Upphävd författning

Förordning (1985:345) med instruktion för trafiksäkerhetsverket;

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1985-05-30
Ändring införd
SFS 1985:345 i lydelse enligt SFS 1986:1060
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 15 § andra stycket, tillämpas på trafiksäkerhetsverket.

Uppgifter

2 §  Trafiksäkerhetsverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om säkerheten i vägtrafiken i den mån dessa inte hör till någon annan myndighet.

3 §  Det åligger trafiksäkerhetsverket särskilt att samordna trafiksäkerhetsarbetet.

[S2]Därutöver åligger det verket

[S3]att följa trafiksäkerhetsutvecklingen,

[S4]att samverka med andra myndigheter och enskilda organisationer i trafiksäkerhetsfrämjande syfte,

[S5]att följa den fordonstekniska utvecklingen och besiktningsverksamheten i fråga om fordon,

[S6]att följa utvecklingen av förarutbildning och förarprov,

[S7]att informera allmänheten om bestämmelser som rör trafiksäkerheten.

4 §  Trafiksäkerhetsverket får bedriva uppdragsverksamhet inom följande områden, nämligen

 1. konsultverksamhet i fråga om registrering av fordon eller körkort,
 2. försäljning av datatjänster och programvara för automatisk databehandling,
 3. försäljning av uppgifter ur de register som verket är registeransvarigt för enligt datalagen (1973:289),
 4. fordonstekniska undersökningar.

5 §  Trafiksäkerhetsverket företräder staten inom sitt verksamhetsområde om annat inte följer av särskilda föreskrifter.

Organisation

6 §  Trafiksäkerhetsverket leds av en styrelse som består av sju personer. I styrelsen ingår verkets generaldirektör. Denne är ordförande.

[S2]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m. skall tillämpas på trafiksäkerhetsverket.

7 §  Generaldirektören är chef för trafiksäkerhetsverket.

8 §  Inom trafiksäkerhetsverket finns en avdelning för bil- och körkortsregistren och fyra byråer, nämligen trafikbyrån, fordonsbyrån, körkortsbyrån och kanslibyrån. Därutöver finns under generaldirektören en juridisk enhet och en planeringsenhet.

[S2]Registeravdelningen förestås av en avdelningschef, varje byrå av en byråchef, juridiska enheten av en chefsjurist och planeringsenheten av en planeringschef. En av cheferna är generaldirektörens ställföreträdare.

9 §  För den regionala verksamheten finns sju distrikt. Regeringen bestämmer distriktens gränser.

[S2]Varje distrikt förestås av en distriktschef.

[S3]Trafiksäkerhetsverket fastställer stations- och mottagningsorter inom distrikten.

10 §  Hos trafiksäkerhetsverket finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får trafiksäkerhetsverket anlita utomstående för särskilda uppdrag.

11 §  Till trafiksäkerhetsverket är knutet ett råd för samordning och planering. Rådet skall bistå verket när det gäller att samordna trafiksäkerhetsarbetet.

[S2]Ledamöter av rådet är generaldirektören och en företrädare på motsvarande nivå för envar av rikspolisstyrelsen, socialstyrelsen, vägverket, transportforskningsberedningen och skolöverstyrelsen. I rådet får dessutom ingå som ledamöter en representant för envar av Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet och Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande.

[S3]I rådet får för särskilda fall ingå de adjungerade ledamöter som rådet bestämmer.

[S4]Generaldirektören är ordförande i rådet.

[S5]Trafiksäkerhetsverket skall varje år före den 1 september till regeringen lämna en redogörelse för rådets verksamhet. Den skall innehålla en redovisning av verksamheten under det senaste budgetåret och en programplan för trafiksäkerhetsarbetet under de kommande tre budgetåren.

Ärendenas handläggning

12 §  Av styrelsen avgörs

 1. frågor av principiell innebörd eller eljest av större betydelse för trafiksäkerhetsarbetet,
 2. viktigare författningsfrågor,
 3. viktigare frågor om trafiksäkerhetsverkets organisation och arbetsformer,
 4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 6. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

13 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:1060).

14 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan generaldirektören och minst två andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

15 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

16 §  När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S2]När både generaldirektören och hans ställföreträdare har förhinder, utövas generaldirektörens tjänst av den tjänsteman som generaldirektören bestämmer.

[S3]I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som styrelsen har meddelat eller grunder som den tillämpar.

17 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 15 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den avdelning, byrå eller enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S3]Chefen för avdelning, byrå eller enhet har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans verksamhetsområde föredras av någon annan.

18 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

19 § har upphävts genom förordning (1986:1060).

20 §  Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

21 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning

22 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Tjänster som chef för avdelning, byrå eller enhet tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören. Andra tjänster tillsätts av trafiksäkerhetsverket.

[S3]Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.

23 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av regeringen för högst tre år.

[S2]Andra ledamöter av rådet för samordning och planering än ordföranden och adjungerade ledamöter förordnas av regeringen för högst tre år.

Besvär

24 §  Beslut, som meddelats av en distriktschef eller bilinspektör, får överklagas genom besvär hos styrelsen eller den överordnade chef som styrelsen bestämmer.

Övriga bestämmelser

25 §  Trafiksäkerhetsverkets registrators- och kassakontor skall varje arbetsdag hållas öppna minst fem timmar förlagda på det sätt som verket bestämmer. Är arbetstiden en viss dag kortare än sex timmar eller får den till en viss dag förlagda arbetstiden arbetas in enligt föreskrifter i kollektivavtal, får verket bestämma om öppethållande.

26 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av trafiksäkerhetsverket även i fråga om chef för avdelning, byrå eller enhet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:345) med instruktion för trafiksäkerhetsverket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985, då förordningen (1967:654) med instruktion för trafiksäkerhetsverket skall upphöra att gälla.
  Redogörelsen för rådets verksamhet enligt 11 § skall lämnas första gången senast den 31 augusti 1986 och avse budgetåret 1985/86.
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:1060) om ändring i förordningen (1985:345) med instruktion för trafiksäkerhetsverket

Omfattning
upph. 19 §; ändr. 13 §
Ikraftträder
1987-01-01

Ändring, SFS 1988:282

  Omfattning
  upph.