Upphävd författning

Förordning (1985:328) med instruktion för företagshälsovårdsdelegationen vid arbetarskyddsstyrelsen

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1985-05-30
Ändring införd
SFS 1985:328
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Företagshälsovårdsdelegationen vid arbetarskyddsstyrelsen har till uppgift att följa och främja företagshälsovårdens utveckling.

2 §  Det åligger därvid delegationen

[S2]att vara ett centralt organ för samverkan och information rörande företagshälsovårdens utbyggnad och utveckling,

[S3]att verka för en ändamålsenlig användning av resurserna för företagshälsovård och att centralt svara för samverkan med samhällets hälso- och sjukvård och andra resurser,

[S4]att vid behov ange riktlinjer för och stödja det regionala samarbetet om företagshälsovård i yrkesinspektionsnämnderna,

[S5]att i nära samverkan med yrkesinspektionsnämnderna följa utvecklingen av företagshälsovården,

[S6]att ange riktlinjer för utbyggnaden av företagshälsovårdens personalresurser och ta initiativ till nödvändiga utbildningsinsatser vad gäller innehåll, dimensionering och lokalisering,

[S7]att ägna uppmärksamhet åt behörighets- och kompetensfrågor för personalen i företagshälsovården och utfärda rekommendationer i sådana frågor,

[S8]att följa och främja utbyggnad och utveckling av yrkesmedicinen.

3 §  Delegationen skall varje år före den 1 oktober avge berättelse till regeringen om verksamheten under det senaste budgetåret.

Organisation

4 §  Delegationen består av generaldirektören vid arbetarskyddsstyrelsen, som är delegationens ordförande, två ledamöter utsedda av arbetarskyddsstyrelsen och tretton andra ledamöter, vilka utses särskilt av arbetarskyddsstyrelsen. För andra ledamöter än ordföranden skall det finnas ersättare. Delegationen utser inom sig vice ordförande.

[S2]Av de särskilt utsedda ledamöterna utses

[S3]en efter förslag av socialstyrelsen,

[S4]en efter förslag av arbetsmarknadsstyrelsen,

[S5]en efter förslag av universitets- och högskoleämbetet,

[S6]tre efter förslag av Landsorganisationen i Sverige,

[S7]en efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation,

[S8]en efter förslag av Centralorganisationen SACO/SR,

[S9]två efter förslag av Svenska arbetsgivareföreningen,

[S10]en efter förslag av statens arbetsgivarverk,

[S11]en efter förslag av Svenska kommunförbundet,

[S12]en efter förslag av Landstingsförbundet.

[S13]Ersättarna för ledamöterna utses i samma ordning.

5 §  Ledamöter och ersättare förordnas för högst tre år. Delegationen får anlita särskilda experter.

6 §  Sekreterare och övrig personal hos delegationen tillhandahålls genom arbetarskyddsstyrelsens försorg.

Ärendenas handläggning m.m.

7 §  Delegationen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst åtta andra ledamöter är närvarande.

[S2]Ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos delegationen. Ordföranden eller vice ordföranden får också pröva ärenden om utlämnande av allmänna handlingar. Förordning (1986:847).

8 §  Delegationen sammanträder efter kallelse av ordföranden. Delegationen skall sammankallas när en ledamot begär det. Förordning (1986:847).

9 §  Vid sammanträde med delegationen förs protokoll, som justeras av ordföranden. Förordning (1986:847).

10 §  Delegationens beslut får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:328) med instruktion för företagshälsovårdsdelegationen vid arbetarskyddsstyrelsen

Förarbeten
Prop. 1984/85:89
Ikraftträder
1985-07-01

Förordning (1986:847) om ändring i förordningen (1985:328) med instruktion för företagshälsovårdsdele- gationen vid arbetarskydds- styrelsen

  Omfattning
  ändr. 7-9 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1987:393

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987, då följande förordningar skall upphöra att gälla
  1. förordningen (1972:164) med instruktion för arbetarskyddsstyrelsen
  2. förordningen (1973:847) med instruktion för yrkesinspektionen
  3. förordningen (1985:328) med instruktion för företagshälsovårdsdelegationen vi d arbetarskyddsstyrelsen
  4. förordningen (1982:1288) med instruktion för forskningsdelegationen vid arbet arskyddsstyrelsen.
  Förordnanden att vara ledamot i forskningsdelegationen vid arbetarskyddsstyrelsen som meddelats med stöd av den upphävda förordningen enligt 4, skall upphöra att gälla den 30 juni 1987.
  Förordnanden att vara ledamot eller ersättare i arbetarskyddsstyrelsens styrelse, arbetstidsnämnden, företagshälsovårdsdelegatio nen och yrkesinspektionsnämnd skall efter ikraftträdandet avse motsvarande styrelse, delegation och nämnd enligt denna förordning. Genom förordningen upphävs regeringens beslut den 15 december 1976 om personalföreträdare i arbetarskyddsstyrelsen.
  Omfattning
  upph.