Upphävd författning

Förordning (1985:609) med instruktion för statens chefslönenämnd

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Ändring införd
SFS 1985:609
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 §2 och 3 samt 15, 16 och 18 §§, tillämpas på statens chefslönenämnd.

[S2]Med chefen fårstås vid tillämpningen av allmänna verkstadgan nämndens ordförande.

Uppgifter

2 §  Chefslönenämnden bedriver sin verksamhet i anslutning till 1985 års statliga chefslöneavtal.

[S2]Nämnden utövar de befogenheter som avses i 1--3 §§, 5 §, 6 § 3 och 7 § chefslöneavtalet, dock inte i fråga om de tjänster som avses i 1980 års avtal om regeringsbeslut om avlöningsförmånerna för vissa högre tjänster m.fl.

[S3]Nämnden får lämna över till en annan statlig myndighet att handlägga sådana frågor som ankommer på nämnden. Förordning (1985:695).

Organisation

3 §  Nämnden består av en ordförande och fem andra ledamöter.

[S2]För varje ledamot finns en personlig ersättare.

4 §  Ledamöterna ocn ersättarna förordnas av regeringen för högst tre år.

[S2]Tre av ledamöterna ocn ersättare för dem förordnas efter skriftligt förslag av statens arbetsgivarverk. Övriga ledamöter och ersättare för dem förordnas efter gemensamt skriftligt förslag av Statsanställdas förbund, TCO:s statstjänstemannasektion (TCO-S) och Centralorganisationen SACO/SR.

[S3]Bland ledamöterna utser regeringen efter gemensamt förslag av arbetsgivarverket och organisationerna en ordförande och en vice ordförande i nämnden.

5 §  Regeringen förordnar sekreterare och experter åt nämnden.

6 §  Hos nämnden tjänstgör i övrigt personal som är anställd hos statens arbetsgivarverk.

Ärendenas handläggning

7 §  Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

8 §  Ärendena avgörs av nämnden i plenum.

[S2]I den mån ett ärende eller en grupp av ärenden inte är av de slag att de behöver prövas av nämnden i plenum, får de avgöras av ordföranden enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

9 §  När nämnden avgör ett pleniärende, skall alla ledamöterna vara närvarande. Förordning (1986:1272).

10 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 8 § andra stycket avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på sekreteraren eller på en särskilt förordnad föredragande. Ordföranden får ta över beredningen och föredragningen av ett pleniärende.

11 §  Ordföranden eller, efter beslut av denne, någon annan som tjänstgör hos nämnden får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Avslutande bestämmelse

12 §  Nämndens beslut får inte överklagas. Detsamma gäller beslut av andra myndigheter i frågor som har lämnats över till dem enligt 2 § tredje stycket.

Ändringar

Förordning (1985:609) med instruktion för statens chefslönenämnd

Ikraftträder
1985-07-01

Förordning (1985:695) om ändring i förordningen (1985:609) med instruktion för statens chefslönenämnd

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1985-09-01

Förordning (1986:1272) om ändring i förordningen (1985:609) med instruktion för statens chefslönenämnd

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:1533

  Omfattning
  upph.