Upphävd författning

Förordning (1985:1122) om protokoll mellan Sverige och Finland om ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall, m.m.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1985-12-19
Ändring införd
SFS 1985:1122
Ikraft
1986-02-18
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Endast den svenska texten i bilagorna är med här.
Det protokoll om ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall som Sverige och Finland undertecknade den 25 januari 1985 samt den överenskommelse som i november 1985 har träffats med stöd av 6 § i protokollet skall gälla för Sveriges del. Protokollets och överenskommelsens innehåll framgår av bilagorna 1 och 2 till denna förordning.

Bilaga 1

Protokoll mellan Sverige och Finland om ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall
Konungariket Sveriges regering och Republiken Finlands regering,
som beaktar att enligt avtalet den 22 mars 1983 mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet (skatteavtalet), inkomst av arbete som utförs ombord på finskt eller svenskt skepp beskattas endast i den avtalsslutande stat vars nationalitet skeppet har,
som vidare beaktar att avtalet den 27 juni 1973 mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Finlands regering för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet har upphört att gälla samtidigt som skatteavtalet trätt i kraft, som önskar ersätta det till avtalet den 27 juni 1973 knutna protokollet den 3 november 1977 mellan Finland och Sverige om ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall med ett nytt protokoll i samma ämne,
har kommit överens om följande:
Regeringarna är ense om att skattebortfall som på grund av bestämmelserna i skatteavtalet uppkommer för en avtalsslutande stat, dess kommuner eller andra offentligrättsliga juridiska personer, vars skatter berörs av skatteavtalet, i princip skall i sin helhet bäras av denna stat, dessa kommuner eller dessa personer.
Enligt båda regeringarnas uppfattning har emellertid den regel i skatteavtalet, enligt vilken inkomst av arbete som utförs ombord på finskt eller svenskt skepp beskattas endast i den avtalsslutande stat vars nationalitet skeppet har, medfört ett bortfall av kommunalskatt för kommuner inom landskapet Åland som väsentligen överstiger vad som kan anses rimligt till följd av bestämmelserna i ett dubbelbeskattningsavtal. Regeringarna har därför funnit att, med hänsyn till landskapet Ålands särställning, dessa kommuner som ett undantag från den princip som anges i 1 § bör tillerkännas ersättning av statsmedel för skattebortfall med skäligt belopp.
Enligt båda regeringarnas uppfattning bygger skatteavtalet helt på ömsesidiga åtaganden och utgör resultatet av en avvägning mellan de båda staternas fiskala och övriga intressen. Regeringarna är därför eniga om att den ersättning som enligt 2 § bör tillerkännas kommuner inom landskapet Åland skall bäras av de båda staterna med hälften vardera.
Ersättningsbeloppet fastställs av de båda regeringarna gemensamt för ett år i sänder.
Ersättningen skall beräknas med ledning av förhållandena under året närmast före det ersättningen avser och utgå med belopp, som motsvarar det skattebelopp som enligt finsk sjömansskattelagstiftning skulle ha utgått till kommuner inom landskapet Åland om arbetet utförts på finskt skepp eller på skepp som enligt skatteavtalet likställs med finskt skepp. Ersättningen skall avrundas till närmast högre 100 000- tal finska mark.
Finska finansministeriet och svenska finansdepartementet skall träffa särskild överenskommelse om tillämpningen av detta protokoll.
Detta protokoll träder i kraft trettio dagar efter den dag då båda regeringarna genom notväxling i Helsingfors meddelat varandra att de åtgärder vidtagits som krävs för protokollets ikraftträdande.
Sedan protokollet trätt i kraft tillämpas dess bestämmelser första gången på skattebortfall som avser år 1984.
Detta protokoll förblir i kraft till dess det uppsägs av en av de avtalsslutande parterna. Vardera avtalsslutande parten kan -- senast den 30 juni under ett kalenderår, dock inte tidigare än fem år efter dagen för skatteavtalets ikraftträdande -- på diplomatisk väg skriftligen uppsäga protokollet hos den andra avtalsslutande parten. I händelse av sådan uppsägning upphör protokollet att gälla beträffande skattebortfall som avser kalenderår som följer efter det då uppsägningen skedde.
Som skedde i Stockholm den 25 januari 1985 i två exemplar på svenska och finska språken, vilka båda texter har lika vitsord.

Bilaga 2

Överenskommelse
mellan svenska finansdepartementet och finska finansministeriet om tillämpning av protokollet den 25 januari 1985 mellan Sverige och Finland om ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall
Svenska finansdepartementet och finska finansministeriet har med stöd av 6 § i protokollet den 25 januari 1985 mellan Sverige och Finland om ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall kommit överens att följande ordning skall gälla för att genomföra protokollets bestämmelser:
 1. Ålands skattebyrå upprättar efter utgången av det år som enligt 5 § i protokollet skall ligga till grund för beräkningen av ersättningen för närmast följande år en förteckning över de sjömän med bo och hemvist i kommun inom landskapet Åland vid ingången av det förstnämnda året, vilka under detta år varit anställda på svenska skepp. I förteckningen anges sjömans namn samt, om uppgift härom finns, lönebelopp, svenskt personnummer, adress och hemkommun.
 2. Skattebyrån lämnar förteckningen till skattestyrelsen, som vidarebefordrar den till finansministeriet för granskning.
 3. Finansministeriet sänder förteckningen jämte eventuella kommentarer till finansdepartementet.
 4. Finansdepartementet lämnar förteckningen och i förekommande fall finansministeriets kommentarer till sjömansskattekontoret.
 5. Sjömansskattekontoret granskar förteckningen och stämmer av uppgifterna däri mot kontorets register över sjömän. Kontoret upprättar därefter en förteckning över de sjömän vilkas lönebelopp med hänsyn till den verkställda granskningen enligt kontorets uppfattning skall ingå i underlaget för beräkningen av ersättningsbeloppet. I en särskild förteckning anges de personer vilkas lönebelopp enligt kontoret inte bör ingå i underlaget samt skälen härtill. För samtliga i förteckningarna upptagna sjömän anges lönebelopp och anställningstid under året i fråga.
 6. Sjömansskattekontoret lämnar de upprättade förteckningarna jämte eventuella kommentarer till finansdepartementet.
 7. Finansdepartementet sänder förteckningarna och i förekommande fall sjömansskattekontorets kommentarer till finansministeriet.
 8. Finansministeriet granskar de överlämnade förteckningarna och eventuella kommentarer. Uppkommer härvid tveksamhet angående vilka lönebelopp som skall ligga till grund för beräkningen av ersättningen, skall finansministeriet och finansdepartementet gemensamt lösa frågan.
 9. Sedan enighet nåtts om underlaget för beräkningen av ersättningen, beräknar finansministeriet den andel av sjömansskatt som enligt finsk lagstiftning skulle ha utgått till kommuner inom landskapet Åland om sjömännen i fråga hade varit anställda på finska skepp. Beloppet avrundas till närmast högre 100 000-tal finska mark.
 10. Finska statsrådet fastställer det enligt punkt 9 beräknade ersättningsbeloppet och beslutar, att Finland i enlighet med 3 § i protokollet skall erlägga hälften av beloppet. I beslutet anges även det år som ersättningen avser. Svenska regeringen (finansdepartementet) underrättas om beslutet.
 11. Svenska regeringen fastställer det enligt punkt 9 beräknade ersättningsbeloppet i finska mark och beslutar, att Sverige i enlighet med 3 § i protokollet skall erlägga som Sveriges andel hälften av beloppet i finska mark. I beslutet anges även det år som ersättningen avser. Finska statsrådet (finansministeriet) underrättas om beslutet.
 12. Svenska regeringen utbetalar i finska mark den andel av ersättningsbeloppet som anges i punkt 11 genom girering till finansministeriets postgiroinkomstkonto hos finska Postbanken.
 13. Länsstyrelsen i landskapet Åland utanordnar det enligt punkt 9 beräknade ersättningsbeloppet till kommuner inom landskapet enligt finansministeriets närmare anvisningar.
Denna överenskommelse är upprättad i två exemplar på svenska språket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:1122) om protokoll mellan Sverige och Finland om ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall, m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft fyra veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling.
 2. Förordningen tillämpas första gången på skattebortfall för inkomståret 1984.
Förarbeten
Prop. 1984/85:205
Ikraftträder
1986-02-18

Ändring, SFS 1989:181

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1989.
  2. Förordningen tillämpas första gången på skattebortfall för inkomståret 1988.
  3. Genom förordningen upphävs förordningen (1985:1122) om protokoll mellan Sverige och Finland om ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall, m. m.
  4. Den upphävda förordningen tillämpas sista gången beträffande skattebortfall för inkomståret 1987.
  Omfattning
  upph.