Upphävd författning

Förordning (1987:1050) om statskommunalt bostadsanpassningsbidrag

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1987-11-19
Ändring införd
SFS 1987:1050
Ikraft
1988-01-01
Upphäver
Förordning (1982:639) om bostadsanpassningsbidrag
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  En kommun får statligt bidrag till kostnaden för bostadsanpassningsbidrag som lämnas enligt bestämmelserna i denna förordning.

2 §  Bidragsverksamheten sköts av kommunerna.

[S2]Boverket och länsbostadsnämnderna har tillsyn över kommunernas bidragsverksamhet. Förordning (1991:1952).

Bostadsanpassningsbidrag

Förutsättningar för bidrag

3 §  Bostadsanpassningsbidrag lämnas till ägare av bostadshus eller till den som innehar en bostad med hyres- eller bostadsrätt. Om bostaden hyrs i andra hand, lämnas bidrag endast om upplåtelsen kan antas vara långvarig.

4 §  Bostadsanpassningsbidrag lämnas för sådana åtgärder i och i anslutning till en handikappad persons bostad som behövs för att den skall vara ändamålsenlig som bostad för den handikappade.

[S2]Om föräldrarna till ett handikappat barn inte bor tillsammans men har gemensam vårdnad om barnet och barnet inte bor enbart hos den ena av föräldrarna, lämnas bidrag för anpassning av båda föräldrarnas bostäder. Om någon åtar sig att regelbundet under vissa perioder ha hand om en svårt handikappad person i sin bostad och om åtagandet kan antas avse en längre tid, lämnas bidrag även för anpassning av den bostaden.

5 §  Bostadsanpassningsbidrag lämnas även för

 1. åtgärder som har samband med den handikappades behov av rehabilitering, funktionsträning och sjukvård, om behovet inte skäligen bör tillgodoses på annat sätt,
 2. åtgärder som behövs för att underlätta den handikappades utveckling mot ett självständigt liv i egen bostad,
 3. åtgärder som gör det möjligt för den handikappade att utöva hobbyverksamhet, om han på grund av sitt handikapp inte kan delta i aktiviteter utanför bostaden och
 4. reparation av utrustning som har anskaffats med stöd av bidrag enligt denna förordning eller motsvarande äldre bestämmelser, om reparationskostnaden överstiger 400 kronor och reparationen inte utgör normalt bostadsunderhåll.

6 §  Bostadsanpassningsbidrag för standardhöjande åtgärder lämnas endast om

 1. lägenheten har lägsta godtagbara standard enligt 2 b § bostadssaneringslagen (1973:531),
 2. åtgärderna är av väsentlig betydelse för den handikappade och
 3. åtgärderna inte utgör ett led i en större upprustning.

[S2]Utan hinder av bestämmelserna i första stycket 1 lämnas bidrag för standardhöjande åtgärder i ett egnahem, om åtgärderna behövs för att det skall vara möjligt för den handikappade att bo kvar och om det med hänsyn till den tid han bott i huset och övriga omständigheter kan anses lämpligt att han ges en sådan möjlighet. Förordning (1990:215).

Bidragets storlek

7 §  Bostadsanpassningsbidrag lämnas med ett belopp som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna. Högre bidrag för standardhöjande åtgärder än 30 000 kronor får dock lämnas endast efter medgivande av regeringen. För sådant medgivande krävs att det finns särskilda skäl med hänsyn till sökandens ekonomiska förhållanden.

[S2]I skälig kostnad enligt första stycket får sådana kostnader innefattas som uppkommer på grund av att åtgärderna inte väsentligt skall försvåra bostadens användning för övriga medlemmar av den handikappades hushåll eller för andra som regelbundet hjälper den handikappade i bostaden. Lag (1991:1952).

Ansökan om bidrag

8 §  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag lämnas in till kommunen eller, om kommunen är sökande, till länsbostadsnämnden.

[S2]Ansökan skall göras på en blankett som fastställs av boverket. Till ansökan skall fogas den utredning som plan- och bostadsverket föreskriver. Sådana uppgifter i ansökan som rör faktiska förhållanden skall sökanden lämna på heder och samvete. Förordning (1991:1952).

Prövning av bidragsärenden, m. m.

9 §  Kommunen prövar ärenden om bostadsanpassningsbidrag. I följande fall prövas dock sådana ärenden av länsbostadsnämnden, nämligen om

 1. bidrag söks för åtgärder som är avsedda att utföras i anslutning till sådan ny- eller ombyggnad som utförs med stöd av räntebidrag enligt förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder eller
 2. kommunen är sökande.

[S2]I ärenden enligt första stycket 1 skall kommunen med eget yttrande sända handlingarna till länsbostadsnämnden. Kommunens bedömning får i sådant ärende frångås endast om det finns särskilda skäl.

[S3]Uppkommer i ärendet fråga om regeringens medgivande enligt 7 § första stycket, skall kommunen med eget yttrande sända handlingarna till regeringen för prövning av denna fråga. Lag (1991:1952).

10 §  I beslut om bostadsanpassningsbidrag skall anges bidragsbelopp och vad som skall iakttas vid åtgärdernas utförande.

11 §  Före utbetalningen av bostadsanpassningsbidrag får den myndighet som beviljat bidraget återkalla beslutet, om de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre föreligger.

Utbetalning av bidrag

12 §  Bostadsanpassningsbidrag betalas ut sedan de åtgärder som bidraget avser har utförts. Bidrag får dock helt eller delvis betalas ut i förskott.

[S2]Kommunen betalar ut bidraget.

Återbetalning av bidrag

13 §  Kommunen skall besluta om återbetalning av bidrag helt eller delvis, om mottagaren av bidraget genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp. Detsamma gäller om bidrag i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

Eftergift av återbetalningsskyldighet

14 §  Länsbostadsnämnden får efter samråd med kommunen helt eller delvis efterge återbetalningsskyldighet, om det finns särskilda skäl.

Statligt bidrag till kostnaden för bostadsanpassningsbidrag

15 §  Staten lämnar bidrag med 40 procent av kommunens kostnader för bostadsanpassningsbidrag som lämnas enligt denna förordning. Statsbidraget lämnas i efterskott för ett kalenderår i sänder.

[S2]Ansökan om bidrag lämnas in till länsbostadsnämnden inom den tid som boverket bestämmer. Länsbostadsnämnden beslutar om bidrag. Boverket sköter utbetalningen av bidraget. Förordning (1991:1952).

Överklagande

16 §  Kommunens beslut enligt denna förordning får överklagas hos länsbostadsnämnden.

[S2]Länsbostadsnämndens beslut får överklagas hos plan- och bostadsverket. Boverket beslut får överklagas hos regeringen. Förordning (1991:1952).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:1050) om statskommunalt bostadsanpassningsbidrag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.
 2. Bestämmelsen i 12 § andra stycket att kommunen betalar ut bostadsanpassningsbidrag tillämpas först för tiden från och med den 1 juli 1988. Intill dess sköts utbetalningen av bostadsstyrelsen.
 3. Genom förordningen upphävs förordningen (1982:639) om bostadsanpassningsbidrag. Bestämmelserna i den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om bidrag som har beviljats före den 1 januari 1988.
Förarbeten
Prop. 1986/87:100
Ikraftträder
1988-01-01

Förordning (1988:410) om ändring i förordningen (1987:1050) om statskommu- nalt bostadsanpassningsbidrag

Förordning (1989:342) om ändring i förordningen (1987:1050) om statskommu- nalt bostadsanpassningsbidrag

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.
  Bestämmelserna i 15 § första stycket i sin äldre lydelse tillämpas fortfarande i fråga om bidrag som har beviljats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:100
  Omfattning
  ändr. 2, 8, 15, 16 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:215) om ändring i förordningen (1987:1050) om statskommu- nalt bostadsanpassningsbidrag

Förordning (1991:1952) om ändring i förordningen (1987:1050) om statskommu- nalt bostadsanpassningsbidrag

  Omfattning
  ändr. 2, 7, 8, 9, 15, 16 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Ändring, SFS 1992:1574

  Omfattning
  upph.