Upphävd författning

Förordning (1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning

Departement
Finansdepartementet BA5
Utfärdad
1993-02-25
Ändring införd
SFS 1993:134 i lydelse enligt SFS 1994:355
Ikraft
1993-07-01
Upphäver
Budgetförordning (1989:400)
Totalförsvarets budgetförordning (1989:924)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Förordningen gäller för statliga myndigheter under regeringen som tilldelats anslag eller redovisar inkomster på statsbudgeten eller på en tilläggsbudget. Förordningen gäller dock inte för affärsverken.

2 §  Förordningen skall tillämpas om något annat inte följer av lag eller förordning eller av ett särskilt beslut av regeringen.

Gemensamma bestämmelser om årsredovisningar och anslagsframställningar

3 §  En myndighets årsredovisning och anslagsframställning skall kortfattat ge underlag för regeringens uppföljning och prövning av myndighetens verksamhet.

4 §  Årsredovisningen och anslagsframställningen skall avse all den verksamhet som myndigheten bedriver eller ansvarar för, oavsett hur verksamheten finansieras.

[S2]Myndighetens verksamhet skall delas in i verksamhetsgrenar och redovisas per verksamhetsgren. Samma indelning skall tillämpas i årsredovisningen och i anslagsframställningen. Skillnader i fråga om indelningen av verksamheten i förhållande till tidigare år skall förklaras.

5 §  För varje verksamhetsgren skall det finnas verksamhetsmål. Om regeringen inte beslutat om verksamhetsmål, skall myndigheten fastställa målen. Verksamhetsmålen skall ha sin grund i de övergripande mål för verksamheten eller samhällssektorn som beslutats av riksdagen och regeringen. Förhållandet mellan verksamhetsmålen och de övergripande målen skall dokumenteras.

[S2]För varje verksamhetsmål skall myndigheten fastställa mätmetoder och resultatmått för att följa upp verksamheten och redovisa resultat.

Årsredovisningen

6 §  Myndigheten skall varje år, senast tre månader efter räkenskapsårets slut, lämna en årsredovisning avseende det året till regeringen. I bokföringsförordningen (1979:1212) finns bestämmelser om vad räkenskapsåret omfattar.

[S2]Årsredovisningen skall bestå av -- en resultatredovisning,

 • en resultaträkning och balansräkning samt
 • en anslagsredovisning och finansieringsanalys.

7 §  Årsredovisningen skall upprättas i enlighet med god redovisningssed och ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat, av verksamhetens kostnader och intäkter och av myndighetens ekonomiska ställning.

[S2]Myndigheten skall i årsredovisningen även lämna information om andra förhållanden av väsentlig betydelse för regeringens prövning av verksamheten.

8 §  Myndigheten skall lämna en kopia av årsredovisningen till Riksrevisionsverket samtidigt som den lämnar årsredovisningen till regeringen.

Resultatredovisningen

9 §  I resultatredovisningen skall myndigheten redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till verksamhetsmålen. Med resultat avses i resultatredovisningen vad myndigheten har presterat och mätbara effekter av prestationerna. Resultatet skall redovisas på det sätt som myndigheten fastställt enligt 5 § andra stycket.

[S2]Myndigheten skall per verksamhetsgren särskilt redovisa och kommentera hur resultatet har utvecklats med avseende på volym, intäkter, kostnader och kvalitet. Större avvikelser från verksamhetsmålen skall förklaras. Resultatet skall jämföras med de senaste tre årens resultat.

10 §  Utöver vad som följer av 9 § skall myndigheten också kommentera hur resultatet förhåller sig till de övergripande målen enligt 5 § första stycket.

Resultaträkningen och balansräkningen

11 §  Resultaträkningen och balansräkningen skall utformas enligt bestämmelserna i bokföringsförordningen (1979:1212).

Anslagsredovisningen och finansieringsanalysen

12 §  I anslagsredovisningen skall myndigheten redovisa utfallet på de anslag myndigheten disponerar och de inkomsttitlar som myndigheten redovisar mot. Utfallet skall ställas mot tilldelade belopp per anslag respektive beräknade belopp per inkomsttitel.

[S2]Av anslagsredovisningen skall också framgå hur myndigheten har uppfyllt andra finansiella villkor som regeringen har föreskrivit.

13 §  Finansieringsanalysen skall visa myndighetens in- och utbetalningar fördelade på drift, investeringar, uppbörd och transfereringar. Av analysen skall framgå hur drift- respektive investeringsverksamhet har finansierats och hur myndighetens likvida ställning har förändrats.

Anslagsframställningen

14 §  Myndigheten skall varje år lämna en anslagsframställning till regeringen. Anslagsframställningen skall vara enkel eller fördjupad.

Den enkla anslagsframställningen

15 §  Den enkla anslagsframställningen skall lämnas senast den 1 september och avse det närmast följande budgetåret.

16 §  Den enkla anslagsframställningen skall innehålla myndighetens förslag till finansiering av verksamheten för det budgetår anslagsframställningen avser.

[S2]Frågor som regeringen tidigare har prövat skall tas upp bara om väsentligt förändrade förhållanden har inträffat eller verksamhetens resultat kraftigt avviker från vad som varit förutsatt.

Den fördjupade anslagsframställningen

17 §  Regeringen beslutar varje år särskilt vilka myndigheter som under det närmast följande kalenderåret skall lämna fördjupad anslagsframställning.

[S2]Den fördjupade anslagsframställningen skall lämnas senast den 1 april. Den skall avse tre budgetår om regeringen inte beslutat något annat. Uppgifter som behövs för regeringens prövning och som är beroende av utfallet för det pågående budgetåret skall lämnas i form av särskilt budgeteringsunderlag senast den 1 september samma kalenderår.

18 §  Den fördjupade anslagsframställningen skall innehålla en sammanfattande

 • resultatanalys,
 • omvärldsanalys,
 • resursanalys samt
 • myndighetens förslag till inriktning och finansiering av verksamheten för de budgetår anslagsframställningen avser.

19 §  I resultatanalysen skall myndighetens prestationer och effekterna av myndighetens verksamhet utvärderas i förhållande till verksamhetsmålen och de övergripande målen. Myndigheten skall vid utvärderingen prioritera de frågor där en sådan analys kan väntas utpeka de största framtida effektivitetsvinsterna.

20 §  I omvärldsanalysen skall myndigheten pröva vilka krav som ställs på den fortsatta verksamheten med hänsyn till de inslag i samhällsutvecklingen som är av särskild betydelse för de olika verksamhetsgrenarna.

21 §  Med ledning av resultatanalysen och omvärldsanalysen skall myndigheten i resursanalysen bedöma de befintliga resurserna och pröva vilka omprioriteringar eller andra förändringar som behöver vidtas för att nå de verksamhetsmål som gäller för respektive föreslås av myndigheten.

Gemensamma bestämmelser

22 §  Om myndigheten lämnar förslag som beräknas leda till ökade kostnader eller minskade intäkter, skall den redovisa förslag till åtgärder som leder till motsvarande minskning av kostnaderna.

23 §  Myndigheten skall pröva ändamålsenligheten i de regler som styr verksamheten.

[S2]Om myndighetens förslag förutsätter ändringar i en lag eller förordning eller någon annan föreskrift skall förslag till ändringar redovisas. Författningsförslag skall utformas enligt principerna för författningsskrivning.

Verkställighetsföreskrifter

24 §  Riksrevisionsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. Genom förordningen upphävs budgetförordningen (1989:400) och totalförsvarets budgetförordning (1989:924). Budgetförordningen (1989:400) gäller dock fortfarande i fråga om fördjupad anslagsframställning som lämnas år 1993.
  2. De myndigheter som lämnade fördjupad anslagsframställning år 1992 skall lämna årsredovisning första gången år 1994.
  3. De myndigheter som skall lämna årsredovisning för räkenskapsåret 1992/93 skall göra det enligt bestämmelserna i denna förordning.
  4. Förordningen gäller till utgången av budgetåret 1994/95 även för andra än statliga myndigheter som regeringen givit dispositionsrätt till anslag på statsbudgeten. Förordning (1994:355).
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:355) om ändring i förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning

Omfattning
ändr. 4 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
1994-07-01

Ändring, SFS 1996:882

  Övergångsbestämmelse

  I fråga om årsredovisningen för räkenskapsåret 1995/96 gäller 9-13 §§ förordning (1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning samt 3--9 §§ denna förordning.
  Omfattning
  upph.