Upphävd författning

Förordning (1985:636) om försörjningsberedskap på naturgasområdet

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Ändring införd
SFS 1985:636 i lydelse enligt SFS 1997:872
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt 2 § lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet. Förordning (1997:872).

2 §  Den beredskapsplan som skall upprättas enligt lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet skall redovisa beredskapen för industrier och bostäder inom distributionsområdet.

[S2]För varje fastighet som omfattas av beredskapsskyldighet enligt 8 § nämnda lag skall i planen bestämmas hur en alternativ uppvärmning skall ske. Behovet av uppvärmning skall beräknas med utgångspunkt i att fastigheten vid en försörjningskris såvitt möjligt skall ha en värmeförsörjning motsvarande den som gäller för liknande fastigheter.

3 §  Frågor om befrielse från lagringsskyldighet enligt 18 § lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet prövas av tillsynsmyndigheten.

[S2]Om ärendet har principiell betydelse eller tillsynsmyndigheten av annat skäl finner att frågan bör avgöras av regeringen, skall myndigheten med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen.

4 §  Tillsynsmyndigheten skall fastställa belopp för lagringsavgift enligt 22 § lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet.

[S2]Beräkningen av kapitalkostnad för de varor som skall lagras skall grundas på genomsnittlig marknadsmässig ränta och varukostnad under den kalendermånad som föregått försummelsen av lagringsskyldigheten. Därvid skall väl kända och regelbundet publicerade noteringar användas. Tillsynsmyndigheten skall inför varje lagringsår underrätta samtliga lagringsskyldiga om de närmare grunderna för beräkningen. Förordning (1995:972).

5 § har upphävts genom förordning (1995:972).

6 §  I deklaration enligt 15 § lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet skall

 1. den som är beredskapsskyldig på grund av förbrukning lämna uppgift om förbrukad mängd naturgas, ersättningsbränsle som skall användas, utrustning som finns tillgänglig för användning av ersättningsbränsle samt andra uppgifter som tillsynsmyndigheten kan behöva för beslut enligt 14 § nämnda lag,
 2. den som är beredskapsskyldig på grund av försäljning lämna uppgift om försåld mängd naturgas samt de uppgifter som tillsynsmyndigheten behöver för att fastställa beredskapsplan såsom uppgifter om berörda fastigheter, deras alternativa uppvärmning och utrustning för denna.

[S2]Säljarens förslag till beredskapsplan skall innehålla en uppskattning av behovet av lagring och andra beredskapsåtgärder. Där skall också anges vilka särskilda ålägganden enligt 9 § andra stycket nämnda lag som säljaren anser skall meddelas.

7 §  Under den tid en beredskapsskyldig har ålagts att hålla beredskapslager skall han i den ordning som tillsynsmyndigheten bestämmer lämna myndigheten uppgift om lagrets innehåll liksom om platsen och sättet för förvaringen.

[S2]Tillsynsmyndigheten får befria från skyldigheten att uppge förvaringsplatsen.

8 §  När tillsynsmyndigheten i annat fall än som avses i 6 och 7 §§ begär uppgifter med stöd av lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet, skall anges hur och när uppgiften skall lämnas. Förordning (1995:972).

9 §  Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna förordning får överklagas till regeringen. Förordning (1995:972).

10 §  De tillämpningsbestämmelser som behövs utöver föreskrifterna i denna förordning meddelas av tillsynsmyndigheten.

Ändringar

Förordning (1985:636) om försörjningsberedskap på naturgasområdet

  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1986:606) om ändring i förordningen (1985:636) om försörjningsberedskap på naturgasområdet

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1990:288) om ändring i förordningen (1985:636) om försörjningsberedskap på naturgasområdet

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1992:181) om ändring i förordningen (1985:636) om försörjningsberedskap på naturgasområdet

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1994:117) om ändring i förordningen (1985:636) om försörjningsberedskap på naturgasområdet

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1994-05-01

Förordning (1995:972) om ändring i förordningen (1985:636) om försörjningsberedskap på naturgasområdet

  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 1, 4, 8, 9 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1997:872) om ändring i förordningen (1985:636) om försörjningsberedskap på naturgasområdet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1998-01-01

Förordning (2008:898) om upphävande av förordningen (1985:636) om försörjningsberedskap på naturgasområdet

Omfattning
upph.