Upphävd författning

Lag (1985:342) om kontroll av husdjur m. m.

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1985-05-23
Ändring införd
SFS 1985:342 i lydelse enligt SFS 1998:210
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Syftet med denna lag är att främja animalieproduktionen och djurs lämplighet för avel i näringsverksamhet samt att förebygga sjukdomar hos djur.

[S2]Regeringen får i det syfte som anges i första stycket meddela föreskrifter om kontroll av husdjur och av andra djur, som människan har i sin vård, samt ge organisationer på jordbruksnäringens område eller andra sammanslutningar rätt att anordna sådan kontroll.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som anger syftet med lagen, motsvarar delvis 1 § första stycket nuvarande lagen. Lagens syfte utökas dock jämfört med den nuvarande lagen till att även avse främjande av långsiktig förvaltning av husdjursgenetiska resurser. En långsiktig förvaltning av de husdjursgenetiska resurserna innebär att den genetiska (ärftliga) variationen bibehålls i populationerna och att risken för inavel med olika genetiska defekter som följd (vilket kan påverka djurens hälsotillstånd och välbefinnande) ...

2 §  Regeringen får i det syfte som anges i 1 § första stycket meddela föreskrifter om seminverksamhet, överföring av befruktade ägg mellan hondjur och om ägg för avelsändamål.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om att hingstar får användas till avel endast om de har avelsvärderats. Lag (1993:1481).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen har kommenterats i avsnitten 8.2–8.4 och 14.1. Den saknar motsvarighet i nuvarande lag. Av paragrafens första stycke framgår att lagen kompletterar de bestämmelser i EG-förordningar som faller inom tillämpningsområdet för lagen. Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling vilka grundförordningar som avses.

3 §  Den som innehar djur av sådant slag och inom sådant område för vilket kontroll enligt 1 § har anordnats har rätt att få djuren anslutna till kontrollen. Fortsatt anslutning får vägras, om djurens innehavare inte följer de föreskrifter som gäller för kontrollen.

Prop. 2005/06:128: 4–7 §§ Paragraferna motsvarar i sak bestämmelserna i 3–5 a §§ nuvarande lag.

4 §  Djur som omfattas av kontrollen får enligt de föreskrifter som meddelas av regeringen överlåtas under särskild beteckning som är förbehållen sådana djur.

5 §  Om det finns hälsokontroll anordnad för slaktsvin eller nötkreatur, får regeringen föreskriva att en avgift får tas ut vid slakt av svin eller nötkreatur från sådana besättningar som inte omfattas av kontrollen och i vilka sjukdomar i särskilt hög grad förekommer.

[S2]Regeringen får överlämna åt innehavare av slakteri att uppbära avgift av den som lämnar svinen eller nötkreaturen till slakt. Lag (1988:538).

5 a §  Om det finns hälsokontroll anordnad för kronhjort och dovhjort, får regeringen meddela föreskrifter om vad som skall gälla för att kronhjortar och dovhjortar som inte omfattas av kontrollen skall få flyttas till eller från ett hägn. Föreskrifterna får avse också andra djurslag som hålls i sambete med kronhjort eller dovhjort. Lag (1994:1705).

6 §  Regeringen får överlämna åt Statens jordbruksverk att

 1. meddela föreskrifter som avses i 1 § andra stycket, 2 och 4 §§, 5 § första stycket samt 5 a §,
 2. ge organisationer på jordbruksnäringens område eller andra sammanslutningar rätt att anordna sådan kontroll som avses i 1 §,
 3. besluta om sådant överlämnande som avses i 5 § andra stycket. Lag (1993:1481).

7 §  Den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 2, 4 eller 5 a § döms till böter, om inte ansvar för gärningen kan ådömas enligt brottsbalken. Lag (1993:1481).

8 §  Om beslut enligt lagen eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter har meddelats av en sådan organisation eller sammanslutning som avses i 1 § eller av ett sådant slakteri som avses i 5 § andra stycket, får beslutet överklagas hos Jordbruksverket.

[S2]Jordbruksverkets beslut i ett särskilt fall får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Jordbruksverket skall därvid vara den enskildes motpart även då organisation, sammanslutning eller slakteri först beslutat i saken.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1998:210).

Prop. 1997/98:92: Paragrafen är ny och innebär att den överklagandebestämmelse som finns i förordningen (1985:343) om kontroll av husdjur m.m. förs in i lagen. Vidare skall Jordbruksverket vara den enskildes motpart vid allmän förvaltningsdomstol, om denne överklagar ett beslut som ursprungligen har fattats av en organisation eller sammanslutning eller av ett slakteri....

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1985:342) om kontroll av husdjur m.m

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.
  Genom lagen upphävs
  1. lagen (1914:451) om hingstbesiktningstvång,
  2. lagen (1928:196) om galtbesiktningstvång,
  3. lagen (1976:300) med bemyndigande att meddela föreskrifter om seminverksamhet för avel av vissa husdjur,
  4. lagen (1978:878) om överföring av ägg mellan hondjur för avel av husdjur,
  5. lagen (1980:370) om organiserad hälsokontroll av husdjur.
  Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, lantbruksstyrelsen får meddela föreskrifter om att andra handjur än sådana som avses i 2 § får användas till avel endast om de har avelsvärderats. Sådana föreskrifter får meddelas att gälla längst till och med utgången av juni 1987. Vid överträdelse av föreskrift om avelsvärdering gäller 7 § lagen.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:159
  Ikraftträder
  1985-07-01

Lag (1988:538) om ändring i lagen (1985:342) om kontroll av husdjur m.m.

Lag (1991:402) om ändring i lagen (1985:342) om kontroll av husdjur m.m.

Lag (1993:1481) om ändring i lagen (1985:342) om kontroll av husdjur m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft, i fråga om 2 § den dag som regeringen bestämmer, och i övrigt den 1 januari 1994. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:88, Prop. 1993/94:68, Bet. 1993/94:JoU11
  Omfattning
  ändr. 2, 6, 7 §§; ny 5 a §
  CELEX-nr
  391L0174
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 2 § i 1993:1481

Lag (1994:1705) om ändring i lagen (1985:342) om kontroll av husdjur

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:126, Prop. 1994/95:75, Bet. 1994/95:JoU7
  Omfattning
  ändr. 5 a §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1998:210) om ändring i lagen (1985:342) om kontroll av husdjur m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.
 2. För beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:198, Prop. 1997/98:92, Bet. 1997/98:JoU22
Omfattning
ny 8 §
Ikraftträder
1998-06-01

Ändring, SFS 2006:807

Omfattning
upph.