Upphävd författning

Förordning (1985:476) med instruktion för styrelsen för psykologiskt försvar

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1985-06-06
Ändring införd
SFS 1985:476
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 §1 och 3 samt 15 §, tillämpas på styrelsen för psykologiskt försvar.

Uppgifter

2 §  Myndigheten är en central förvaltningsmyndighet för det psykologiska försvaret. Myndigheten har till uppgift att leda och samordna planläggningen av rikets psykologiska försvar, att sprida kunskaper om säkerhetspolitiken och totalförsvaret samt att främja och samordna andra myndigheters information inom dessa ämnesområden.

[S2]Vid beredskapstillstånd eller krig eller annars efter särskilt beslut av regeringen har myndigheten dessutom till uppgift att bevara och stärka befolkningens försvarsvilja och motståndsanda.

3 §  Det åligger myndigheten särskilt att

 1. efter samråd med berörda myndigheter, organisationer och företag föreslå regeringen riktlinjer för det psykologiska försvaret,
 2. samordna berörda myndigheters krigsplanläggning av informationsberedskapen och därvid ge råd och rekommendationer,
 3. ge berörda myndigheter råd och rekommendationer i syfte att skapa en korrekt, allsidig och snabb nyhets- och upplysningstjänst under sådana förhållanden som avses i 2 § andra stycket,
 4. ge råd och vägledning om massmediaföretagens beredskapsplanering i fråga om produktionsplatser och andra praktiska problem,
 5. bedriva och medverka i utbildning av personal av betydelse för det psykologiska försvaret på central, regional och lokal nivå,
 6. följa och bedriva forskning på det psykologiska försvarets, den psykologiska krigföringens och angränsande områden, i den mån detta inte ankommer på någon annan myndighet,
 7. följa svensk opinionsutveckling av betydelse för det psykologiska försvaret,
 8. följa utländsk informationsverksamhet som kan påverka svensk opinionsutveckling och inverka på försvarsviljan.

4 §  Under förhållanden som avses i 2 § andra stycket åligger det myndigheten särskilt att

 1. verka för en fri nyhetsförmedling,
 2. motverka psykologisk krigföring,
 3. föreslå regeringen åtgärder som har till syfte att minska en angripares psykologiska motståndskraft.

5 §  Myndigheten företräder staten inom sitt verksamhetsområde om annat inte följer av särskilda föreskrifter.

Organisation

Allmänna föreskrifter

6 §  Myndigheten leds av en styrelse som består av nio personer. I styrelsen ingår myndighetens överdirektör. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]För andra ledamöter än överdirektören finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.

7 §  Överdirektören är chef för myndigheten.

[S2]När överdirektören har förhinder, utövas överdirektörens tjänst av den tjänsteman som överdirektören bestämmer.

8 §  Hos myndigheten finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får myndigheten anlita utomstående för särskilda uppdrag.

9 §  Myndigheten får inrätta rådgivande organ för olika slag av frågor.

Särskilda föreskrifter för krig m. m.

10 §  Under förhållanden som avses i 2 § andra stycket skall myndigheten organiseras enligt en krigsorganisationsplan med tre avdelningar, nämligen informationsavdelningen, avdelningen för presservice och avdelningen för radiobevakning, samt en administrativ enhet. Till myndigheten är dessutom knutet ett centralt presskvarter.

[S2]Varje avdelning, den administrativa enheten och presskvarteret förestås av en chef.

Ärendenas handläggning

Allmänna föreskrifter

11 §  Av styrelsen avgörs

 1. frågor om förslag till riktlinjer för det psykologiska försvaret,
 2. viktigare författningsfrågor,
 3. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer,
 4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinsvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 6. andra frågor som överdirektören hänskjuter till styrelsen.

12 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och överdirektören samt minst tre andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:904).

13 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden, överdirektören och minst tre andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får överdirektören besluta ensam i närvaro av den tjänsteman som berett ärendet. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

14 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av överdirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av överdirektören får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

15 §  I den ordinarie överdirektörens frånvaro får inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som styrelsen har meddelat eller grunder som den tillämpar.

16 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 14 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på överdirektören eller en särskilt förordnad föredragande.

17 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

18 § har upphävts genom förordning (1986:904).

19 §  Överdirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande har inställt sig.

20 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Särskilda föreskrifter för krig m. m.

21 §  När myndigheten har organiserats enligt 10 § skall 22 och 23 §§ gälla i stället för 13 § första meningen och 16 § andra stycket.

22 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden och överdirektören.

23 §  Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den avdelning eller enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Överdirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S2]Chefen för en avdelning har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans avdelning föredras av någon annan. Motsvarande rätt tillkommer chefen för den administrativa enheten och chefen för presskvarteret. Förordning (1986:904).

Tjänstetillsättning m. m.

24 §  Överdirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Tjänsten som chef för en avdelning tillsätts av regeringen efter anmälan av överdirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av myndigheten.

25 §  Andra styrelseledamöter än överdirektören och ersättarna för ledamöterna förordnas av regeringen för högst tre år.

[S2]Förordnande att vara styrelsens ordförande meddelas av regeringen för högst tre år.

Bisysslor

26 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av myndigheten även i fråga om en tjänstgörande chef för en avdelning.

Ändringar

Förordning (1985:476) med instruktion för styrelsen för psykologiskt försvar

Ikraftträder
1985-07-01

Förordning (1986:904) om ändring i förordningen (1985:476) med instruktion för styrelsen för psykologiskt försvar

  Omfattning
  upph. 18 §; ändr. 12, 23 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:853

  Omfattning
  upph.