Upphävd författning

Förordning (1985:554) om statsbidrag till kostnader för vissa trygghetsåtgärder för rektorer, studierektorer och lärare vid vissa privatskolor, riksinternatskolor och statsunderstödda folkhögskolor

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Ändring införd
SFS 1985:554
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Huvudmännen för privatskolor som avses i privatskolförordningen (1967:270), riksinternatskolor och statsunderstödda folkhögskolor har enligt föreskrifterna i denna förordning rätt att få statsbidrag till sina kostnader för vissa åtgärder enligt

[S2]a. trygghetsavtalet den 9 januari 1985 för lärare vid privatskolor och riksinternatskolor (TrA-PR) och trygghetsavtalet samma dag för lärare vid statsunderstödda folkhögskolor (TrA-Fh),

[S3]b. avtalet den 23 mars 1987 om avgångsförmåner (AGF). Förordning (1988:159).

2 §  I denna förordning avses med redovisningsår tiden den 1 juli--den 30 juni nästa kalenderår.

Statsbidrag till kostnader för vissa åtgärder enligt TrA-PR, TrA-Fh och AGF

3 §  Bidrag lämnas till följande kostnader för åtgärder enligt TrA-PR för rektorer, studierektorer och lärare på vilka TrA-PR är tillämpligt, nämligen

[S2]a. ersättning vid flyttning, m. m. enligt 5 kap.12 och 13 §§,

[S3]b. särskild inkomsttrygghet enligt 5 kap. 14 § andra stycket och

[S4]c. löneutfyllnad enligt 5 kap. 15 §.

4 §  Bidrag lämnas till följande kostnader för åtgärder enligt TrA-Fh för rektorer och lärare på vilka TrA-Fh är tillämpligt, nämligen

[S2]a. ersättning vid flyttning, m. m. enligt 5 kap.12 och 13 §§,

[S3]b. särskild inkomsttrygghet enligt 5 kap. 14 § andra stycket och

[S4]c. löneutfyllnad enligt 5 kap. 15 §.

5 §  Bidrag lämnas till kostnader för avgångsbidrag enligt AGF för rektorer, studierektorer och lärare på vilka AGF är tillämpligt.

6 §  Bidrag som avses i 3--5 §§ lämnas till de styrkta kostnaderna.

Rekvisition och utbetalning

7 §  Bidrag som avses i 3--5 §§ rekvireras för varje redovisningsår hos skolöverstyrelsen. Rekvisitionen skall ges in till skolöverstyrelsen senast den 31 augusti efter redovisningsårets utgång.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får skolöverstyrelsen pröva en rekvisition som inte har kommit in inom föreskriven tid.

[S3]Till rekvisitionen skall fogas bestyrkt kopia av trygghetsnämndens beslut när det gäller bidrag till

[S4]a. särskild inkomsttrygghet och löneutfyllnad enligt 5 kap. 14 § andra stycket och 15 § TrA-PR respektive TrA-Fh samt

[S5]b. avgångsbidrag enligt AGF.

8 §  Skolöverstyrelsen beslutar om bidrag och betalar ut detta.

9 §  För granskning av tillämpningen av denna förordnings bestämmelser om statsbidrag får riksrevisionsverket och skolöverstyrelsen hos huvudmännen ta del av räkenskaper och övriga handlingar samt göra de undersökningar som fordras i övrigt.

[S2]Huvudmännen är skyldiga att på begäran av riksrevisionsverket och skolöverstyrelsen lämna de uppgifter och det verifikationsmaterial som behövs för myndighetens granskning.

Överklagande

10 §  Skolöverstyrelsens beslut om statsbidrag får överklagas hos regeringen. Förordning (1988:159).

Övriga föreskrifter

11 §  Skolöverstyrelsen skall meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:554) om statsbidrag till kostnader för vissa trygghetsåtgärder för rektorer, studierektorer och lärare vid vissa privatskolor, riksinternatskolor och statsunderstödda folkhögskolor

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985. Förordningen tillämpas dock för tid från och med den 1 februari 1985.
Förarbeten
Prop. 1984/85:100
Ikraftträder
1985-07-01

Förordning (1988:159) om ändring i förordningen (1985:554) om statsbidrag till kostnader för vissa trygghetsåtgärder för rektorer, studierektorer och lärare vid vissa privatskolor, riksinter- natskolor och statsunderstödda folkhögskolor

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1988. Bestämmelserna i 1 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1988.
  Omfattning
  ändr. 1, 10 §§
  Ikraftträder
  1988-05-01

Ändring, SFS 1991:1127

  Övergångsbestämmelse

  Statsbidrag får dock till och med utgången av år 1991 lämnas till sådana åtgärder enligt förordningarna som före den 1 januari 1991 vidtagits på grund av 6 § avtalet den 10 november 1989 om trygghetsfrågor (SAV 1989 Skol 24) och avtalet den 30 mars 1990 om vissa övergångsregler till trygghetsavtalet (SAV 1990 Skol 12).
  Vad som i förordningarna eller i bestämmelser som avses i förordningarna föreskrivs om skolöverstyrelsen och länsskolnämnden skall i stället avse den utredare som har till uppgift att slutföra avvecklingen av dessa myndigheter.
  Omfattning
  upph.