Upphävd författning

Förordning (1985:28) om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1985-01-10
Ändring införd
SFS 1985:28
Ikraft
1985-01-30
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I fråga om uppbörd av skatt enligt vägtrafikskattelagen (1973:601) i samband med de ändringar av skattesatserna för fordonsskatt och kilometerskatt som träder i kraft den 1 mars 1985 gäller följande.

2 §  Bestämmelserna i vägtrafikskatteförordningen (1973:776) tillämpas vid uppbörd m. m. enligt denna förordning, om inte annat följer av 3 - - 10 §§.

Fordonsskatt

3 §  Har före den 1 mars 1985 fordonsskatt påförts för tiden därefter enligt de äldre skattesatserna skall tillkommande skattebelopp betalas för tiden från och med den 1 mars 1985 till utgången av skatteåret eller, om fordonsskatt påförts för skatteperiod, till utgången av skatteperioden.

4 §  Skatt som avses i 3 § förfaller till betalning den 1 april 1985. Avser sådan skatt endast mars månad 1985, uppbärs den i samband med ordinarie uppbörd av fordonsskatt.

5 §  Den som vid ingången av mars 1985 är skattskyldig för ett visst fordon är skyldig att betala tillkommande skatt enligt 3 §.

6 §  Trafiksäkerhetsverket skall till den skattskyldige sända en avi med inbetalningskort på den tillkommande skatten. Om den skattskyldige inte har fått någon sådan avi, skall han senast den 22 mars 1985 anmäla detta till länsstyrelsen.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller inte om den tillkommande skatten endast avser mars månad 1985.

7 §  En avi som är försedd med ett kvitto på skatten gäller som särskilt skattekvitto.

Kilometerskatt

8 §  Ägaren av ett fordon skall, om fordonet är kilometerskattepliktigt eller har varit kilometerskattepliktigt under någon del av tiden från föregående ordinarie avstämpling till utgången av februari 1985, lämna uppgift till ledning för beräkning av kilometerskatt. Uppgiften skall ha kommit in till trafiksäkerhetsverket senast den 4 mars 1985.

9 §  Trafiksäkerhetsverket skall till varje ägare av ett sådant fordon som avses i 8 § sända en blankett (stämpelkort) som skall användas för att lämna uppgift som där sägs. För fordon som blir kilometerskattepliktiga efter den 20 februari 1985 sänder dock beskattningsmyndigheten ut blanketten.

10 §  Har ägaren inte fått någon blankett enligt 9 § skall han senast den 21 februari 1985 anmäla detta till länsstyrelsen.

Ändringar

Förordning (1985:28) om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt

Ikraftträder
1985-01-30

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.