de områden inom vilka auktorisation för frivillig kontroll kan meddelas

  Auktorisation meddelas av: Område för frivillig kontroll
  Statens mät- och provråd1. Termografering av byggnader 2. Bildskärmsterminaler 3. Vatten
  Förordning (1988:1008).
  Omfattning
  upph.