Upphävd författning

Förordning (1985:489) om statsbidrag för att återställa handikappanpassade bostäder m.m.

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1985-06-06
Ändring införd
SFS 1985:489
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Enligt denna förordning lämnas statsbidrag till ägare av bostadshus för kostnader för att ta bort handikappanordningar (återställning) som har utförts

 1. i eller i anslutning till hyreslägenheter i flerbostadshus eller småhus som hyrs ut, eller
 2. i anslutning till bostadsrättslägenheter i flerbostadshus, om anordningarna avser att underlätta för en handikappad person att komma in och ut ur lägenheten eller att förflytta sig till och från huset eller inom tomten.

2 §  Statsbidrag lämnas under förutsättning att

 1. återställningen avser en anpassningsåtgärd som har utförts med stöd av bidrag enligt förordningen (1982:639) om bostadsanpassningsbidrag eller förordningen (1987:1050) om statskommunalt bostadsanpassningsbidrag,
 2. anpassningsåtgärden på grund av ändrade förhållanden inte längre kan utnyttjas för sitt ändamål och åtgärden är till nackdel för andra boende,
 3. husägaren erhåller ett kommunalt bidrag med 50 procent av den kostnad för återställningen som kommunen godkänner,
 4. den godkända kostnaden för återställningen vid ett och samma tillfälle överstiger 5 000 kronor. Förordning (1987:1052).

3 §  För statsbidrag i fall som avses i 1 § 1 gäller som ytterligare förutsättning att husägaren har tillförsäkrat kommunen rätt att när den handikappanpassade lägenheten blir ledig anvisa den till bostadssökande och att kommunen vid den tidpunkt då lägenheten blir ledig inte har kunnat anvisa den till annan person.

4 §  Statsbidrag lämnas med 50 procent av den kostnad för återställningen som kommunen godkänner.

5 §  Bidragsverksamheten handhas av bostadsstyrelsen och kommunerna.

[S2]I kommunen handhas bidragsverksamheten av ett förmedlingsorgan. Kommunstyrelsen är förmedlingsorgan, om inte kommunen har beslutat att någon annan kommunal nämnd skall ha hand om verksamheten.

6 §  Ansökningar om bidrag prövas av förmedlingsorganet.

[S2]Beslut om bidrag skall innehålla uppgift om bidragsbelopp och villkoren för bidraget.

[S3]Kommunen skall på det sätt som bostadsstyrelsen bestämmer förbinda sig att lämna sådant bidrag som avses i 2 § 3.

7 §  Statsbidraget betalas ut sedan återställningen har utförts och blivit godkänd av förmedlingsorganet.

[S2]Ansökan om utbetalning ges in till förmedlingsorganet som beslutar om utbetalning. Kopia av beslutet sänds till bostadsstyrelsen jämte de handlingar som styrelsen bestämmer.

8 §  Bostadsstyrelsen prövar att det inte föreligger hinder för utbetalning av statsbidraget på grund av bestämmelserna i 2 § 3 och 7 § första stycket och lämnar därefter bidraget till kommunen som betalar ut det och det kommunala bidraget till husägaren.

9 §  Förmedlingsorganets beslut i frågor enligt denna förordning får inte överklagas.

[S2]Bostadsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen genom besvär.

Ändringar

Förordning (1985:489) om statsbidrag för att återställa handikappanpassade bostäder m.m.

Förarbeten
Prop. 1984/85:142
Ikraftträder
1985-07-01

Förordning (1987:1052) om ändring i förordningen (1985:489) om statsbidrag för att återställa handikapp- anpassade bostäder m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Ändring, SFS 1992:1574

  Omfattning
  upph.