Upphävd författning

Förordning (1985:498) om avräkning av utgifter på statsbudgeten

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Ändring införd
SFS 1985:498
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Utgift som hänför sig till anslag på statsbudgeten och som föranlett utbetalning under det budgetår till vilket utgiften hör, skall löpande avräknas mot anslaget för detta budgetår.

2 §  Utgift som hänför sig till anslag på statsbudgeten och som inte föranlett utbetalning under det budgetår till vilket utgiften hör, skall avräknas mot anslaget för detta budgetår, om utgiften skall bokföras som skuld enligt bestämmelserna i förordningen (1979:1212) med föreskrifter om statliga myndigheters bokföring. Som förutsättning för detta gäller att utgiften är känd och kan bestämmas till beloppet innan årsbokslutet skall fastställas. Om detta inte är fallet skall utgiften avräknas mot nästa budgetårs anslag.

3 §  Utgift som hänför sig till obetecknat anslag eller förslagsanslag som inte längre finns uppfört på statsbudgeten, skall i de fall som avses i 2 § sista meningen, avräknas mot anslaget för det gångna budgetåret.

4 §  Utgift som hänför sig till reservationsanslag som inte längre finns uppfört på statsbudgeten, får avräknas mot anslaget under ytterligare två budgetår.

5 §  Vid utbetalning av förskott som hänför sig till anslag eller anslagspost med begränsat belopp, får summan av förskott och mot anslaget eller anslagsposten avräknade utgifter inte överstiga det belopp som anvisats för budgetåret.

[S2]Förskott skall särredovisas för varje anslag eller anslagspost.

[S3]Första och andra stycket behöver inte tillämpas för reseförskott.

6 §  Riksrevisionsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning. Verket får även medge undantag från bestämmelserna i förordningen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:498) om avräkning av utgifter på statsbudgeten

Ikraftträder
1985-07-01

Förordning (1986:204) om ändring i förordningen (1985:498) om avräkning av utgifter på statsbudgeten

  Övergångsbestämmelse

  1. Utgift, som hör till budgetåret 1984/85 och hänför sig till anslag på statsbudgeten men inte har avräknats mot anslaget för detta budgetår, skall avräknas mot ett anslag för samma ändamål budgetåret 1985/86. I fall som avses i 3 § skall dock i stället bestämmelserna i den paragrafen tillämpas.
  2. Sådana utgifter som avses i 1. första meningen skall under förslagsanslag, där anslaget eller anslagspost inte får överskridas utan medgivande av regeringen, särredovisas i myndighetens årsbokslut för budgetåret 1985/86. Även sådana inkomster som hör till anslaget för budgetåret 1984/85 och inte har avräknats mot detta budgetårs anslag skall särredovisas i årsbokslutet för budgetåret 1985/86. Föreskriften gäller endast utgifter och inkomster som i bokslutet för budgetåret 1984/85 fanns uppförda som skulder eller fordringar, såväl inom linjen som på annat sätt.
  3. Om de i 2. nämnda särredovisade utgifterna och inkomsterna innebär en nettoutgift får anslaget för budgetåret 1985/86 överskridas med högst detta belopp till följd av den i 1. föreskrivna avräkningen. Om beloppet uppgår till mer än 2 procent av anslagsutfallet för budgetåret 1984/85 får anslaget dock överskridas endast efter särskilt medgivande av regeringen. Framställning om sådant medgivande skall göras snarast.
  4. Om en myndighet bedömer att avräkning enligt 1. mot reservationsanslag eller obetecknat anslag inte utan särskilda åtgärder kan rymmas inom anslaget i fråga skall förhållandet snarast anmälas till regeringen.
  Omfattning
  nya övergångsbest.
  Ikraftträder
  1986-05-21

Ändring, SFS 1992:760

  Omfattning
  upph.