Upphävd författning

Revisionsförordning (1985:606) för regeringskansliet

Departement
Finansdepartementet BA5
Utfärdad
1985-06-06
Ändring införd
SFS 1985:606
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  För revision av verksamheten vid statsrådsberedningen, departementen, utrikesrepresentationen, regeringskansliets förvaltningskontor, kommittéerna, riksrevisionsverket och stiftelsen Svenska institutet finns i Inrikesdepartementet ett revisionskontor.

[S2]Ansvarig för revisionen är chefen för Inrikesdepartementet. Förordning (1996:816).

Revisionskontoret

2 §  Revisionskontoret skall bedriva sin revision -- i syfte främst att bedöma om redovisningen är rättvisande, -- i enlighet med god revisionssed.

3 § har upphävts genom förordning (1986:736).

4 §  För revisionskontoret finns en chef.

[S2]Tjänsten som chef för revisionskontoret tillsätts av regeringen.

Revisionsplaner

5 §  Chefen för Inrikesdepartementet fastställer revisionsplaner efter samråd med cheferna för berörda departement. Förslag till planerna upprättas av revisionskontoret. Förordning (1996:816).

6 §  Chefen för revisionskontoret ansvarar för att revisionsplanerna genomförs.

Rapportering

7 §  Revisionskontoret skall årligen till chefen för Inrikesdepartementet avge

 • en redogörelse över granskning av Statsrådsberedningens, departementens, utrikesrepresentationens och kommittéernas verksamhet och årsredovisningar,
 • en revisionsberättelse över granskning av Regeringskansliets förvaltningskontors verksamhet och årsredovisning.

[S2]Revisionskontoret skall löpande till chefen för Inrikesdepartementet anmäla sådana iakttagelser och slutsatser som bör komma till statsrådets kännedom. Förordning (1996:816).

8 §  Revisionskontoret skall årligen till regeringen lämna en revisionsberättelse över Riksrevisionsverkets årsredovisning senast en månad efter den dag verket skall ha lämnat årsredovisning enligt förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning. Revisionskontoret skall vid samma tillfälle lämna en kopia av berättelsen till Riksrevisionsverket.

[S2]Övriga iakttagelser som Revisionskontoret gjort vid granskningen av Riksrevisionsverkets redovisning och förvaltning skall anmälas till Riksrevisionsverket. Förordning (1993:435).

9 §  Revisionskontoret skall årligen till stiftelsen Svenska institutet avge en revisionsberättelse över granskningen av stiftelsens redovisning och förvaltning. Övriga iakttagelser som Revisionskontoret gjort vid granskningen av stiftelsen skall anmälas till stiftelsen. Förordning (1993:435).

10 § har upphävts genom förordning (1993:435).
11 § har upphävts genom förordning (1986:736).

12 §  Chefen för Inrikesdepartementet skall, i förekommande fall efter samråd med cheferna för övriga departement, genom beslut pröva redogörelser och revisionsberättelser som revisionskontoret avger till honom.

[S2]Motsvarande skyldighet åligger riksrevisionsverket och stiftelsen Svenska institutet. Förordning (1996:816).

13 § har upphävts genom förordning (1988:382).

Avslutande bestämmelser

14 §  Revisionskontoret har rätt att från dem som anges i 1 § första stycket utan dröjsmål få del av de upplysningar, uppgifter och handlingar som behövs för revisionen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Revisionsförordning (1985:606) för regeringskansliet

Ikraftträder
1985-07-01

Förordning (1986:736) om ändring i revisionsförordningen (1985:606) för regeringskansliet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 december 1986. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 1986.
  Omfattning
  upph. 3, 11 §§; ändr. 1, 8, 10, 12 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1986-12-01

Förordning (1988:382) om ändring i revisionsförordningen (1985:606) för regeringskansliet

  Omfattning
  upph. 13 §, rubr. närmast före 13 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1993:435) om ändring i revisionsförordningen (1985:606) för regeringskansliet

  Omfattning
  upph. 10 §; ändr. 7, 8, 9 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1996:816) om ändring i revisionsförordningen (1985:606) för regeringskansliet

  Omfattning
  ändr. 1, 5, 7, 12 §§
  Ikraftträder
  1996-08-01

Ändring, SFS 1996:1515

  Omfattning
  upph.