Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Bostadslånekungörelse (1967:552)

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1967-09-01
Ändring införd
SFS 1967:552 i lydelse enligt SFS 1995:908
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Till främjande av bostadsbyggandet utgår statligt stöd enligt bestämmelserna i denna kungörelse i form av bostadslån och räntebidrag. Kungörelse (1974:947).

2 §  Bostadslån utgår för ny- eller ombyggnad av hus till den del det i färdigt skick innehåller utrymmen för bostadsändamål eller sådana utrymmen för annat ändamål (lokaler) till vilka hänsyn tages vid beräkning av låneunderlag enligt 19 §. Anläggning för värme, varmvatten eller tvätt räknas som utrymme för bostadsändamål. Förbättring av hus räknas som ombyggnad.

[S2]Bostadslån utgår även för förvärv av hus som uppförts eller byggts om med stöd av sådant lån, om lånet har betalats ut och förvärvaren är kommun, allmännyttigt bostadsföretag som avses i 5 § eller bostadsrättsförening som uppfyller de förutsättningar som anges i 21 § första stycket. Förordning (1978:381).

3 §  Låneverksamheten utövas av boverket, länsbostadsnämnderna och kommunerna.

[S2]Organ för kommuns låneförmedling och verksamhet som sammanhänger därmed (förmedlingsorgan) är kommunens styrelse, om ej kommunen beslutat att låneverksamheten skall utövas av annat kommunalt organ. Förordning (1991:70).

4 §  En- och tvåfamiljshus, friliggande eller sammanbyggda till radhus eller kedjehus, kallas i denna kungörelse småhus. Övriga hus kallas flerfamiljshus.

5 §  Bolag eller stiftelse, som arbetar utan enskilt vinstsyfte samt under samverkan med och tillsyn av kommunen, får av länsbostadsnämnden godkännas som allmännyttigt bostadsföretag under förutsättning att kommunen utser mer än halva antalet ledamöter av företagets styrelse och att övriga styrelseledamöter utses av personer eller företag som är fristående i förhållande till egentliga byggnadsföretagarintressen.

Förutsättningar för lån

6 §  Bostadslån för nybyggnad utgår under förutsättning att

 1. det kan antagas föreligga ett varaktigt behov av de bostäder och lokaler till vilka hänsyn tages vid beräkning av låneunderlaget,
 2. bostadslägenheternas storlek, utformning och utrustning uppfyller skäliga krav på god bostadsstandard,
 3. husets storlek och form samt de anordningar i husets närmaste omgivning som är avsedda för de boende är sådana att bostadsmiljön blir tillfredsställande. Kungörelse (1970:109).

7 §  Bostadslån för ombyggnad utgår under förutsättning att

 1. ombyggnaden ej är av endast ringa omfattning,
 2. ombyggnaden medför väsentlig ökning av bostadsvärdet,
 3. ombyggnadskostnaden är skälig med hänsyn till arbetenas art och omfattning och till husets återstående användningstid,
 4. bostadslägenheterna genom ombyggnaden får en standard som ej är lägre än vad som följer av bestämmelserna i kungörelsen (1973:532) om lägsta godtagbara standard för bostadslägenhet i vissa fall,
 5. bostadslägenheternas standard efter ombyggnaden icke väsentligt överstiger normal standard i nyproducerade lägenheter.

[S2]Förutsättningen enligt första stycket d) skall anses uppfylld, om lånet avser ombyggnad som sker i enlighet med upprustningsåläggande enligt 2 § första stycket bostadssaneringslagen (1973:531).

[S3]Avser lånet hus som fyller ett varaktigt behov gäller, utöver vad som sägs i första stycket, att kraven enligt 6 §b) och c) uppfylles i väsentliga avseenden, om ej skäl föreligger att godta lägre standard.

[S4]Första stycket d) gäller ej, om lånet avser småhus och låneunderlaget är högst 25 000 kronor.

[S5]För arbeten som är att hänföra till löpande underhåll utgår lån endast i den mån arbetena är direkt föranledda av ombyggnaden. Kungörelse (1974:253).

7 a §  Utan hinder av 7 § första stycket b) och d) samt tredje och femte styckena samma paragraf utgår bostadslån för ombyggnad under förutsättning att

 1. ombyggnaden avser åtgärd som anges i kungörelsen (1974:252) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus och
 2. ombyggnaden påbörjas före utgången av år 1975. Kungörelse (1974:253).

8 §  Bostadslån för förvärv lämnas om förvärvet ger förutsättningar för en effektivare fastighetsförvaltning eller avser hus i områden i vilka husen till huvudsaklig del ägs av annan än kommunen eller ett allmännyttigt bostadsföretag. Bostadslån lämnas också för sådana förvärv som en bostadsrättsförening gör vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt.

[S2]I andra fall än som anges i första stycket beviljas bostadslån för förvärv endast efter medgivande av regeringen. Förordning (1982:640).

9 §  Bostadslån utgår icke om

 1. låntagaren kan antagas sakna förutsättningar att fullgöra de skyldigheter som är förbundna med lånet eller att förvalta huset tillfredsställande,
 2. de hyror eller årsavgifter som behövs för att täcka de årliga kostnaderna för fastigheten beräknas bli så höga att påtaglig risk föreligger för förlust eller
 3. den beräknade kostnaden för byggnadsföretaget väsentligt överstiger pantvärdet enligt 27 §.

10 §  Bostadslån utgår icke för småhus eller sådant flerfamiljshus som uppföres i område utan samlad äldre bebyggelse, om det pris till vilket marken förvärvats överstiger vad som är skäligt.

[S2]Vid bedömningen av prisets skälighet skall hänsyn icke tagas till i priset ingående kostnad för att ställa marken i ordning för bebyggelse. I övrigt skall bedömningen i tillämpliga delar ske med ledning av de värderingsgrunder som gäller vid expropriation.

11 §  Bostadslån för nybyggnad av enfamiljshus utgår icke om byggnadskostnaden för huset överstiger byggnadskostnaden i orten för ett enfamiljshus av normal standard med en lägenhetsyta av 125 kvadratmeter i ett plan, hel källare och friliggande kallgarage. I fråga om tvåfamiljshus äger denna bestämmelse motsvarande tillämpning på vardera lägenheten. Byggnadskostnaderna beräknas enligt grunderna för beräkning av pantvärdet.

[S2]Beräkningen enligt första stycket av byggnadskostnaden i orten får grundas på större lägenhetsyta än 125 kvadratmeter i den mån lånesökanden behöver större yta på grund av att

 1. sökanden har stort hushåll,
 2. medlem av hushållet är invalid eller av annan orsak behöver särskild vård,
 3. medlem av hushållet behöver särskilt arbetsrum i lägenheten för förvärvsverksamhet eller offentligt uppdrag eller
 4. lägenheten är avsedd till bostad åt lantbrukare.

12 §  För bostadslån skall ställas säkerhet i form av panträtt i fastigheten eller tomträtten enligt bestämmelserna i 28 och 29 §§, om ej låntagaren är kommun, samfällighetsförening eller allmännyttigt bostadsföretag för vars bostadslån kommun gått i borgen som för egen skuld.

[S2]Har kommun gått i borgen för bostadslån till allmännyttigt bostadsföretag, skall företaget förbinda sig att icke upplåta panträtt med förmånsrätt som anges i 28 § första och andra styckena för annat ändamål än upplåning för täckning av kostnader för byggnadsföretaget utöver pantvärdet till det belopp som länsbostadsnämnden godkänner eller upplåning för sådan förbättring av fastigheten som ökar dennas värde. Bestämmelserna i detta stycke äger motsvarande tillämpning på landstingskommun och bostadsföretag vari sådan kommun äger bestämmande inflytande och som arbetar utan enskilt vinstsyfte.

[S3]Kan annan låntagare än som anges i första stycket icke ställa säkerhet i form av panträtt i fastigheten eller tomträtten, får annan säkerhet godtagas efter medgivande av regeringen. Sådant medgivande behövs dock ej

 1. i fall som avses i 7 § fjärde stycket, om säkerheten utgöres av kommunal borgen som för egen skuld,
 2. om lånet avser hus ovan odlingsgränsen och huset skall användas som fast bostad åt same eller annan person som med hänsyn till sina levnadsförhållanden kan jämställas med same. Kungörelse (1974:947).

13 §  Bostadslån för småhus som skall bebos av låntagaren utgår endast om kommunen åtagit sig att, om förlust uppkommer på lånet inom tio år från dagen för lånets utbetalning, svara gentemot staten för sådan förlust intill ett belopp som motsvarar fem procent av låneunderlaget. Vid ombyggnad gäller denna bestämmelse dock endast om låneunderlaget överstiger 25 000 kronor. Kungörelse (1973:534).

14 §  Bostadslån utgår icke för ny- eller ombyggnad som redan har påbörjats när låneansökningen prövas, om ej synnerliga skäl eller medgivande enligt andra stycket föreligger.

[S2]Om särskilda skäl föreligger, kan länsbostadsnämnden medge att byggnadsföretaget påbörjas innan låneansökningen prövas. Rymmes ej lånet inom den ram som gäller för nämndens beslut om lån, får sådant medgivande lämnas endast i den utsträckning boverket bestämmer. Förordning (1991:70).

15 §  Bostadslån för hus där bostadslägenheter är förbehållna viss kategori boende utgår endast om övriga bostadssökandes berättigade intressen icke uppenbart åsidosättes därigenom och lägenheterna är avsedda för ensamstående, pensionärer, studenter eller annan kategori beträffande vilken det finns särskilda skäl att godtaga sådant förbehåll.

[S2]Bostadslån som avser större lokal för fritidsändamål utgår endast om lokalen opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga villkor hålles tillgänglig för upplåtelse åt varje inom orten verksam organisation eller grupp med organiserad verksamhet. Kungörelse (1973:534).

16 §  Bostadslån till allmännyttigt bostadsföretag utgår endast om företagets grundkapital uppgår till minst en procent av det fastighetskapital som företaget förvaltar.

[S2]Till allmännyttigt bostadsföretag, som ej är aktiebolag, utgår lån endast om företagets räkenskaper granskas av minst två revisorer med tillräcklig erfarenhet och insikt i bokföring och ekonomiska förhållanden. Är företagets grundkapital två miljoner kronor eller större, skall minst en av revisorerna vara auktoriserad revisor.

[S3]I fråga om kommun äger andra stycket motsvarande tillämpning på räkenskaperna för den fastighet som lånet avser.

[S4]17 § har upphävts genom kungörelse (1968:754).

18 §  Ytterligare förutsättning för bostadslån kan föreskrivas enligt kungörelsen den 1 september 1967 (nr 558) om tillämpning av svensk standard inom viss byggnadsverksamhet.

Lånets storlek

19 §  Bostadslånets storlek bestämmes på grundval av ett låneunderlag som länsbostadsnämnden fastställer. Vid beräkning av låneunderlaget får hänsyn tagas endast till utrymmen för bostadsändamål samt till sådana lokaler i ett bostadsområde, vilka är avsedda att tillhandahålla i huvudsak dem som bor i området varor och tjänster av sådan art att behovet därav bör tillgodoses inom området. Annan lokal får beaktas endast om den är av ringa omfattning och pantvärdet ej beräknas med tillämpning av 27 § första stycket b). I övrigt beräknas låneunderlaget enligt grunder som regeringen fastställer särskilt.

[S2]Skollokaler får räknas in i låneunderlaget efter medgivande av regeringen om

 1. de med hänsyn till belägenhet och samordning med andra lokaler utgör en integrerad del av en anläggning för boendeservice,
 2. anläggningen till övervägande del består av sådana andra lokaler,
 3. skollokalerna i väsentlig utsträckning nedbringar behovet av övriga lokaler.

[S3]Utan hinder av andra stycket b) får sådana skollokaler räknas in i låneunderlaget som är utformade så att de kan bli till påtaglig nytta för dem som bor inom området, dock endast om andelen sådana lokaler är betydande. Kungörelse (1974:947).

20 §  Bostadslån till kommun, allmännyttigt bostadsföretag, landstingskommun eller bostadsföretag, vari landstingskommun äger bestämmande inflytande och som arbetar utan enskilt vinstsyfte, utgår med 30 procent av låneunderlaget. I fråga om lån för förvärv gäller dessutom 24 §. Kungörelse (1971:298).

21 §  Bostadslån till bostadsrättsförening utgår med 29 procent av låneunderlaget under förutsättning att

 1. föreningen arbetar utan enskilt vinstsyfte,
 2. i föreningens styrelse från föreningens bildande mer än halva antalet ledamöter representerar bostadskooperativ riksorganisation eller förening som är ansluten till sådan organisation eller, i annat fall, är fristående i förhållande till byggintressent,
 3. minst en av kommunen utsedd ledamot och suppleant för denne ingår i styrelsen under tiden från föreningens bildande till dess att tio år har förflutit från utbetalningen av lånet,
 4. kommunen under den tid som anges i c) utser minst en revisor och suppleant för denne.

[S2]Om föreningen har beviljats flera lån räknas tiden enligt första stycket c) och d) från utbetalningen av det först beviljade lånet. I fråga om föreningar som ansöker om bostadslån för förvärv är det tillräckligt om den kommunala insynen enligt första stycket c) och d) finns från och med den dag då låneansökan ges in till förmedlingsorganet.

[S3]Enligt föreskrifter som boverket meddelar får länsbostadsnämnden medge att kommunal insyn i föreningens verksamhet utövas på annat sätt än som anges i första stycket c) och d).

[S4]I fråga om lån för förvärv gäller dessutom 24 §. Förordning (1991:70).

22 §  Bostadslån till enskild person utgår med 20 procent av låneunderlaget, om lånet avser småhus som skall bebos av låntagaren.

23 §  I annat fall än som avses i 20 - 22 §§ utgår bostadslån med 15 procent av låneunderlaget. Lån får dock utgå med 20 procent av låneunderlaget om sökanden

 1. är ideell organisation och lånet avser åldringsbostäder eller organisationen icke kan genomföra byggnadsföretaget utan det stöd som det större procenttalet innebär,
 2. är bostadsrättsförening som uppfyller förutsättningen i 21 § b),
 3. bedriver byggnadsverksamhet i mindre omfattning eller avser att själv förvalta fastigheten samt låneunderlaget icke väsentligt överstiger 750 000 kronor och sökanden icke kan genomföra byggnadsföretaget utan det ökade lånestödet,
 4. äger jordbruksfastighet och lånet avser arrendatorsbostad eller bostad åt någon som är anställd vid fastigheten eller
 5. är bolag, förening eller stiftelse som arbetar utan enskilt vinstsyfte samt har till uppgift att äga och förvalta bostäder åt anställda vid visst industriföretag. Kungörelse (1973:534).

24 §  Bostadslån för förvärv av hus utgår med skillnaden mellan lån enligt 20 § eller, när förvärvaren är bostadsrättsförening, enligt 21 § första stycket och det utbetalade lånet.

[S2]Lån för förvärv bestämmes på grundval av det låneunderlag som fastställts i samband med husets ny- eller ombyggnad. Förordning (1978:381).

25 §  Bostadslån kan utgå med större belopp än som följer av 20 - 24 §§ (fördjupas), om sökanden ej kan få underliggande kredit som uppgår till 70 procent av låneunderlaget. Är pantvärdet högre än låneunderlaget, skall hänsyn dock tagas endast till den del av kreditbehovet som beräknas belöpa på låneunderlaget.

[S2]Lån för ombyggnad får dock fördjupas utan prövning av sökandens möjlighet att få underliggande kredit, om lånet avser

 1. småhus och låneunderlaget är högst 25 000 kronor eller
 2. flerfamiljshus och låneunderlaget är högst 100 000 kronor.

[S3]Med underliggande kredit avses lån mot säkerhet av panträtt med vilken följer bättre förmånsrätt än som anges i 28 § första stycket eller annat därmed jämförligt lån. Kungörelse (1974:253).

26 §  Bostadslån för nybyggnad av flerfamiljshus får fördjupas med högst 10 procent av låneunderlaget.

[S2]Lån för nybyggnad av småhus får fördjupas med mer än 10 procent av låneunderlaget i den utsträckning som boverket bestämmer. Detsamma gäller lån för ombyggnad av småhus om låneunderlaget överstiger 25 000 kronor.

[S3]Lån för ombyggnad i övriga fall får fördjupas med högst 70 procent av låneunderlaget. Lån för flerfamiljshus får dock i sin helhet icke överstiga det lån som kunnat utgå för motsvarande nybyggnad. Förordning (1991:70).

Pantvärde och inteckningssäkerhet

27 §  Länsbostadsnämnden fastställer pantvärde för fastigheten eller huset. Pantvärdet får överstiga låneunderlaget med värdet av mark, byggnad eller annat som ej beaktas vid beräkning av låneunderlaget, om värdet avser

 1. vad som vid tidpunkten för byggnadsföretagets påbörjande ingick i eller hörde till fastigheten,
 2. lokal i ett bostadsområde, vilken är till påtaglig nytta för i huvudsak de boende inom området och kan anses fylla ett normalt behov av boendeservice, dock ej skollokal,
 3. åtgärd eller annat varom regeringen bestämmer särskilt.

[S2]I pantvärdet får ingå även värdet av annan lokal än som avses i första stycket b), om den är av ringa omfattning eller om eljest särskilda skäl föreligger.

[S3]I övrigt beräknas pantvärdet enligt grunder som regeringen fastställer särskilt. Kungörelse (1974:947).

28 §  Upplåtes till säkerhet för bostadslån panträtt i fastighet eller tomträtt, skall inteckningen vara belägen inom 100, 99, 90 eller 85 procent av pantvärdet, allt efter som lånet enligt 20 - 24 §§ utgår med 30, 29, 20 eller 15 procent av låneunderlaget.

[S2]Har panträtt i fastigheten eller tomträtten upplåtits till säkerhet för annan skuld och har inteckningen bättre förmånsrätt än som följer med inteckning enligt första stycket, skall låntagaren som ytterligare säkerhet för lånet pantsätta samma pantbrev i andra hand. Förordning (1975:487).

29 §  Vid bedömning av den förmånsrätt som följer med inteckning enligt 28 § första stycket skall hänsyn icke tagas till inteckning för vilken fastigheten svarar endast i andra hand, om säkerheten ändå är tillfredsställande. Bestämmelsen i 28 § andra stycket gäller ej panträttsupplåtelse på grundval av sådan inteckning. Låntagaren får ej för att skydda egen kapitalinsats upplåta panträtt med vilken följer förmånsrätt före inteckning enligt 28 § första stycket, om ej särskilda omständigheter föreligger. Kungörelse (1974:947).

Ränta, räntebidrag och amortering

30 §  Bostadslån löper med ränta från utbetalningsdagen. Räntesatsen fastställs av regeringen för ett kalenderår i sänder.

[S2]Har lån för nybyggnad eller lån för ombyggnad i annat fall än som avses i 25 § andra stycket fördjupats med belopp som uppgår till mer än två procent av låneunderlaget, dock minst till 4 000 kronor, utgår ränta på sådan lånedel i stället efter räntesats som länsbostadsnämnden bestämmer med ledning av den allmänna lånemarknadens ränta för lån med motsvarande förmånsrätt.

[S3]I fråga om betalning av ränta på sådana lån på vilka ränta och amortering beräknats enligt 33 § i dess lydelse vid utgången av juni 1989 finns bestämmelser i lagen (1989:567) om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån m. m. Förordning (1989:571).

31 §  För lån eller lånedel som löper med ränta enligt 30 § första stycket är amorteringstiden, om lånet avser

 1. nybyggnad, 30 år,
 2. ombyggnad, det antal år som länsbostadsnämnden bestämmer med hänsyn till husets återstående användningstid och övriga omständigheter, dock högst 20 år i fall som avses i 7 § fjärde stycket och högst 30 år i övriga fall,
 3. förvärv, det antal år som motsvarar återstående amorteringstid på lånet för husets ny- eller ombyggnad.

[S2]I fråga om amortering på sådana lån på vilka ränta och amortering beräknats enligt 33 § i dess lydelse vid utgången av juni 1989 finns bestämmelser i lagen (1989:567) om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån m. m.

[S3]För lånedel som löper med ränta enligt 30 § andra stycket bestämmer länsbostadsnämnden amorteringstiden med ledning av den allmänna lånemarknadens villkor för lån med motsvarande förmånsrätt. Nämnden kan förkorta amorteringstiden när lånedel som löper med ränta enligt 30 § första stycket har slutbetalats. Förordning (1989:571).

32 § har upphävts genom förordning (1989:571).
33 § har upphävts genom förordning (1989:571).

33 a §  Har bestämmelserna i 33 § i dess lydelse vid utgången av juni 1989 tillämpats på lånet gäller följande bestämmelser om räntebidrag:

 1. Räntebidrag lämnas till
  1. kostnaden för ränta på bostadslånet, inkl. skuldökning till och med den 31 december 1974, till den del lånet avser utrymmen för bostadsändamål,
  2. en enligt 2 beräknad kostnad för ränta på underliggande kredit i motsvarande del och
  3. en amortering beräknad efter 0,1 % av den i b) angivna delen av den underliggande krediten.
 2. Kostnaden för ränta på underliggande kredit skall beräknas enligt följande.
  1. För tiden fram till den dag efter utgången av år 1989 då räntan på krediten enligt avtalade villkor första gången skall ändras skall räntan bestämmas efter den räntesats som skulle ha använts om 33 § fortfarande hade tillämpats på lånet. Därefter skall räntan från varje ränteändringstidpunkt under bidragstiden bestämmas efter en räntesats som plan- och bostadsverket föreskriver
  • för ränteändringar som sker utan samband med att det bakomliggande obligationslånet omsätts, med utgångspunkt från de räntesatser som tillämpas på den allmänna lånemarknaden för lån finansierade genom ett obligationslån med en löptid av minst 10 år och
  • för ränteändringar i övriga fall, med utgångspunkt från de räntesatser som tillämpas på den allmänna kreditmarknaden vid köp av bostadsobligationer med en återstående löptid av minst fem år.
  1. Räntesatsen enligt a) skall multipliceras med låneskulden minskad med en amortering som beräknas efter en amorteringsplan som verket föreskriver med utgångspunkt från amorteringsvillkoren på den allmänna lånemarknaden för en kredit som amorteras årligen under en tid av 50 år eller, om krediten avser ombyggnad, under en tid som är skälig med hänsyn till ombyggnadsåtgärdernas omfattning och varaktighet; dock skall återbetalning utöver vad som följer av de avtalade amorteringsvillkoren beaktas.
 3. Räntebidraget lämnas till den del summan av räntan på bostadslånet jämte skuldökning och den för den på underliggande krediten beräknade räntan och amorteringen överstiger kapitaldelen enligt 33 § första stycket i dess lydelse vid utgången av juni 1989 multiplicerad med en annuitet som utgör en i procent uttryckt andel av samma kapital. För år 1991 utgör annuiteten de tal som anges i följande sammanställning.

[S2]________________________________________________________________________ År för husets Annuitet (%) om lånet avser eller ombyggnadens ________________________________ färdigställande Hus ägs av en Hyreshus bostadsrättsförening ____________________ _________ nybyggnad ombyggnad nybyggnad ombyggnad ----------------------------------------------------------------------- 1969 eller tidigare 11,45 13,45 10,45 12,45 1970 11,25 13,25 10,25 12,25 1971 10,65 12,65 9,65 11,65 1972 10,35 12,35 9,35 11,35 1973 10,25 12,25 9,25 11,25 1974 10,15 12,15 9,15 11,15 _______________________________________________________________________

 1. Annuiteten skall med början år 1992 höjas den 1 januari varje år med 0,25 procentenheter.
 2. Räntebidrag enligt 1--3 lämnas inte för tid efter det årsskifte som infaller närmast efter det att 25 år har förflutit från husets eller ombyggnadens färdigställande. Förordning (1990:921).

33 b §  Har i fråga om lån för småhus som bebos av låntagaren 32 och 33 §§ tillämpats på lånet, skall från och med den 1 januari 1984 följande bestämmelser gälla i fråga om ränta och amortering:

 1. För lånet jämte skuldökningen skall betalas ränta enligt 30 § första stycket.
 2. Lånet jämte skuldökningen skall amorteras med en tiondedel per år räknat från den 1 januari 1984. Förordning (1982:640).

34 §  Ränta och amortering betalas halvårsvis i efterskott. Har lånet utbetalats under månaden närmast före ett halvårsskifte, betalas ränta för den månaden vid nästa halvårsskifte.

[S2]På belopp som ej betalas inom föreskriven tid skall låntagaren betala dröjsmålsränta.

[S3]Räntebidrag betalas ut halvårsvis i efterskott. Bidraget används i första hand för betalning av ränta och amortering på bostadslånet jämte skuldökning. Boverket får dock besluta att den del av räntebidraget som beräknas motsvara ränta och amortering på underliggande kredit skall betalas ut till den som har beviljat krediten, under förutsättning av denne har åtagit sig att debitera låntagaren endast den del av räntekostnaden för den underliggande krediten som inte täcks av räntebidraget (nettoavisering). Förordning (1991:70).

34 a §  Om någon ändring inträffar av betydelse för rätten till räntebidrag, skall låntagaren genast lämna länsbostadsnämnden uppgift om detta. Förordning (1989:571).

34 b §  Har någon genom oriktiga uppgifter eller underlåtenhet att fullgöra uppgiftsskyldighet eller på annat sätt förorsakat att räntebidrag utgått obehörigen eller med för högt belopp eller har någon eljest obehörigen eller med för högt belopp uppburit sådant bidrag och har han skäligen bort inse detta, skall han återbetala vad han har erhållit för mycket.

[S2]Har länsbostadsnämnden ålagt någon återbetalningsskyldighet enligt första stycket, får vid senare utbetalning till honom skäligt belopp innehållas i avräkning på vad som har utgått för mycket. Fullgöres ej återbetalningsskyldigheten på sätt som sagts nu, skall nämnden vidta de åtgärder som behövs för att driva in fordringen.

[S3]Boverket får helt eller delvis efterge återbetalningsskyldighet, om det föreligger särskilda skäl. Förordning (1991:70).

35 §  Låntagare är skyldig att underkasta sig de ändringar av ränta och annuitet som regeringen bestämmer. Kungörelse (1974:947).

Uppsägning och övertagande av lån

36 §  Länsbostadsnämnden kan säga upp bostadslån till betalning helt eller delvis, om

 1. lånevillkor eller föreskrift beträffande lånet åsidosätts,
 2. huset genom vanvård eller av annan anledning minskar i värde eller används för annat ändamål än som förutsattes när lånet beviljades, eller
 3. betryggande brandförsäkring ej föreligger.

[S2]Länsbostadsnämnden kan medge att utrymmen, som vid lånets beviljande förutsattes bli använda för bostadsändamål, får utnyttjas för annat ändamål under en tid av högst fem år. Om medgivandet gäller en barnstuga, får det avse längre tid, dock högst tio år. Har medgivande lämnats och är lånet förenat med räntebidrag, skall bidraget eller den del av detta som avser ifrågavarande utrymmen upphöra under den tid de utnyttjas för det nya ändamålet.

[S3]Länsbostadsnämnden kan också medge att utrymmen för bostadsändamål stadigvarande får utnyttjas som lokaler till vilka hänsyn kan tas vid beräkning av låneunderlaget. Är lånet förenat med räntebidrag, skall bidraget eller den del av detta som avser ifrågavarande utrymmen upphöra.

[S4]Används ett småhus icke längre som årsbostad, kan länsbostadsnämnden i stället för att säga upp lånet bestämma kortare amorteringstid om det finns särskilda skäl.

[S5]Låntagaren får när som helst säga upp hela lånet till omedelbar betalning eller göra inbetalning utöver föreskriven amortering. Förordning (1989:571).

37 §  Om fastigheten eller tomträtten övergår till en ny ägare eller tomträttshavare, skall bostadslånet sägas upp till betalning.

[S2]Innan länsbostadsnämnden beslutar om uppsägning av lån enligt första stycket, skall nämnden upplysa den nya ägaren eller tomträttshavaren om möjligheten att få lån enligt förordningen (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål och ge denne skälig tid för att ansöka om ett sådant lån. Förordning (1989:861).

37 a § har upphävts genom förordning (1989:861).
38 § har upphävts genom förordning (1989:861).

Förfarandet i låne- och bidragsärenden

39 §  Fråga om bostadslån och räntebidrag prövas av länsbostadsnämnden. Ansökan ges in till förmedlingsorganet.

[S2]Förmedlingsorganet skall föranstalta om behövlig komplettering av ansökningen och, i den mån nämnden föreskrivit det, om sådan teknisk granskning av byggnadsföretaget som betingas av den statliga långivningen. Därefter skall förmedlingsorganet med eget yttrande och uppgift i fråga om byggnadslov sända handlingarna i ärendet till nämnden.

[S3]Avser ansökningen byggnadsföretag på jordbruksfastighet, skall länsbostadsnämnden inhämta yttrande från länsstyrelsen, om det inte är obehövligt. Förordning (1991:70).

40 §  Avser ansökan bostadslån för ny- eller ombyggnad, skall sökanden förbinda sig att

 1. utföra byggnadsföretaget på tid som länsbostadsnämnden bestämmer,
 2. iakttaga de föreskrifter om byggnadsföretagets utförande i övrigt som nämnden meddelar,
 3. lämna nämnden fullständig redovisning av kostnaderna för byggnadsföretaget om nämnden föreskriver det,
 4. underkasta sig byggnadskontroll enligt 47 § och hålla byggnaden tillgänglig för besiktning enligt samma paragraf.

41 §  Avser länsbostadsnämnden att bevilja bostadslån för flerfamiljshus eller sådant småhus som ej skall bebos av sökanden, skall nämnden meddela preliminärt beslut. I beslutet skall anges med vilket belopp samt under vilka förutsättningar och på vilka villkor lån, såvitt nämnden då bedömer, kan komma att beviljas slutligt.

[S2]I fråga om lån

 1. för gruppbygge av småhus som är avsedda att säljas till dem som skall bebo husen,
 2. till bostadsrättsförening om lånet enligt 23 § skall utgå med 15 procent av låneunderlaget,
 3. i annat fall där särskilda skäl föreligger,

[S3]skall preliminärt beslut dessutom innehålla uppgift om att lånet icke kommer att beviljas slutligt om kostnaden för det färdigställda byggnadsföretaget blir högre än den kostnad som beräknats i samband med det preliminära beslutet med de tillägg som nämnden kan godtaga med hänsyn till prishöjningar under byggnadstiden eller liknande omständigheter.

[S4]Preliminärt beviljat lån för ombyggnad av flerfamiljshus får i fall som avses i 25 § andra stycket b) betalas ut i förskott. Därvid gäller bestämmelserna i 44 § andra och tredje styckena i tillämpliga delar. Preliminärt beviljat lån får i annat fall betalas ut i förskott enligt särskilda föreskrifter av regeringen. Kungörelse (1974:947).

42 §  Sedan byggnadsföretag för vilket preliminärt lånebeslut meddelats har färdigställts, skall ansökan om slutligt beslut i låneärendet göras hos förmedlingsorganet senast den dag som länsbostadsnämnden bestämmer.

[S2]Förmedlingsorganet skall sända ansökningen, intyg om besiktning enligt 47 § första stycket, eget yttrande och övriga handlingar i ärendet till nämnden.

43 §  Bostadslån får beviljas slutligt endast om byggnadsföretaget utförts enligt föreskrifter i det preliminära beslutet och sökanden fått eller med säkerhet kan påräkna tillräcklig underliggande kredit på godtagbara villkor.

[S2]I slutligt beslut om lån skall anges lånebelopp och villkor för lånet.

44 §  När bostadslån beviljas för småhus som skall bebos av sökanden, meddelas endast ett beslut. I beslutet skall anges lånebelopp och villkor för lånet.

[S2]Lån som beviljats enligt första stycket får helt eller delvis betalas ut i förskott om

 1. kommunen åtagit sig ansvar för återbetalning av förskottet,
 2. låntagaren på begäran av kommunen ställt säkerhet som kommunen godkänt,
 3. låntagaren förbundit sig att underkasta sig den särskilda kontroll över byggnadsföretaget som kommunen vill utöva med anledning av förskottet.

[S3]Förskott betalas ut av boverket till förmedlingsorganet som bestämmer hur förskottet skall tillgodoföras låntagaren. På förskott utgår ränta från utbetalningsdagen efter räntesats som med en procentenhet överstiger den som gäller enligt 30 § första stycket. Förordning (1991:70).

45 §  Låntagaren skall senast den dag som länsbostadsnämnden bestämmer göra framställning hos förmedlingsorganet om utbetalning av beviljat bostadslån. Vid framställningen skall fogas skuldförbindelse, intecknings- och pantförskrivningshandlingar, gravationsbevis, bevis om brandförsäkring samt de övriga handlingar som boverket bestämmer.

[S2]Förmedlingsorganet skall sända framställningen och övriga handlingar till nämnden.

[S3]Vid framställning om utbetalning av lån som beviljats enligt 44 § första stycket skall förmedlingsorganet foga intyg om besiktning enligt 47 § första stycket. Vid prövning av framställningen äger 43 § första stycket motsvarande tillämpning. Förordning (1991:70).

46 §  Länsbostadsnämnden beslutar om utbetalning av bostadslån. Förordning (1989:578).

Byggnadskontroll och låneförvaltning

47 §  Under byggnadstiden skall utövas den kontroll över byggnadsföretagets utförande som betingas av bostadslånet. När företaget färdigställts, skall huset besiktigas. Byggnadskontroll och besiktning sker genom förmedlingsorganets försorg och enligt anvisningar av boverket. Kontroll och besiktning får utföras även av länsbostadsnämnden.

[S2]Under lånetiden skall förmedlingsorganet besiktiga huset i den omfattning och den ordning som boverket bestämmer. Förordning (1991:70).

48 §  Föreligger avsevärd brist i förmedlingsorganets kontroll eller besiktning enligt 47 §, kan länsbostadsnämnden låta utföra kontroll och besiktning på kommunens bekostnad till dess bristen har avhjälpts.

49 §  Föreligger risk för att huset genom vanvård eller av annan anledning minskar i värde så att säkerheten för bostadslånet försämras, skall förmedlingsorganet anmäla det till länsbostadsnämnden. Får förmedlingsorganet kännedom om att fastigheten eller tomträtten har övergått till ny ägare eller tomträttshavare, skall förmedlingsorganet anmäla det till nämnden.

50 §  Bostadslånen förvaltas av länsbostadsnämnden på uppdrag av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB. Förordning (1989:578).

51 § har upphävts genom förordning (1987:1266).
52 § har upphävts genom förordning (1987:1266).
53 § har upphävts genom förordning (1987:1266).

Övriga bestämmelser

Talan mot boverkets beslut föres hos regeringen genom besvär. Förordning (1991:70)

55 §  Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av boverket. Verket får även meddela föreskrifter för tillämpningen i ärenden om bostadslån av kungörelsen (1973:532) om lägsta godtagbara standard för bostadslägenhet i vissa fall utom såvitt angår tillämpnigen av 2 § tredje stycket nämnda kungörelse. Förordning (1991:70).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Bostadslånekungörelse (1967:552)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1968, då bostadslånekungörelsen den 5 oktober 1962 (nr 537) skall upphöra att gälla.
 2. De nya bestämmelserna om lån för förvärv gäller i tillämpliga delar även hus som uppförts eller byggts om med stöd av lån enligt
kungörelsen den 28 juni 1941 (nr 636) angående tertiärlån till viss bostadsbyggnadsverksamhet,
kungörelsen den 30 juni 1942 (nr 569) om tertiärlån och tilläggslån för vissa bostadsbyggnadsföretag,
kungörelsen den 29 juni 1946 (nr 551) om tertiärlån och tilläggslån för flerfamiljshus,
kungörelsen den 30 juni 1948 (nr 546) om egnahemslån och förbättringslån,
kungörelsen den 30 juni 1948 (nr 587) om tertiärlån och tilläggslån för flerfamiljshus,
kungörelsen den 24 maj 1957 (nr 359) om egnahemslån m.m.,
kungörelsen den 24 maj 1957 (nr 360) om tertiärlån m.m. eller bostadslånekungörelsen den 5 oktober 1962.
 1. Om ej annat följer av 4 - 8, skall äldre bestämmelser tillämpas på lån och bidrag som beviljats enligt någon av de kungörelser som anges under 2.
 2. Har preliminärt beslut om bostadslån meddelats före den 1 januari 1968, får slutligt beslut meddelas enligt de nya bestämmelserna, om särskilda skäl föreligger.
 3. Bestämmelsen i 30 § första stycket skall från och med den 1 juli 1968 tillämpas på
bostadslån eller del därav som löper med ränta enligt 16 § första stycket bostadslånekungörelsen den 5 oktober 1962,
amorteringsdel av egnahemslån som löper med ränta enligt kungörelsen den 24 maj 1957 om egnahemslån m.m.,
tertiärlån eller del därav som löper med ränta enligt 11 § 1 mom. kungörelsen den 24 maj 1957 om tertiärlån m.m.
Bestämmelsen i 30 § andra stycket skall från och med den 1 juli 1968 äga motsvarande tillämpning på
lånedel som avses i 16 § tredje stycket bostadslånekungörelsen den 5 oktober 1962,
räntebärande stående del av egnahemslån som löper med ränta enligt kungörelsen den 24 maj 1957 om egnahemslån m.m.,
sådan återstod av tertiärlån som avses i 11 § 2 mom. kungörelsen den 24 maj 1957 om tertiärlån m.m.
 1. Bestämmelsen i 31 § fjärde stycket skall äga motsvarande tillämpning på lånedel som avses i 16 § tredje stycket bostadslånekungörelsen den 5 oktober 1962.
 2. Bestämmelsen i 36 § andra stycket om förkortning av amorteringstid skall äga motsvarande tillämpning på lån som beviljats enligt någon av de kungörelser som anges under 2. Ränta utgår i sådant fall enligt 30 §.
 3. Bestämmelserna i 9, 12, 13 och 29 §§bostadslånekungörelsen den 5 oktober 1962 om hyreskontroll samt motsvarande bestämmelser i de övriga kungörelser som anges under 2 skall tillämpas endast i fråga om hyra för tid före utgången av år 1968.
Bestämmelserna i 18 § bostadslånekungörelsen den 5 oktober 1962 om försäkran rörande storleken av vederlag och om pröving av vederlagets storlek skall icke vidare tillämpas. Kungörelse (1968:456).
 1. Bestämmelserna i 9, 12, 13 och 29 §§bostadslånekungörelsen den 5 oktober 1962 om hyreskontroll skall äga motsvarande tillämpning på lån enligt den nya kungörelsen i fråga om hyra för tid före utgången av år 1968. Kungörelse (1968:456).
 2. Föres talan mot beslut som meddelats före ikraftträdandet och som innebär avslag på ansökan om bostadslån, tillämpas äldre bestämmelser, om ej klaganden begärt att de nya bestämmelserna skall tillämpas.
Förarbeten
Prop. 1967:100

Ändring, SFS 1968:456

  Omfattning
  ändr. 8, 9 p övergångsbest.

Ändring, SFS 1968:754

  Omfattning
  upph. 17 §

Ändring, SFS 1969:130

  Omfattning
  ändr. 12, 41 §§

Ändring, SFS 1970:109

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1970. De nya bestämmelserna i 30, 31 och 33 a §§ tillämpas även på äldre lån, bestämmelserna i 31 och 33 a §§ dock endast på lån som icke betalats ut före den 1 juli 1970.
  Förarbeten
  Prop. 1970:1
  Omfattning
  ändr. 6, 30, 31 §§; ny 33 a §

Ändring, SFS 1970:878

Ändring, SFS 1971:298

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1971. Lån till studentbostadsföretag får beviljas enligt äldre bestämmelser, om preliminärt beslut i ärendet meddelas före utgången av juni 1974.
  Förarbeten
  Prop. 1971:1
  Omfattning
  ändr. 20, 26 §§

Ändring, SFS 1971:1182

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972. De nya bestämmelserna i 21 och 28 §§ om bostadslånets storlek får dock tillämpas även på lån i fråga om vilket preliminärt beslut har meddelats under år 1971.
  Förarbeten
  Prop. 1971:140
  Omfattning
  upph. 54 §; ändr. 12, 21, 25, 28, 29, 50 §§

Ändring, SFS 1972:303

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna kungörelse träder i kraft, såvitt avser 2 och 27 §§ den 1 juli 1972 och såvitt avser 19 § den 1 juli 1973.
  2. På begäran av sökande får 2 och 27 §§ i sin äldre lydelse tillämpas i låneärende där preliminärt beslut om lån meddelas före utgången av juni 1973.
  3. I preliminärt beslut om lån, som meddelas före utgången av juni 1973, får efter medgivande av Kungl. Maj:t i pantvärdet räknas in skollokaler som utgör en integrerad del av en anläggning för boendeservice.
  Förarbeten
  Prop. 1972:72
  Omfattning
  ändr. 2, 19, 27 §§

Ändring, SFS 1973:534

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1973. De nya bestämmelserna om lån för ombyggnad får tillämpas även i fråga om ombyggnadsarbete som påbörjats före ikraftträdandet, dock ej före den 1 maj 1973.
  Förarbeten
  Prop. 1973:21
  Omfattning
  ändr. 7, 12, 13, 15, 23, 25, 26, 30-34, 41, rubr. närmast efter 53 §; ny 54 §; omtryck

Ändring, SFS 1973:747

  Omfattning
  ändr. 7, 12, 31, 55 §§

Ändring, SFS 1974:253

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft, såvitt avser 7 och 7 a §§, en vecka efter den dag, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling, och i övrigt den 1 juli 1974.
  Förarbeten
  Prop. 1974:69, Prop. 1974:1, Prop. 1973:160
  Omfattning
  ändr. 7, 12, 19, 25 §§; ny 7 a §

Ändring, SFS 1974:947

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1975 utom såvitt avser 33 § femte stycket. I sistnämnda del träder kungörelsen i kraft den 1 juli 1975.
  2. Under tiden den 1 januari - den 30 juni 1975 skall 33 § femte stycket ha följande lydelse.
  Från det belopp som beräknats enligt andra - fjärde styckena avräknas ränta och amortering på underliggande kredit och på lånedel som avses i 30 § andra stycket till den del krediten och lånedelen belöper på låneunderlaget för utrymmen för bostadsändamål.
  1. Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om ränta och amortering som avser tiden till och med den 31 december 1974.
  2. Bestämmelserna i 28 och 29 §§ i deras äldre lydelse skall efter den 31 december 1974 tillämpas på lån, i fråga om vilket skuldökning enligt 33 § i dess äldre lydelse uppkommit. Är skuldökningen den 31 december 1974 mindre än beloppet av det pantbrev som enligt 28 § andra stycket i paragrafens äldre lydelse har överlämnats som säkerhet för skuldökningen, får länsbostadsnämnden medge att pantbrevet ersättes med nytt pantbrev på lägre belopp som täcker skuldökningen vid nämnda tidpunkt. Som villkor för medgivandet skall föreskrivas att det nya pantbrevet skall ha förmånsrätt från den undre förmånsgräns som gällde för det gamla pantbrevet och företrädesrätt framför annat nytt pantbrev som ersätter det gamla pantbrevet. Medgivande får ej lämnas
  om skillnaden mellan det ursprungliga pantbrevets belopp och skuldökningen är ringa. Förordning (1975:132).
  1. Från och med den 1 januari 1975 skall bostadslånekungörelsen (1967:552) tillämpas endast i fråga om bostadslån som
   1. före nämnda dag har beviljats genom beslut som ej endast är preliminärt,
   2. före nämnda dag har beviljats genom beslut som är endast preliminärt, om beslutet avser hus som genom ny- eller ombyggnad färdigställes före utgången av år 1974,
   3. före nämnda dag har beviljats genom beslut som endast är preliminärt för nybyggnad av småhus som skall bebos av låntagaren, om huset har färdigställts efter nämnda dag och låntagaren begär att kungörelsen skall tillämpas på lånet samt
   4. efter nämnda dag beviljas för förvärv av hus som har uppförts eller byggts om med stöd av lån enligt kungörelsen eller någon av de kungörelser som avses i punkt 2 i övergångsbestämmelserna till kungörelsen i dess ursprungliga lydelse.
  Förarbeten
  Prop. 1974:150
  Omfattning
  ändr. 1, 8, 12, 19, 24, 27-31, 33-36, 39, 41, 54 §§, rubr. närmast före 30, 39 §§

Ändring, SFS 1975:132

  Omfattning
  ändr. 4 p övergångsbest. till 1974:947

Ändring, SFS 1975:487

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1975. 21 och 28 §§ i sin äldre lydelse tillämpas även efter ikraftträdandet på lån för ny- eller ombyggnad.
  Förarbeten
  Prop. 1975:1
  Omfattning
  ändr. 2, 8, 21, 24, 28, 36 §§

Förordning (1977:334) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1977.
  Bestämmelserna i 34 a och 34 b §§ tillämpas ej i fråga om räntebidrag som avser tid före den 1 juli 1977.
  Förarbeten
  Prop. 1976/77:100
  Omfattning
  ändr. 36 §; nya 34 a, 34 b §§

Förordning (1978:381) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)

Förordning (1979:223) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)

  Omfattning
  ändr. 36 §

Förordning (1980:1066) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)

Förordning (1981:414) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)

Förordning (1982:31) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
  Bestämmelserna i 36 § andra och tredje styckena tillämpas även på sådana lån som har beviljats enligt någon av de kungörelser som anges under punkt 2 i övergångsbestämmelserna till bostadslånekungörelsen (1967:552).
  I ärenden i vilka ett medgivande att tillfälligt utnyttja utrymmen för bostadsändamål som barnstuga har lämnats före ikraftträdandet tillämpas 36 § i sin äldre lydelse så länge medgivandet gäller.
  Förarbeten
  Prop. 1980/81:205
  Omfattning
  ändr. 36 §

Förordning (1982:640) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft såvitt avser 37 § andra stycket den 1 januari 1983 och i övrigt den 1 juli 1982.
  8 § i dess äldre lydelse tillämpas fortfarande om ansökan om medgivande till bostadslån för förvärv har kommit in till regeringen före den 1 juli 1982, om inte regeringen föreskriver något annat.
  De nya bestämmelserna i 21 § skall även tillämpas i fråga om bostadsrättsföreningar som har beviljats bostadslån före ikraftträdandet eller som har beviljats lån enligt någon av de kungörelser som anges under punkt 2 i övergångsbestämmelserna till bostadslånekungörelsen (1967:552).
  De nya bestämmelserna i 37 § andra stycket gäller endast i sådana fall där den nye ägarens eller tomträttshavarens förvärv sker efter utgången av år 1982. Bestämmelserna skall även tillämpas på bostadslån och egnahemslån som har beviljats enligt någon av de kungörelser som anges under punkt 2 i övergångsbestämmelserna till bostadslånekungörelsen (1967:552).
  Förarbeten
  Prop. 1981/82:169, Prop. 1981/82:124
  Omfattning
  ändr. 8, 21, 32, 33, 37 §§; ny 33 b §

Förordning (1984:805) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)

  Omfattning
  ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1984-11-27

Förordning (1985:188) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, såvitt avser de nya bestämmelserna om särskilt räntebidrag två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling, och i övrigt den 1 januari 1986.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:85
  Omfattning
  ändr. 33 §
  Ikraftträder
  1985-05-07

Förordning (1986:136) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)

  Omfattning
  ändr. 33, 34 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:282) om ändring i förordningen (1986:136) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:100
  Omfattning
  ändr. 33 § i 1986:136
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:284) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986.
  Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas om överlåtelse av fastigheten eller tomträtten har ägt rum före den 1 juli 1986.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:100
  Omfattning
  ändr. 37 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1987:253) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)

Förordning (1987:1266) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.
  2. De nya betämmelserna i 37 a § tillämpas även om bostadslånet avser ett hus som har förvärvats under tiden den 4 juni--den 31 december 1987.
  3. Ett beslut om förmedlingsrätt som har meddelats enligt den upphävda 51 § gäller fortfarande, dock längst till utgången av år 1990. I sådant fall gäller även bestämmelserna i de upphävda 52 § andra stycket och 53 §.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:168
  Omfattning
  upph. 51-53 §§, rubr. närmast före 51 §; ny 37 a §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:312) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. Bestämmelserna i 37 § i sin äldre lydelse tillämpas fortfarande om fastigheten eller tomträtten har förvärvats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:100
  Omfattning
  ändr. 3, 14, 21, 26, 33, 34, 34 b, 37, 44-47, 54, 55 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:571) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:79
  Omfattning
  upph. 32, 33, 33 a §§; ändr. 30, 31, 34, 34 a, 36, 38 §§; ny 33 a §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:578) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)

  Omfattning
  ändr. 46, 50 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:861) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.
  Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om fastigheten eller tomträtten övergått till ny ägare eller tomträttshavare före ikraftträdandet. I sådana ärenden skall dock de nya bestämmelserna tillämpas, om den nya ägaren eller tomträttshavaren begär det och frågan om ersättningslån ännu inte prövats av länsbostadsnämnden.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:89
  Omfattning
  upph. 37 a, 38 §§; ändr. 37 §
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1989:1057) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:49
  Omfattning
  ändr. 33 a §
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:921) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)

Förordning (1991:70) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)

  Omfattning
  ändr. 3, 14, 21, 26, 34, 34 b, 39, 44, 45, 47, 54, 55 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Ändring, SFS 1991:1932

  Övergångsbestämmelse

  De upphävda författningarna gäller fortfarande i ärenden i vilka bostadslån har beviljats före utgången av år 1991 om inte annat följer av tredje-sjätte styckena.
  Räntebidrag enligt bestämmelserna i de upphävda författningarna lämnas endast om bostadslånet har betalats ut under år 1991 eller tidigare.
  Utöver vad som följer av äldre bestämmelser skall den garanterade räntan såvitt avser räntebidrag enligt förordningarna ovan under 2--5 och annuiteten såvitt avser räntebidrag enligt kungörelsen ovan under 1 höjas den 1 januari 1992 med det antal procentenheter som anges i följande sammanställning, i de fall bostadslånet betalats ut före utgången av år 1990.
  Hustyp räntesatsen,Höjning av den garanterade procentenheter
  1. Lånet avser ett egnahem 2. Lånet avser ett flerbostadshus eller något annat småhus än egnahem0,25 0,30
  Bestämmelserna i 24 § andra stycket förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m. m. av bostadslån och räntebidrag tillämpas inte i fråga om överlåtelse av fastighet eller tomträtt som skett efter den 31 december 1991.
  I fråga om förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag skall bestämmelserna i 14 och
  15 §§, 16 § andra stycket, 18 § fjärde stycket samt 20--30 a §§ inte tillämpas i ärenden i vilka bostadslån för ny- eller ombyggnad betalas ut efter utgången av år 1991.
  I fråga om förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag skall bestämmelsen i 30 a § inte tillämpas när långivaren säger upp bostadslånet. Förordning 1995:908.
  Omfattning
  upph.