Upphävd författning

Förordning (1985:44) om frisläpp av förnyelsefonder

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1985-01-31
Ändring införd
SFS 1985:44
Ikraft
1985-02-26
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statens industriverk får efter ansökan medge att ett företag tar i anspråk belopp, som har avsatts till förnyelsefond enligt lagen (1984:1090) om inbetalning på förnyelsekonto, för utgifter för utbildning av arbetstagare hos företaget samt för utgifter för forskning och utvecklingsarbete.

[S2]Föreligger beträffande en ansökan någon särskild omständighet, skall statens industriverk med eget yttrande överlämna ansökningen till regeringen.

2 §  I beslut om medgivande att ta förnyelsefond i anspråk skall anges den dag då medel på förnyelsekonto tidigast får utbetalas från riksbanken med stöd av beslutet.

[S2]Vid tillämpning av första stycket gäller

[S3]i fråga om omedelbart avdragsgilla omkostnader

  1. att utbetalning inte får ske innan utbildningen, forskningen eller utvecklingsarbetet har påbörjats och
  2. att, om utbildningen, forskningen eller utvecklingsarbetet sträcker sig över en längre period, högst femtio procent av medlen får betalas ut vid starten och återstoden av medlen när halva perioden har förflutit;

[S4]i fråga om byggnads- och markarbeten

  1. att utbetalning inte får ske innan arbetet har påbörjats,
  2. att högst femtio procent av de medel som får tas i anspråk enligt beslutet får betalas ut när arbetet påbörjas och
  3. att återstoden av medlen får betalas ut när halva investeringsperioden har förflutit;

[S5]i fråga om anskaffning av inventarier

  1. att utbetalning inte får ske innan leverans har skett och
  2. att, om inventarierna skall levereras vid olika tidpunkter, högst femtio procent av medlen får betalas ut vid den första leveransen och återstoden av medlen när halva investeringsperioden har förflutit.

[S6]Statens industriverk får, om det finns särskilda skäl, medge att utbetalning helt eller delvis får ske vid annan tidpunkt än som anges i andra stycket.

3 §  Statens industriverk får medge att en förnyelsefond helt eller delvis i beskattningsavseende överförs från ett företag till ett annat företag för att av sistnämnda företag tas i anspråk i samband med medgivande enligt 1 §.

4 §  Som villkor för medgivande enligt 1 § får statens industriverk föreskriva att byggnads- eller anläggningsarbeten bedrivs på det sätt som verket anvisar.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:44) om frisläpp av förnyelsefonder

Ikraftträder
1985-02-26

Förordning (2000:938) om upphävande av förordningen (1985:44) om frisläpp av förnyelsefonder

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för 1997 och tidigare års taxeringar.
Omfattning
upph.