Upphävd författning

Privatskolförordningen (1967:270)

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1967-04-26
Ändring införd
SFS 1967:270 i lydelse enligt SFS 1991:1079
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller för privatskolor och fristående lanthushållsskolor vilkas huvudmän uppbär statsbidrag enligt förordningen (1988:681) om statsbidrag till riksinternatskolor och vissa privatskolor m. m. och föreskrifter som avses där. Förordning (1988:659).

2 §  Vid privatskola meddelas undervisning som motsvarar undervisningen vid grundskolan och gymnasieskolan eller endera av dessa skolformer. Förordning (1983:200).

3 §  Till privatskola får knytas elevhem.

4 §  Ledningen av privatskola utövas av en styrelse och rektor.

[S2]Styrelsen består av minst fem ledamöter. Förordning (1990:1219).

5 §  Skolöverstyrelsen och länsskolnämnden har inseende över privatskola.

6 §  Vid privatskola finns kollegium och konferenser. Förordning (1983:200)

7 §  Skolöverstyrelsen fastställer reglemente för privatskola. Skolans styrelse skall efter hörande av kollegiet avge förslag till reglemente.

[S2]Reglementet skall innehålla bestämmelser om förhållandet mellan skolan och huvudmannen samt om skolans styrelse och skolans närmare organisation ävensom övriga bestämmelser som fordras för arbetet vid skolan.

[S3]Finnes flera privatskolor på samma ort, kan i reglementet intagas bestämmelser om ett samarbetsorgan för dem.

8 §  Skolöverstyrelsen skall fastställa de blanketter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1987:742)

9 §  När det i denna förordning hänvisas till grundskoleförordningen (1988:655) och gymnasieförordningen (1987:743), gäller vad som föreskrivs om skolstyrelsen eller styrelsen för skolan privatskolans styrelse. Förordning (1990:1219).

[S2]Arbetets anordning m. m.

10 § har upphävts genom förordning (1986:532).

11 §  Om inte annat följer av denna förordning eller andra föreskrifter som regeringen meddelar eller regeringen på ansökan av privatskolas styrelse bestämmer annat skall följande föreskrifter tillämpas vid privatskolas grundskola.

 1. 1980 års läroplan för grundskolan.
 2. Föreskrifterna i 4 kap.2--13 och 15--18 §§ samt 5 kap.1--13 §§grundskoleförordningen (1988:655). Huvudmannen skall därvid besluta om och i vilken utsträckning samlad skoldag skall införas. Vidare skall arbetsplanen avse privatskolans grundskola.
 3. Föreskrifterna i 6 kap.2--23 och 26 §§grundskoleförordningen (1988:655). Förordning (1988:659).

11 a §  Sådan specialundervisning, särskild undervisning och anpassad studiegång som avses i 5 kap.grundskoleförordningen (1988:655) skall erbjudas elever vid privatskolas grundskola i den utsträckning som behövs. Skolans styrelse skall besluta i dessa frågor. Förordning (1988:659).

11 b §  Privatskola skall för sin grundskola ha det antal lärarveckotimmar som behövs för att upprätthålla undervisning enligt läroplanen för grundskolan och andra föreskrifter som gäller för undervisningen.

[S2]Med lärarveckotimme avses en lektion om 40 minuter per vecka under ett läsår för en lärare eller annan som fullgör undervisning.

[S3]Skolöverstyrelsen bestämmer antalet lärarveckotimmar för varje privatskolas grundskola med hänsyn till de för skolan gällande föreskrifterna om undervisningens innehåll och till antalet elever i olika årskurser. Förordning (1990:1219).

12 §  Om inte annat följer av denna förordning eller andra föreskrifter som regeringen meddelar eller regeringen på ansökan av privatskolans styrelse bestämmer annat skall följande föreskrifter tillämpas vid privatskolans gymnasieskola.

 1. 1970 års läroplan för gymnasieskolan.
 2. Föreskrifterna i 2 kap.11--14, 17, 20--24, 27 och 30 §§, 3 kap.1, 25 och 26 §§, 5 kap.1, 7, 11 och 26 §§ samt 10 kap.1--6, 8, 9, 13, 14, 16--22, 30--47 och 58--64 §§gymnasieförordningen (1987:743). Sådan undervisning i svenska som andraspråk som avses i 10 kap. 48 § samma förordning skall i mån av behov erbjudas elever vid privatskolas gymnasieskola.
 3. Föreskrifterna i 9 kap.1--84 §§gymnasieförordningen. Därvid skall bestämmelserna om elevvårdskonferens i stället gälla klasskonferens. Förordning (1990:167).

12 a §  Skolöverstyrelsen bestämmer för varje privatskola antalet klasser av årskurs 1 på linjer som avses i 1 § 2 förordningen (1988:681) om statsbidrag till riksinternatskolor och vissa privatskolor m. m.

[S2]Skolöverstyrelsen bestämmer också vilka studievägar inom linjerna som varje privatskola får anordna. Förordning (1988:659).

12 b §  I privatskolorna används basläromedel och andra läromedel med den innebörd som anges i 1 kap. 2 § grundskoleförordningen (1988:655) och 1 kap. 5 § gymnasieförordningen (1987:743).

[S2]Basläromedel antas av skolans styrelse efter förslag av rektor. Som basläromedel får antas endast läromedel som vederbörande myndighet har fastställt som basläromedel och tryckta läromedel som vid utgången av juni 1982 var registrerade som centrala läromedel hos statens institut för läromedel och som fortfarande likställs med fastställda basläromedel.

[S3]Innan rektor avger förslag till antagande av basläromedel, skall han samråda med berörda lärare och, åtminstone såvitt gäller gymnasieskolenivån och årskurserna 7--9 på grundskolenivån, med företrädare för berörda elever. Förordning (1990:1219).

12 c §  Undervisningen i privatskola får ställas in under tid motsvarande fem dagar varje läsår för planering av skolarbetet eller fortbildning av lärare på studiedagar som anordnats genom skolmyndigheters eller skolans egen försorg. Undervisningen får i stället inställas i visst eller vissa ämnen under motsvarande tid. Förordning (1983:200).

13 §  Skolöverstyrelsen får medge avvikelse från läroplan med hänsyn till privatskolas speciella inriktning eller pedagogisk försöksverksamhet.

14 § har upphävts genom förordning (1983:200).

15 §  Skolöverstyrelsen kan bestämma att elever från viss kommun har företräde till intagning i privatskola.

16 §  Vid intagning i privatskolas gymnasieskola skall företräde i skälig omfattning ges åt elever från skolans grundskola.

[S2]De som har särskilt behov av skolgång vid privatskola skall i skälig omfattning ges företräde vid intagningen.

17 §  Slutbetyg och avgångsbetyg från privatskola medför samma allmänna behörighet som slutbetyg respektive avgångsbetyg från motsvarande kommunala skola.

[S2]Den som är eller har varit elev vid privatskola kan vid skolan undergå särskild prövning eller fyllnadsprövning. Bestämmelserna i 6 kap. 26 § grundskoleförordningen (1988:655) och 9 kap.91--93 §§gymnasieförordningen (1987:743) äger därvid motsvarande tillämpning. Förordning (1988:659).

17 a § har upphävts genom förordning (1983:200).
17 b § har upphävts genom förordning (1986:532).
18 § har upphävts genom förordning (1986:532).

Skolhälsovård

19 §  En privatskolas elever på grundskolenivå och gymnasial nivå skall genom skolan erbjudas skolhälsovård motsvarande den som ges åt elever i kommunernas grundskolor och gymnasieskolor. */k/ Förordning (1986:532) */-k/.

Kollegier och konferenser m. m.

20 §  För varje privatskola skall finnas ett kollegium.

[S2]Kollegiet består av rektor samt lärare som har minst tio veckotimmars tjänstgöring vid skolan. Vid behandling av fråga om elevs hälsa är även skolläkare och skolsköterska ledamot. Rektor är kollegiets ordförande.

[S3]Kollegiet får bestå av ledamöter med tjänstgöring vid endast endera av en privatskolas skolformer eller vid endast en viss studieväg vid privatskolans gymnasieskola, när frågan rör bara denna skolform eller studieväg. Förordning (1990:1219).

20 a §  I kollegiet handläggs de frågor som ankommer på kollegiet enligt denna förordning eller andra föreskrifter samt de andra frågor som ordföranden tar upp.

[S2]Kollegiet sammankallas av ordföranden. Denne får kalla lärare som ej är ledamot av kollegiet eller annan anställd att delta i kollegiets överläggningar men ej i besluten.

[S3]Kollegiet är beslutfört, när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. I fråga om omröstning tillämpas bestämmelserna i 18 § förvaltningslagen (1986:223).

[S4]Vid sammanträde med kollegiet förs protokoll genom ordförandens försorg. */k/ Förordning (1986:991) */-k/.

20 b §  För varje arbetsenhet vid en privatskolas grundskola skall det finnas en arbetsenhetskonferens. För frågor som rör endast en klass inom arbetsenheten skall det finnas klasskonferenser.

[S2]För varje klass vid en privatskolas gymnasieskola skall det finnas en klasskonferens.

[S3]För varje klass inom båda skolformerna skall det finnas ett klassråd.

[S4]I fråga om arbetsenhetskonferenser, klasskonferenser och klassråd gäller i tillämpliga delar föreskrifterna i 3 kap.25--30, 37 och 38 §§grundskoleförordningen (1988:655) och 7 kap.18--22 och 26 §§gymnasieförordningen (1987:743). */k/ Förordning (1988:659) */-k/.

20 c §  Vid varje privatskola skall finnas en samarbetsnämnd för både grundskolan och gymnasieskolan. Därvid gäller i tillämpliga delar föreskrifterna i 7 kap. 28 § andra--fjärde styckena, 29 § första stycket samt 30 och 31 §§gymnasieförordningen (1987:743) i deras lydelse vid utgången av juni 1989. Förordning (1990:167).

20 d §  Rektor får kalla de arbetstagare som berörs för överläggning i sådana pedagogiska frågor av allmän karaktär, som inte på grund av sin begränsning till klassen eller arbetsenheten skall behandlas av klass- eller arbetsenhetskonferens.

[S2]Om en sådan sammankomst anordnas, skall även företrädare för berörda elever kallas att delta. Antalet företrädare för eleverna skall om möjligt vara lika stort som antalet övriga. Företrädare för eleverna utses av eleverna i den ordning som skolans styrelse bestämmer.

[S3]I frågor som rör skolan men inte är pedagogiska frågor av allmän karaktär får kallas till överläggning med enbart berörda arbetstagare. Förordning (1990:1219).

21 § har upphävts genom förordning (1990:1219).
22 § har upphävts genom förordning (1990:1219).
23 § har upphävts genom förordning (1976:1036).

Skolledning

24 §  För ledningen av utbildningen i privatskolan skall det finnas en rektor. Rektorn skall hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i privatskolan. Det åligger rektorn att särskilt verka för att utbildningen utvecklas.

[S2]Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt. Förordning (1990:1219).

25 §  Skolans styrelse beslutar om skolledningsorganisationen i övrigt inom ramen för det skolledningsbidrag som lämnas enligt förordningen (1988:681) om statsbidrag till riksinternatskolor och vissa privatskolor. Förordning (1990:1219).

26 § har upphävts genom förordning (1990:1219).
27 § har upphävts genom förordning (1990:1219).
28 § har upphävts genom förordning (1990:1219).
29 § har upphävts genom förordning (1990:1219).
30 § har upphävts genom förordning (1988:958) */-k/.

Lärare

31 §  Huvudmannen är skyldig att för undervisningen använda lärare som har en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak skall bedriva.

[S2]Undantag får göras endast om personer med sådan utbildning inte finns att tillgå eller det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna. Förordning (1990:1219).

32 § har upphävts genom förordning (1990:1219).
33 § har upphävts genom förordning (1990:1219).
34 § har upphävts genom förordning (1990:1219).
35 § har upphävts genom förordning (1988:958).
36 § har upphävts genom förordning (1990:1219).
förordnande tills vidare efter förslag av skolans styrelse och yttrande av länsskolnämnden.
Ansökan till sådan tjänst skall ges in till skolans styrelse. Styrelsen skall sända sitt förslag och övriga handlingar i tillsättningsärendet till länsskolnämnden.
I övrigt skall i fråga om tillsättning av tjänst som rektor eller studierektor tillämpas föreskrifterna i följande paragrafer i 17 kap.skolförordningen (1971:235), nämligen
dels */-k/ 1, 11, 15, 17 och 19 §§,
dels */-k/ 2 och 4--9 §§ i deras lydelse vid utgången av juni 1989. */k/ Förordning (1989:143). */-k/
37 § har upphävts genom förordning (1982:746).
38 § har upphävts genom förordning (1988:958).
39 § har upphävts genom förordning (1988:1054).
40 § har upphävts genom förordning (1990:1219).
41 § har upphävts genom förordning (1988:1054) */-k/.
42 § har upphävts genom förordning (1988:958) */-k/.
43 § har upphävts genom förordning (1986:532) */-k/.
44 § har upphävts genom förordning (1990:1219).
45 § har upphävts genom förordning (1990:1219).
46 § har upphävts genom förordning (1990:1219).

Privatskolas ekonomiska förvaltning

47 §  Privatskolas huvudman tillhandahåller lokaler för undervisningen, ombesörjer deras uppvärmning, belysning och städning samt förser lokalerna med inventarier och undervisningsmateriel.

48 §  För undervisningen får terminsavgifter uttagas med belopp som styrelsen bestämmer. Om normerande avgifter vid beräkning i vissa fall av skolans inkomster av terminsavgifter meddelar regeringen särskilda bestämmelser.

[S2]Huvudmannen svarar för de utgifter för skolan som ej täckes av statsbidrag och andra medel. */k/ Förordning (1975:164) */-k/.

49 § har upphävts genom förordning (1990:1219).

50 §  Privatskolas räkenskapsår omfattar tiden den 1 juli--den 30 juni, om skolöverstyrelsen ej föreskriver annat.

51 §  Senast 2 1/2 månad efter räkenskapsårets slut skall skolans styrelse tillhandahålla räkenskaperna för revision. Siffergranskning skall därvid vara verkställd.

52 §  Revision verkställes av minst två revisorer, av vilka riksrevisionsverket utser en. Huvudmannen svarar för kostnaderna för denne enligt verkets bestämmande.

[S2]Revisorerna avger gemensam revisionsberättelse till huvudmannen. Avskrift av berättelsen sändes till riksrevisionsverket och skolöverstyrelsen.

53 §  Inom tre månader efter räkenskapsårets slut skall skolans styrelse till skolöverstyrelsen sända balansräkning samt vinst- och förlusträkning enligt fastställt formulär.

[S2]Skolans styrelse skall tillhandagå vederbörande myndigheter med de uppgifter som fordras vid kontroll och granskning av medelsrekvisitioner och räkenskaper.

54 § har upphävts genom förordning (1990:1219).
55 § har upphävts genom förordning (1983:200)
56 § har upphävts genom förordning (1990:1219).

57 §  Beslut som länsskolnämnden har meddelat enligt denna förordning eller enligt bestämmelser som avses i förordningen får överklagas hos skolöverstyrelsen, om något annat inte följer av särskilda föreskrifter. Förordning (1987:742).

57 a §  Beslut som skolöverstyrelsen har fattat enligt denna förordning eller enligt bestämmelser som avses i förordningen får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av särskilda föreskrifter.

[S2]Skolöverstyrelsens beslut i överklagade ärenden får inte överklagas. Förordning (1990:1219).

58 § har upphävts genom förordning (1990:1219).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Privatskolförordningen (1967:270)

Ändring, SFS 1970:372

  Omfattning
  ändr. 10-12, 27 §§

Ändring, SFS 1970:801

  Omfattning
  ändr. 54 §; ny 45 a §, rubr. närmast före 45 a §

Ändring, SFS 1971:259

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1971.
  2. I fråga om särskild prövning och fyllnadsprövning som avser lärokurs enligt läroplanen för gymnasiet eller fackskolan gäller äldre bestämmelser, om ej skolöverstyrelsen förordnar annat.
  Omfattning
  ändr. 2, 9-12, 14, 16-23, 25, 27-32, 35-37, 40-44, 55 §§; omtryck

Ändring, SFS 1972:90

  Omfattning
  ändr. 18, 54, 56 §§; ny 57 §

Ändring, SFS 1975:164

  Omfattning
  upph. 19 § (se 1975:159); ändr. författningsrubr., 1, 2, 8-11, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 27-30, 32, 35-37, 40, 41, 43, 44, 48, 49, 54, 57 §§; ny 19 §

Ändring, SFS 1975:454

  Omfattning
  ändr. 18, 23, 36, 38, 40-42, 44 §§, rubr. närmast före 54 §; ny 58 §

Ändring, SFS 1975:1197

  Omfattning
  ändr. 44, 46, 57 §§, rubr. närmast före 46 §

Förordning (1976:753) om ändring i privatskolförordningen (1967:270)

  Omfattning
  ändr. 40, 41 §§

Förordning (1976:1036) om ändring i privatskol- förordningen (1967:270)

  Omfattning
  upph. 23 §; ändr. 29, 40, 41, 42, 45 a, 46, 54, 57 §§

Förordning (1978:607) om ändring i privat- skolförordningen (1967:270)

  Omfattning
  ändr. 10, 14, 19, 20, 32, 43 §§

Förordning (1979:302) om ändring i privatskol- förordningen (1967:270)

  Omfattning
  ändr. 19 §

Förordning (1980:24) om ändring i privat- skolförordningen (1967:270)

  Omfattning
  ändr. 57 §

Förordning (1981:197) om ändring i privat- skolförordningen (1967:270)

  Omfattning
  ändr. 14, 18 §§; nya 17 a, 17 b §§

Förordning (1981:929) om ändring i privat- skolförordningen (1967:270)

  Omfattning
  ändr. 17 a §

Förordning (1982:746) om ändring i privat- skolförordningen (1967:270)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 1982.
  2. Om en skoldirektör, biträdande skoldirektör, rektor eller studierektor inträder i utövning av en ordinarie lärartjänst som har förts över stat med stöd av bestämmelser som avses i den upphävda 37 §, skall tjänsten återföras på stat i den ordning som skolans styrelse bestämmer.
  Omfattning
  upph. 37 §; ändr. 8, 26, 30, 32, 33, 36, 40, 41, 44, 54-57 §§; ny 57 a §

Förordning (1983:200) om ändring i privat- skolförordningen (1967:270)

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:1
  Omfattning
  upph. 14, 17 a, 55 §§; utgår rubr. närmast före 14 §; ändr. 1, 2, 6, 10-12, 17 b, 20, 54, 56 §§, rubr. närmast före 10 §; nya 11 a, 11 b, 12 a-12 c, 20 a- 20 d §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1983:419) om ändring i privat- skolförordningen (1967:270)

  Omfattning
  ändr. 57 a §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1984:235) om ändring i privat- skolförordningen (1967:270)

Förordning (1985:553) om ändring i privatskol- förordningen (1967:270)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:100
  Omfattning
  ändr. 57 a §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:532) om ändring i privat- skolförordningen (1967:270)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986.
  1. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats i första instans före den 1 juli 1986.
  Omfattning
  upph. 10, 17 b, 18, 43 §§; ändr. 11, 12, 19, 54 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:991) om ändring i privatskol- förordningen (1967:270)

  Omfattning
  ändr. 12, 20 a-20 c §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:742) om ändring i privatskol- förordningen (1967:270)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft 1 juli 1987. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. 8, 9, 11, 12, 12 b, 17, 20 b, 20 c, 29, 30, 54, 56-58 §§, rubr. närmast före 54 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:659) om ändring i privatskol- förordningen (1967:270)

  Omfattning
  ändr. 1, 9, 11, 11 a, 12-12 b, 17, 20 b §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:958) om ändring i privatskol- förordningen (1967:270)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 15 september 1988.
  2. I punkterna 4 och 5 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (1988:681) om statsbidrag till riksinternatskolor och vissa privatskolor m. m. har provisoriskt lämnats vissa föreskrifter angående arvodestjänster för tiden efter utgången av juni 1988. Dessa ersätts av bestämmelserna under 3--7 nedan.
  3. Arvodestjänster som studierektor, huvudlärare och institutionsföreståndare får finnas kvar så lång tid efter utgången av juni 1988 som kan fordras för att få innehavarnas anställning på tjänsterna att upphöra.
  4. Den som den 30 juni 1988 innehade en arvodestjänst som huvudlärare eller institutionsföreståndare i privatskolan med förordnande tills vidare får behålla arvodestjänsten om
   1. villkoren för att tjänsten skall få finnas enligt 30 och 35 §§ i deras lydelse vid utgången av juni 1988 är uppfyllda och
   2. högst fem år återstår till dess innehavaren uppnår nedre gränsen inom den pensioneringsperiod som gäller för honom eller henne.
  5. Den som med stöd av punkt 4 innehar en arvodestjänst som huvudlärare eller institutionsföreståndare är skyldig att fullgöra sådana specialfunktioner som motsvarar de uppgifter som ingått i arvodestjänsten i den omfattning som skolans styrelse bestämmer.
  6. Vid ledighet på arvodestjänst som avses i punkt 3 får vikarie inte förordnas på tjänsten.
  7. Bestämmelserna i punkterna 4 och 5 tillämpas med verkan från den 1 juli 1988.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:100
  Omfattning
  upph. 30, 35, 38, 42 §§, rubr. närmast före 30, 35 §§; ändr. 21, 24, 25, 28, 29, 32, 36, 40, 54, 57 a §§
  Ikraftträder
  1988-09-15

Förordning (1988:1054) om ändring i privatskol- förordningen (1967:270)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1988.
  2. Om skolförordningen (1971:235) skall tillämpas vid tillsättning av lärartjänster vid en privatskola, skall intill den 1 mars 1989 17 kap.31 och 38--42 §§ nämnda förordning tillämpas i deras lydelse vid utgången av oktober 1988.
  Omfattning
  upph. 39, 41 §§; ändr. 24-26, 31, 33, 40, 44, 45, 49, 54 §§
  Ikraftträder
  1988-11-01

Förordning (1989:143) om ändring i privatskol- förordningen (1967:270)

  Omfattning
  ändr. 12, 25, 36, 40, 44, 56 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:167) om ändring i privatskol- förordningen (1967:270)

  Omfattning
  ändr. 12, 20 c §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:1219) om ändring i privatskol- förordningen (1967:270)

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:41
  Omfattning
  upph. 21, 22, 26-29, 32-34, 36, 40, 44-46, 49, 54, 56, 58 §§, rubr. närmast före 21, 36, 44, 45 a, 46 §§; ändr. 4, 9, 11 b, 12 b, 20, 20 d, 24, 25, 31, 57 a §§, rubr. närmast före 24 §
  Ikraftträder
  1991-01-01