Upphävd författning

Förordning (1985:190) med vissa bestämmelser om särskilt räntebidrag m. m. för år 1985

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1985-04-11
Ändring införd
SFS 1985:190
Ikraft
1985-05-07
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Särskilt räntebidrag enligt 36 § bostadsfinansieringsförordningen (1974:946), punkterna 8 och 9 i övergångsbestämmelserna till samma förordning och 33 § bostadslånekungörelsen (1967:552) samt särskilt räntelån enligt räntelånekungörelsen (1967:553) lämnas med iakttagande av bestämmelserna i denna förordning.

2 §  Särskilt räntebidrag eller särskilt räntelån lämnas i fråga om hus, i vilka lägenheterna är upplåtna med hyres- eller bostadsrätt, om

  1. huset har uppförts eller byggts om efter år 1957 med stöd av statligt tertiärlån eller med stöd av statligt bostadslån som har betalats ut före utgången av år 1984 och som -- såvitt gäller ombyggnad -- avser annat än energibesparande åtgärder eller åtgärder för att minska radondotterhalten,
  2. huset har uppförts år 1957 eller tidigare med stöd av tilläggslån för anordnande av studentbostäder eller
  3. huset i annat fall än som avses i 1 eller 2 har uppförts efter år 1957 och lån har lämnats enligt räntelånekungörelsen (1967:553).

3 §  I fråga om en- eller tvåbostadshus som upplåts med hyresrätt lämnas särskilt räntebidrag eller särskilt räntelån endast om låntagarens intäkt av fastigheten vid beräkning av inkomstskatt bestäms på annat sätt än som anges i 24 § 2 mom. kommunalskattelagen (1928:370).

4 §  Särskilt räntebidrag och särskilda räntelån beräknas på grundval av samma bidrags- eller räntelåneunderlag som tillämpas vid beräkning av låntagarens övriga räntebidrag eller räntelån för år 1985. Det särskilda räntebidraget eller räntelånet skall motsvara produkten av detta underlag och den räntesats som anges i följande sammanställning.

  • ------------------------------------------------------------------- Låntagaren är Räntesats, procentenheter År för husets färdigställande ---------------------------------------------
1961196619711976197919811984 -1960 196519701975197819801983
---------------------------------------------------------------------
  1. kommun, landstingskommun, allmännyttigt bostadsföretag eller bostadsföretag i vilket landstingskommun äger ett bestämmande inflytande, bostadsrättsförening, studentbostadsföret ag eller Stockholms kooperativa bostadsförening eller annan juridisk person vars intäkt av fastigheten vid beräkning av inkomstskatt skall bestämmas enligt 2 § 7 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt 1,80 1,40 1,30 1,20 1,00 0,85 0,55 0,40 2. annan juridisk person än som avses i 1 2,95 2,30 2,10 1,95 1,65 1,40 0,90 0,65 3. enskild person 3,80 2,95 2,75 2,55 2,10 1,80 1,15 0,85 ----------------------------------------------------------------------

5 §  Särskilt räntebidrag och särskilt räntelån betalas ut av bostadsstyrelsen den 28 juni 1985.

Ändringar

Förordning (1985:190) med vissa bestämmelser om särskilt räntebidrag m.m. för år 1985

Förarbeten
Prop. 1984/85:85
Ikraftträder
1985-05-07

Ändring, SFS 1991:1925

    Omfattning
    upph.