Förordning (1985:236) om statsbidrag till försöksverksamhet med särskilda studiecirklar

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1985-04-25
Ändring införd
SFS 1985:236 i lydelse enligt SFS 1986:669
Ikraft
1985-07-01
Tidsbegränsad
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om statsbidrag till försöksverksamhet med viss studieverksamhet (särskilda studiecirklar), som anordnas av lokala studieförbundsavdelningar.

[S2]Ändamålet med försöksverksamheten är att rekrytera och aktivera människor som studieförbunden har svårt att nå med studiecirkelverksamhet enligt förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m.

2 §  Ett studieförbund kan få statsbidrag till särskilda studiecirklar, om förbundet har rätt till statsbidrag enligt förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m. och de särskilda studiecirklarna bedrivs i enlighet med studiecirkelverksamhetens allmänna mål och riktlinjer.

Villkor

3 §  För varje särskild studiecirkel skall det finnas en studieledare och en arbetsplan, som skall vara godkända av en lokal studieförbundsavdelning.

4 §  Varje särskild studiecirkel skall omfatta minst tre studietimmar. Med studietimme menas en tid om 45 minuter.

5 §  I en särskild studiecirkel får ingå högst 20 deltagare, studieledaren inräknad.

[S2]Vid varje sammankomst skall minst tre deltagare, studieledaren inräknad, vara närvarande. Minst två av dessa skall ha fyllt eller under kalenderåret fylla 14 år.

Former av statsbidrag

6 §  Statsbidrag till särskilda studiecirklar utgår i form av lägre schablonbidrag och tilläggsbidrag.

Lägre schablonbidrag

7 §  Lägre schablonbidrag utgår på det sätt att studieförbunden får byta ut en studietimme med det högre schablonbidraget enligt 20 § förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m. mot fyra studietimmar med det lägre schablonbidraget enligt samma paragraf nyssnämnda förordning.

[S2]Under ett redovisningsår får lägre schablonbidrag enligt denna förordning utgå för högst 512 000 studietimmar. Förordning (1986:669).

8 §  Varje studieförbund får byta ut högst två procent av det antal studietimmar med det högre schablonbidraget som förbundet tilldelas enligt 21 § andra stycket förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m.

Tilläggsbidrag

9 §  Tilläggsbidrag lämnas i motsvarande fall och med samma belopp som anges i 19 § andra stycket och 23--26 a §§ förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m.

Särskilda föreskrifter

10 §  Statsbidrag får inte utgå till sådan verksamhet till vilken statsbidrag utgår i annan ordning.

[S2]Statsbidrag får inte heller utgå till särskilda studiecirklar där förhållandena är sådana som anges i 28 § första stycket och 29 § förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m.

11 §  Föreskrifterna i 3, 4, 18 och 33--35 §§ förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m. skall också tillämpas för försöksverksamheten.

Överklagande

12 §  Skolöverstyrelsens beslut om tilläggsbidrag får överklagas hos regeringen genom besvär.

[S2]Andra beslut av skolöverstyrelsen enligt denna förordning får inte överklagas.

Utvärdering

13 §  Skolöverstyrelsen skall följa försöksverksamheten och redovisa erfarenheterna av den till regeringen. Redovisning för tiden den 1 juli 1985--30 juni 1986 skall lämnas senast den 1 oktober 1986 och slutredovisning senast den 1 oktober 1987.

Ändringar

Förordning (1985:236) om statsbidrag till försöksverksamhet med särskilda studiecirklar

Förordning (1986:669) om ändring i förordningen (1985:236) om statsbidrag till försöksverksamhet med särskilda studiecirklar

Förarbeten
Prop. 1985/86:100
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
1986-09-01