Upphävd författning

Förordning (1985:343) om kontroll av husdjur m.m.

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1985-05-23
Ändring införd
SFS 1985 i lydelse enligt SFS 2005:666
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statens jordbruksverk får ge organisationer på jordbruksnäringens område eller andra sammanslutningar rätt att anordna sådan kontroll som avses i 1 § lagen (1985:342) om kontroll av husdjur m.m.

[S2]Innan kontrollen anordnas skall Jordbruksverket godkänna plan och riktlinjer för verksamheten.

[S3]Föreskrifter för kontrollen meddelas av Jordbruksverket. Förordning (2005:666).

2 §  För seminverksamhet, för överföring av befruktade ägg mellan hondjur och för hantering av andra ägg för avelsändamål än ägg från fjäderfä fordras Jordbruksverkets tillstånd.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för sådan verksamhet. Förordning (1993:1487).

3 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkoren för att djur som omfattas av kontroll enligt 1 § skall få säljas under särskild beteckning. Förordning (1991:1451).

4 §  Jordbruksverkeht eller, i den utsträckning jordbruksverket bestämmer, länsstyrelsen utövar tillsyn över den kontroll som avses i 1 § och den verksamhet som avses i 2 §. Förordning (1991:1451).

5 §  En avgift får tas ut vid slakt av svin från besättningar som inte omfattas av sådan hälsokontroll som avses i 1 § andra stycket lagen (1985:342) om kontroll av husdjur m. m. och i vilka sjukdomar förekommer i särskilt hög grad.

[S2]Jordbruksverket får ta ut avgiften av den som lämnar svinen till slakt eller överlämna åt innehavare av slakteri att göra detta.

[S3]Ytterligare föreskrifter om avgiften får meddelas av jordbruksverket. Förordning (1991:1451).

6 §  Sådana föreskrifter som avses i 5 a § lagen (1985:342) om kontroll av husdjur m. m. meddelas av Jordbruksverket. Förordning (1993:1487).

7 §  Beslut av en sådan sammanslutning som avses i 1 § lagen (1985:342) om kontroll av husdjur m.m. eller av ett sådant slakteri som avses i 5 § andra stycket samma lag får överklagas hos Jordbruksverket.

[S2]I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1112).

8 §  Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1985:342) om kontroll av husdjur m. m. får meddelas av Jordbruksverket. Förordning (1993:1487).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:343) om kontroll av husdjur m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985.
  Genom förordningen upphävs
  1. kungörelsen (1966:560) om stöd åt hästaveln, m. m.,
  2. kungörelsen (1967:396) om kontrollverksamhet beträffande nötkreatur, svin, får och getter, m. m.,
  3. förordningen (1976:301) om seminverksamhet för avel av vissa husdjur,
  4. förordningen (1980:372) om organiserad hälsokontroll av husdjur.
  Kontrollverksamhet anordnad enligt äldre bestämmelser skall anses som kontroll enligt lagen (1985:342) om kontroll av husdjur m. m. intill dess lantbruksstyrelsen prövat frågan om godkännande av plan och riktlinjer för verksamheten och för tiden därefter om sådant godkännande meddelas. Detta gäller under förutsättning att den som driver verksamheten överlämnar plan och riktlinjer till lantbruksstyrelsen för prövning senast den 1 januari 1986.
  Med giltighet till och med utgången av juni 1987 får lantbruksstyrelsen meddela föreskrifter om att andra handjur än hingstar får användas till avel endast om de har avelsvärderats.
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1988:540) om ändring i förordningen (1985:343) om kontroll av husdjur m.m.

  Omfattning
  nuvarande 5 § betecknas 6 §; ny 5 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1990:861) om ändring i förordningen (1985:343) om kontroll av husdjur m.m

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.
  I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1991:1451) om ändring i förordningen (1985:343) om kontroll av husdjur m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1991-12-10

Förordning (1993:1487) om ändring i förordningen (1985:343) om kontroll av husdjur m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 2 § den dag regeringen bestämmer, och i övrigt den 1 januari 1994. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
  Omfattning
  nuvarande 6 § betecknas 7 §; ändr. 2 §; nya 6, 8 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 2 § i 1993:1487

Förordning (1995:259) om ändring i förordningen (1985:343) om kontroll av husdjur m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1998:1112) om ändring i förordningen (1985:343) om kontroll av husdjur m.m.

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2005:666) om ändring i förordningen (1985:343) om kontroll av husdjur m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-12-01

Ändring, SFS 2006:817

Omfattning
upph.