Upphävd författning

Lag (1984:1090) om inbetalning på förnyelsekonto

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1984-12-18
Ändring införd
SFS 1984:1090 i lydelse enligt SFS 1991:2025
Ikraft
1985-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Svenska aktiebolag, svenska ekonomiska föreningar, svenska sparbanker och svenska ömsesidiga skadeförsäkringsanstalter skall, om företagets huvudsakliga verksamhet avser jordbruk, skogsbruk, fastighetsförvaltning eller rörelse, betala in medel på ett räntelöst konto i riksbanken (förnyelsekonto) enligt bestämmelserna i denna lag.

[S2]Regeringen får, om det finns synnerliga skäl, medge befrielse helt eller delvis från skyldigheten att betala in medel på förnyelsekonto.

[S3]Företag, som avses i första stycket och som betalar in medel på förnyelsekonto, har rätt till avdrag enligt bestämmelserna i 4 § för det belopp som i räkenskaperna har avsatts till en särskild fond (förnyelsefond).

[S4]Livförsäkringsanstalter samt bostadsföretag, som avses i 2 § 7 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, får inte betala in medel på förnyelsekonto.

2 §  Inbetalning på förnyelsekonto skall göras med ett belopp som motsvarar 10 procent av företagets justerade årsvinst under det beskattningsår för vilket taxering i första instans sker år 1986 eller -- om företaget på grund av förlängning av räkenskapsåret inte skall taxeras detta år -- år 1987. Understiger den justerade årsvinsten 500 000 kronor behöver inbetalning på förnyelsekonto inte göras.

[S2]Med justerad årsvinst avses årsvinsten enligt fastställd balansräkning sedan årsvinsten, i den mån den påverkats av nedan angivna poster,

 1. ökats med erlagda eller beräknade allmänna svenska skatter,
 2. ökats med belopp som har avsatts till allmän investeringsfond enligt lagen (1979:609) om allmän investeringsfond och annan liknande fond,
 3. ökats med belopp som har donerats till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål,
 4. minskats med restituerade allmänna svenska skatter,
 5. minskats med belopp som enligt 6 § lagen om allmän investeringsfond har återförts från lagerinvesteringskonto jämte tillägg på sådant belopp,
 6. justerats med belopp som har föranlett ändring av årsvinsten på grund av överföring av allmän investeringsfond och annan liknande fond samt
 7. ökats med belopp som har tagits i anspråk för av- eller nedskrivningar eller koncernbidrag utöver vad som kan godtas vid inkomsttaxeringen.

[S3]Omfattar beskattningsåret kortare eller längre tid än tolv månader skall den justerade årsvinsten jämkas med hänsyn till detta. Skall företaget taxeras för två beskattningsår skall årsvinsten för de båda beskattningsåren läggas samman, varefter vinsten jämkas med hänsyn till de båda beskattningsårens sammanlagda längd.

[S4]Har företaget vidtagit några åtgärder som kan antas ha tillkommit i syfte att helt eller delvis undgå skyldighet att betala in medel på förnyelsekonto skall vid bestämmande av underlaget för insättningsskyldigheten bortses från sådana åtgärder.

3 §  Inbetalning till förnyelsekonto skall ha kommit ett riksbankskontor till handa senast den dag, då företaget enligt 34 §1 eller 2 mom. taxeringslagen (1956:623) skall ha avlämnat självdeklaration för beskattningsåret.

[S2]Inbetalning som har gjorts senare än i första stycket sägs men senast den 15 oktober under taxeringsåret skall också godtas. I dessa fall skall företaget betala en särskild avgift till statsverket. Avgiften är 1 procent av det för sent inbetalade beloppet för den kalendermånad då beloppet rätteligen senast skulle ha betalats in och därefter 1 procent av beloppet för varje påbörjad kalendermånad till dess inbetalning sker.

[S3]Den särskilda avgiften skall betalas inom den tid som länsskattemyndigheten bestämmer. Betalas inte avgiften inom föreskriven tid utgår restavgift enligt 58 § 1 mom.första stycketuppbördslagen (1953:272) på avgiftsbeloppet. Den särskilda avgiften och restavgiften får drivas in i samma ordning som gäller för indrivning av skatt enligt uppbördslagen.

[S4]Avgifterna är inte avdragsgilla vid inkomsttaxeringen.

[S5]Skall företaget inte taxeras år 1986 är företaget skyldigt att göra en preliminär inbetalning till riksbanken med belopp som motsvarar 10 procent av den justerade årsvinsten eller -- i förekommande fall -- den jämkade årsvinsten, beräknad enligt 2 §, som hänför sig till det eller de beskattningsår för vilket taxering sker år 1985. Inbetalningen skall ha kommit ett riksbankskontor till handa senast den 30 april 1986. Finner företaget, vid avlämnandet av sin självdeklaration till 1987 års taxering, att ett större belopp skall betalas in till förnyelsekonto än vad som preliminärt har betalats in, skall företaget betala in vad som fattas senast den dag, då företaget enligt 34 §1 eller 2 mom. taxeringslagen skall ha avlämnat sin deklaration. Bestämmelserna i andra -- fjärde styckena gäller även företag som avses i detta stycke.

[S6]Riksbanken skall lämna bevis till företaget om inbetalning till förnyelsekonto.

[S7]Riksbanken skall till närings- och teknikutvecklingsverket och länsskattemyndigheten översända uppgifter angående de för beskattningsåret gjorda inbetalningarna till förnyelsekonto senast den 31 maj under taxeringsåret eller, om beloppet har betalats in vid senare tidpunkt, snarast därefter. Lag (1991:2025).

4 §  Vid beräkning av nettointäkt av fastighet eller av rörelse enligt kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har företag, som avses i 1 §, rätt till avdrag för belopp som i räkenskaperna har avsatts till förnyelsefond. Avdrag medges inte med högre belopp än vad företaget -- i enlighet med bestämmelserna i 2 § -- senast den 15 oktober under taxeringsåret har betalat in till förnyelsekonto. Avdraget får göras vid taxeringen det år då insättningen senast skall ha skett eller -- om företaget på grund av förlängning av räkenskapsåret inte skall taxeras nämnda år -- vid påföljande års taxering.

[S2]Ett företag kan inte få avdrag för avsättning till förnyelsefond i mer än en förvärvskälla.

5 §  Om ett företag, som enligt bestämmelserna i denna lag är skyldigt att betala in medel till förnyelsekonto, inte har gjort detta senast den 15 oktober under taxeringsåret skall som skattepliktig intäkt tas upp ett särskilt tillägg som svarar mot det belopp som sålunda inte har betalats in till riksbanken.

6 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, närings- och teknikutvecklingsverket kan besluta att förnyelsefond får tas i anspråk för ändamål som avses i 7 § första stycket. Beslut som nu sagts skall förses med de villkor som är påkallade och kan gälla samtliga företag, företag av viss beskaffenhet eller visst eller vissa företag.

[S2]Förnyelsefond som har avsatts i viss förvärvskälla får tas i anspråk i samma förvärvskälla eller i annan förvärvskälla inom inkomstslagen jordbruksfastighet och rörelse. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, närings- och teknikutvecklingsverket får, om det finns särskilda skäl, medge att förnyelsefond som avsatts i förvärvskälla inom inkomstslagen jordbruksfastighet eller rörelse tas i anspråk i inkomstslaget annan fastighet.

[S3]Till ansökan att ta förnyelsefond i anspråk skall fogas yttranden från de lokala arbetstagarorganisationer som är bundna av kollektivavtal i förhållande till företaget. Ansökningen skall avslås om organisationer som har avstyrkt ansökningen företräder fler anställda hos företaget än organisationer som har lämnat ansökningen utan erinran. Har berörda centrala arbetstagarorganisationer träffat överenskommelse om annan ordning för de anställdas inflytande än vad som nu sagts gäller dock vad som föreskrivs i överenskommelsen.

[S4]Saknas lokala arbetstagarorganisationer som avses i föregående stycket skall de anställda på lämpligt sätt beredas tillfälle att avge yttrande. Även sådant yttrande skall fogas till företagets ansökan.

[S5]Beslut om att förnyelsefond får tas i anspråk skall tillställas företaget, riksbanken och skattemyndigheten. Lag (1991:2025).

7 §  Förnyelsefond får tas i anspråk för utgifter för utbildning av arbetstagare hos företaget samt för utgifter för forskning och utvecklingsarbete. Om det finns synnerliga skäl får regeringen medge att förnyelsefond tas i anspråk för annat ändamål än nu sagts.

[S2]Belopp, som har avsatts till förnyelsefond, får tas i anspråk endast för arbete som utförs, inventarier som levereras och i övrigt kostnader som hänför sig till tid efter bokslutsdagen.

[S3]Ianspråktagande av förnyelsefond får inte avse begagnade inventarier. I fråga om inventarier som företaget har anskaffat från en näringsidkare med vilken företaget är förbundet i väsentlig ekonomisk intressegemenskap får fonden tas i anspråk endast om inventarierna har tillverkats under beskattningsåret.

[S4]Om förnyelsefond får tas i anspråk för byggnadsarbete eller arbete på markanläggning får företaget, såvida arbetet hänför sig till flera beskattningsår och avdrag på grund av arbetet inte redan har skett, under det sista året ta fonden i anspråk för avskrivning av tillgångarna eller för täckande av kostnaderna med högst ett belopp som svarar mot uppkomna kostnader under de ifrågavarande åren. Vad nu sagts gäller också i fråga om ny- eller ombyggnad av fartyg eller luftfartyg och i fråga om byggnadsinventarier och markinventarier.

[S5]Med byggnader, inventarier och markanläggningar förstås vid tillämpning av denna lag tillgångar som vid inkomsttaxeringen behandlas enligt de bestämmelser som gäller för byggnader, maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier respektive markanläggningar. Motsvarande gäller i fråga om byggnadsinventarier och markinventarier. Som inventarier anses dock inte tillgångar som avses i punkt 6 av anvisningarna till 29 § kommunalskattelagen (1928:370).

8 §  Har beslut enligt 6 § meddelats får företaget från förnyelsekontot ta ut medel som svarar mot den del av förnyelsefonden som får tas i anspråk. Utbetalning får inte göras före utgången av juni månad det år då den mot inbetalningen svarande avsättningen har prövats vid taxeringen i första instans.

[S2]Har utbetalning skett skall ett belopp som svarar mot det utbetalade beloppet tas i anspråk av förnyelsefonden i enlighet med beslutet.

9 §  Sedan fem år har förflutit från den dag då inbetalning på förnyelsekonto har gjorts, har företaget rätt att efter uppsägning hos riksbanken få tillbaka den kvarstående delen av medlen. Därvid skall en mot återbetalningen svarande del av fonden omedelbart tas upp som skattepliktig intäkt i den förvärvskälla där fondavsättningen har gjorts. Om det finns synnerliga skäl, får regeringen medge att återbetalningen sker före utgången av den i första stycket angivna tiden.

10 §  Har en förnyelsefond eller en del av en sådan fond tagits i anspråk enligt denna lag, utgör det ianspråktagna beloppet inte skattepliktig intäkt. Å andra sidan får sådana utgifter, för vilka fonden har tagits i anspråk, vid taxeringen inte dras av som driftkostnad. Har fonden tagits i anspråk för anskaffning av en anläggningstillgång, skall vid beräkning av avskrivningsunderlag för tillgången räknas endast den del av utgifterna som inte har täckts av det ianspråktagna beloppet.

11 §  Förnyelsefond skall återföras till beskattning om

 1. fonden har tagits i anspråk utan tillstånd,
 2. medel har tagits ut från förnyelsekonto med stöd av beslut enligt 6 § utan att en mot de utbe talade medlen svarande del av fonden har tagits i anspråk i enlighet med beslutet,
 3. företaget har träffat avtal om överlåtelse eller pantsättning av medel på förnyelsekonto,
 4. företaget vid beskattningsårets utgång inte driver jordbruk, skogsbruk, fastighetsförvaltning eller rörelse,
 5. företaget har upplösts genom fusion och fonden inte har övertagits enligt fjärde stycket,
 6. beslut har fattats att företaget skall träda i likvidation eller
 7. beslut har meddelats att företaget skall försättas i konkurs.

[S2]Återföringen till beskattning skall göras i den förvärvskälla där avsättningen har gjorts.

[S3]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, närings- och teknikutvecklingsverket får, om det finns särskilda skäl, medge att en förnyelsefond, som skall återföras till beskattning enligt första stycket d, får behållas under viss tid. Efter utgången av denna tid skall den kvarstående fonden återföras till beskattning i enlighet med vad som nyss sagts.

[S4]Vid sådan fusion, som avses i 2 § 4 mom.första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, får förnyelsefond övertas. Har fonden övertagits skall det anses som om det övertagande företaget har gjort inbetalning till riksbanken den dag då det överlåtande företaget gjorde inbetalningen.

[S5]Vad i första--fjärde styckena sägs om förnyelsefond skall i förekommande fall gälla en del av en sådan fond. Lag (1991:2025).

12 §  Om en förnyelsefond skall återföras till beskattning enligt 11 § första stycket skall som skattepliktig intäkt i den förvärvskälla, där avsättningen har gjorts, tas upp ett särskilt tillägg som svarar mot 50 procent av det återförda beloppet.

[S2]Regeringen får, om det finns synnerliga skäl, medge befrielse från tillägget.

13 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, närings- och teknikutvecklingsverket får, om det finns särskilda skäl, medge att ett företags förnyelsefond helt eller delvis övertas av ett annat företag. För sådant medgivande krävs

 1. att det ena företaget är moderföretag och det andra företaget dess helägda dotterföretag eller
 2. att båda företagen är helägda dotterföretag till samma moderföretag eller
 3. att det ena företaget är ett svenskt aktiebolag vars aktier till mer än 90 procent ägs av moderföretaget tillsammans med eller genom förmedling av ett eller flera av dess helägda dotterföretag och det andra företaget antingen är ett annat sådant aktiebolag eller också moderföretaget eller dess helägda dotterföretag.

[S2]Vid tillämpningen av det föregående stycket avses med moderföretag svenskt aktiebolag, svensk ekonomisk förening eller svensk sparbank och med helägt dotterföretag svenskt aktiebolag vars aktier till mer än 90 procent ägs av moderföretaget.

[S3]I beslut om övertagande av en förnyelsefond skall anges i vilken förvärvskälla hos det övertagande företaget som fonden skall anses avsatt.

[S4]Riksbanken skall på framställning av det överlåtande företaget överföra medel, som svarar mot den del av förnyelsefonden som skall övertas med stöd av beslutet, från företagets förnyelsekonto till ett motsvarande konto för det övertagande företaget.

[S5]Har en förnyelsefond övertagits skall det anses som om det övertagande företaget gjort avsättning till fonden och inbetalning till riksbanken vid den tidpunkt då det överlåtande företaget gjorde avsättningen och inbetalningen. Lag (1991:2025).

14 §  Medel, som har betalats in på förnyelsekonto, får utbetalas endast

 1. i fall som avses i 8 § första stycket,
 2. i fall som avses i 9 §,
 3. om förnyelsefond i fall som avses i 11 § första stycket e och f helt eller delvis har återförts till beskattning,
 4. om beslut har meddelats att företaget skall försättas i konkurs,
 5. om förnyelsefond helt eller delvis har överförts till ett annat företag och medlen därför skall överföras till det andra företagets förnyelsekonto eller
 6. om företaget har inbetalat mer än det belopp som skall betalas in på kontot.

[S2]Tidigare inbetalade medel skall anses ha utbetalats före senare inbetalade medel.

[S3]I fall som avses i första stycket c skall skattemyndigheten på framställning av företaget besluta om utbetalning av medel som svarar mot den del av fonden som har återförts till beskattning i den mån medlen inte tidigare har återgått till företaget.

[S4]I fall som avses i första stycket f skall skattemyndigheten på framställning av företaget besluta om utbetalning av det överskjutande beloppet.

[S5]Riksbanken skall till skattemyndigheten och -- om det begärs -- till närings- och teknikutvecklingsverket lämna uppgifter om utbetalningar från förnyelsekonton. Lag (1991:2025).

15 §  Företag som skall betala in medel till förnyelsekonto skall i självdeklarationen lämna uppgifter om beräkningen som skall ligga till grund för inbetalningsskyldigheten. Uppgifterna skall lämnas på blankett enligt formulär som fastställs av riksskatteverket.

[S2]Företag som vid beskattningsårets utgång har förnyelsefond eller som under beskattningsåret har avvecklat sin förnyelsefond skall i självdeklarationen lämna uppgifter om fondens storlek, användning och avveckling. Uppgifterna skall lämnas i två exemplar på blankett enligt formulär som fastställs av riksskatteverket. Till deklarationen skall fogas bevis från riksbanken angående inbetalning på förnyelsekonto.

[S3]Efter anmaning är ett företag, som avses i 1 §, skyldigt att lämna uppgifter enligt första stycket. Anmaningen får utfärdas av länsskattemyndighet eller taxeringsnämnd. I anmaningen får vite föreläggas. Bestämmelserna om vite i 123--125 §§taxeringslagen (1956:623) gäller i tillämpliga delar på sådant vite. Lag (1986:1341).

16 § har upphävts genom lag (1990:395).
17 § har upphävts genom lag (1986:485).

19 §  Närings- och teknikutvecklingsverket beslut enligt denna lag får överklagas hos regeringen genom besvär.

[S2]Skattemyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos kammarrätten genom besvär. Kammarrättens beslut får inte överklagas. Lag (1991:2025).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1984:1090) om inbetalning på förnyelsekonto

Lag (1986:485) om ändring i lagen (1984:1090) om inbetalning på förnyelsekonto

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:150
  Omfattning
  upph. 17 §; ändr. 14, 18 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1986:1341) om ändring i lagen (1984:1090) om inbetalning på förnyelsekonto

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:47
  Omfattning
  ändr. 3, 6, 14, 15, 16, 19 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1987:664) om ändring i lagen (1984:1090) om inbetalning på förnyelsekonto

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987 och tillämpas i fråga om fusioner som genomförs efter utgången av juni 1987. De nya bestämmelserna i 11 § fjärde stycket tillämpas även på fusioner som genomförs enligt 78 § lagen (1955:416) om sparbanker och 87 § lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:42
  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1990:395) om ändring i lagen (1984:1090) om inbetalning på förnyelsekonto

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den 1 januari 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:74
  Omfattning
  upph. 16 §; ändr. 6, 14, 19 §§
  Ikraftträder
  1990-06-30

Ändring, SFS 1990:686

  Övergångsbestämmelse

  Enligt riksdagens beslut föreskrivs att följande lagar skall upphöra att gälla vid utgången av år 1997, nämligen
  1. förordningen (1942:371) om rätt att vid taxering till kommunal inkomstskatt samt statlig inkomst- och förmögenhetsskatt åtnjuta avdrag för avsättning till investeringsfond,
  2. förordningen (1947:174) om investeringsfonder,
  3. lagen (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning i den mån denna lag på grund av bestämmelserna i punkt 3 av övergångsbestämmelserna till lagen (1979:609) om allmän investeringsfond alltjämt gäller,
  4. lagen (1980:456) om insättning på tillfälligt vinstkonto,
  5. lagen (1982:1185) om inbetalning på särskilt investeringskonto,
  6. lagen (1984:1090) om inbetalning på förnyelsekonto.
  Kvarstående avsättningar enligt nämnda lagar skall återföras till beskattning vid 1996 års taxering eller, om företaget inte skall taxeras detta år, vid 1997 års taxering. Något särskilt tillägg skall inte tas upp vid återföringen.
  Ianspråktagande av fond skall fr. o. m. 1992 års taxering ske i inkomstslaget näringsverksamhet. Vid prövning av frågan om företagets verksamhet förändrats på sådant sätt att återföring till beskattning skall ske tidigare än som sägs i föregående stycke skall företagets verksamhet bedömas enligt de bestämmelser om inkomstslag och förvärvskällor som gällt t. o. m. 1991 års taxering.
  Omfattning
  upph.

Lag (1991:2025) om ändring i lagen (1984:1090) om inbetalning på förnyelsekonto

Förarbeten
Prop. 1991/92:25
Omfattning
ändr. 3, 6, 11, 13, 14, 19 §§
Ikraftträder
1992-01-01