Upphävd författning

Lag (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Ändring införd
SFS 1985:635 i lydelse enligt SFS 1995:922
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  För att ersätta bortfall av naturgas under krig och andra allvarliga försörjningskriser skall förbrukare och säljare av naturgas vidta beredskapsåtgärder enligt vad som föreskrivs i denna lag.

[S2]Lagen tillämpas inte på naturgas som utvinns inom landet eller som förbrukas vid värmeverk eller kraftvärmeverk. Lag (1995:922).

2 §  Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddelade föreskrifter utövas av den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten).

3 §  Skyldigheten att vidta beredskapsåtgärder fastställs för ett år i taget från och med den 1 juli (lagringsåret) och grundas på förbrukningen eller försäljningen under det närmast föregående kalenderåret (basåret).

4 §  Beredskapsåtgärder på grund av förbrukning vid en anläggning skall vidtas av den som innehade anläggningen vid basårets utgång. Skyldigheten grundas på hela förbrukningen vid anläggningen under basåret.

[S2]Överlåts anläggningen efter basårets utgång, får tillsynsmyndigheten medge att skyldigheten övergår på den nye innehavaren.

Beredskapsåtgärdernas omfattning

5 §  Skyldig att vidta beredskapsåtgärder (beredskapsskyldig) för ett lagringsår är den som

 1. under basåret vid en anläggning för energiändamål förbrukat
  1. minst 5 miljoner kubikmeter naturgas eller
  2. naturgas jämte kol, eldningsolja eller dieselbrännolja, motsvarande sammanlagt minst 5 miljoner kubikmeter naturgas, varvid 1 kubikmeter olja eller 1,6 ton kol skall anses motsvara 1 000 kubikmeter naturgas.
 2. under basåret till förbrukare sålt naturgas för energiändamål.
 3. är skyldig att hålla fastighet anordnad på visst sätt på grund av åläggande enligt 9 § andra stycket.

6 §  Förbrukare av naturgas som avses i 5 § 1 skall hålla beredskapslager av lämpligt ersättningsbränsle för naturgas samt ha sådan utrustning tillgänglig som behövs för att ersättningsbränslet skall kunna användas vid anläggningen.

7 §  Storleken av beredskapslager av ersättningsbränsle som skall hållas enligt 6 § bestäms för varje lagringsår på grundval av den mängd naturgas som har förbrukats under basåret. För varje lagringsskyldig beräknas den mängd ersättningsbränsle (basmängden) som motsvarar den förbrukade mängden naturgas.

8 §  Säljare av naturgas som avses i 5 § 2 skall vidta beredskapsåtgärder som gör det möjligt att, om tillförseln av naturgas avbryts eller försvåras, värma upp bostadsområden som annars uppvärms med naturgas.

[S2]Vilka åtgärder som skall vidtas bestäms med utgångspunkt i uppvärmningsbehovet för de fastigheter inom distributionsområdet som vid basårets utgång uppvärms med naturgas.

[S3]Säljare av naturgas som avses i 5 § 2 är också skyldig att vidta beredskapsåtgärder för förbrukare inom distributionsområdet som använder naturgas i annat syfte än som avses i första stycket och som inte själva är lagringsskyldiga enligt 5 § 1. Regeringen får meddela föreskrifter om vilka åtgärder som skall vidtagas och om den närmare ordning i vilken detta skall ske. Lag (1987:436).

9 §  För varje säljares distributionsområde skall finnas en beredskapsplan, varav framgår hur beredskapsbehovet av möjlighet till alternativ uppvärmning för berörda fastigheter skall tillgodoses.

[S2]Fastighetsinnehavare får åläggas att hålla sina fastigheter så anordnade att den alternativa uppvärmning som förutsätts i planen kan komma till stånd.

Beredskapslager

11 §  Skyldighet enligt 6 § att lagra ersättningsbränsle skall fullgöras med varor som den lagringsskyldige äger. Den får inte fullgöras med varor som transiteras.

[S2]Beredskapslager av ersättningsbränsle skall hållas inom landet i anläggningar, som de lagringsskyldiga förfogar över, på ett från beredskaps- och kontrollsynpunkt tillfredsställande sätt.

12 §  Skyldighet att vidta beredskapsåtgärder på grund av 8 § skall fullgöras på ett från beredskaps- och kontrollsynpunkt tillfredsställande sätt.

13 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får för att tillgodose beredskapsbehov meddela föreskrifter om var beredskapslager skall finnas. Lag (1995:922).

Fastställande av beredskapsskyldighet

14 §  Tillsynsmyndigheten skall för varje lagringsår

 1. för var och en som är beredskapsskyldig enligt 5 § 1 fastställa storleken av beredskapslagret och den utrustning som skall hållas enligt 6 §,
 2. fastställa beredskapsplan för varje säljares distributionsområde.

[S2]I beredskapsplanen skall anges vilka särskilda åligganden som skall åvila fastighetsinnehavare enligt 8 § första och andra styckena och vilka särskilda åligganden som skall åvila fastighetsinnehavare enligt 9 § andra stycket. Om säljaren åläggs att hålla visst beredskapslager, skall storleken på detta fastställas. Lag (1987:436).

15 §  Till ledning för tillsynsmyndighetens beslut enligt 14 § skall den som är beredskapsskyldig enligt 5 §1 eller 2 före den 1 februari närmast efter basåret avge en deklaration rörande sin förbrukning eller försäljning av naturgas under basåret. Därvid skall även lämnas de uppgifter som behövs för fastställandet av beredskapsplan.

[S2]Varje säljare skall ge in ett förslag till beredskapsplan för sitt område.

16 §  Tillsynsmyndigheten skall så snart beslutsunderlag föreligger meddela beslut enligt 14 §.

[S2]Ett sådant beslut får ändras om kontroll hos den beredskapsskyldige, begäran av denne eller annan omständighet ger anledning till det.

Lagring ombesörjd av annan

17 §  Om särskilda skäl föreligger, får tillsynsmyndigheten för visst fall medge att någon som är skyldig att lagra ersättningsbränsle uppdrar åt annan att helt eller delvis ombesörja lagring för hans del.

Befrielse från lagringsskyldighet

18 §  Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får medge befrielse helt eller delvis från skyldighet att hålla beredskapslager i visst fall, om synnerliga skäl föranleder att skyldigheten inte behöver fullgöras vare sig genom egen lagring eller genom lagring hos någon annan. Om det föreligger synnerliga skäl, får också befrielse medges från annan skyldighet som ålagts en beredskapsskyldig enligt 14 §.

[S2]Ett medgivande får förenas med villkor.

Beredskapslagrens ianspråktagande

19 §  Om till följd av allvarlig försörjningskris tillförseln av naturgas till landet avbryts eller försvåras, får regeringen medge att beredskapslager tas i anspråk av den lagringsskyldige i den utsträckning som är påkallad med hänsyn till rådande förhållanden. Vid höjd beredskap får sådant medgivande lämnas även av den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1995:922).

20 §  Om en lagringsskyldig försätts i konkurs, utgör denna lag inte något hinder mot att hans beredskapslager tas i anspråk av konkursförvaltningen för konkursens slutförande.

Lagringsavgift

21 §  Den som inte håller fastställt beredskapslager skall till staten erlägga särskild avgift (lagringsavgift)

[S2]Lagringsavgift skall erläggas även av den som utan medgivande enligt 17 § uppdrar åt någon annan att ombesörja lagring av ersättningsbränsle eller som förvarar lagrade varor i strid mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 §.

22 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer för de ersättningsbränslen och andra varor som skall lagras det belopp vartill lagringsavgiften skall uppgå för kalendermånad. Beloppet skall motsvara en beräknad kapitalkostnad för varan med tillägg av 60 procent.<t>

[S2]Vid försummelse som avses i 21 § första stycket skall lagringsavgift tas ut med fullt belopp. Vid försummelse som avses i 21 § andra stycket skall avgift tas ut med en tredjedel av fullt belopp.

[S3]Försummas lagringsskyldighet under en del av en kalendermånad skall avgift utgå för hela månaden.

[S4]Om det föreligger synnerliga skäl, får avgiften nedsättas eller efterges. Lag (1995:922).

23 §  Frågor om uttagande av lagringsavgift prövas av tillsynsmyndigheten.

[S2]Tillsynsmyndighetens beslut om uttagande av lagringsavgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

Tillsyn

24 §  Den som är beredskapsskyldig skall lämna tillsynsmyndigheten de uppgifter som behövs för tillsynen av att lagen och med stöd av lagen meddelade föreskrifter efterlevs.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om fullgörandet av uppgiftsskyldigheten.

25 §  Den som har förbrukat naturgas skall, även i annat fall än som avses i 24 §, på begäran lämna tillsynsmyndigheten de uppgifter om förbrukning, lager, utrustning och anordningar som behövs för tillsynen av att lagen och med stöd av lagen meddelade föreskrifter efterlevs.

26 §  Tillsynsmyndigheten eller den som myndigheten utser får undersöka lager, utrustning och anordningar, vilka hålls av den som är uppgiftsskyldig enligt denna lag, och granska dennes bokföring och övriga handlingar som hör till verksamheten. Det åligger den uppgiftsskyldige att lämna tillträde till utrymme för lager, utrustning och anordningar samt till kontorslokaler.

27 §  Underlåter en beredskapsskyldig att

 1. hålla beredskapslager av den omfattning eller på det sätt som åligger honom enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
 2. iaktta villkor som avses i 18 §,
 3. lämna deklaration eller förslag till beredskapsplan enligt 15 § eller
 4. hålla utrustning och anordningar på det sätt som åligger honom enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,

[S2]får tillsynsmyndigheten förelägga honom vid vite att fullgöra sina åligganden.

[S3]Tillsynsmyndigheten får också vid vite meddela föreläggande som behövs för att uppgiftsskyldigheten enligt 24 eller 25 § skall fullgöras eller för att undersökning eller granskning enligt 26 § skall kunna utföras.

[S4]Vitesföreläggande skall delges. Ett utdömt vite får inte förvandlas till fängelse.

28 §  Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för utövande av tillsyn enligt denna lag.

Ansvarsbestämmelser

29 §  Till böter eller fängelse i högst ett år döms, om gärningen ej är belagd med straff i brottsbalken, den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. underlåter att på annat sätt än som anges i 21 § iaktta vad som åligger honom genom beslut enligt 14 §,
 2. underlåter att fullgöra skyldighet som avses i 15, 24 eller 25 § eller vid fullgörandet av sådan skyldighet lämnar oriktig uppgift,
 3. underlåter att lämna tillträde till lager, utrustning, anordningar eller kontorslokaler enligt 26 § eller annars hindrar undersökning eller granskning som avses där.

[S2]I ringa fall döms inte till ansvar.

[S3]Den som har åsidosatt vitesföreläggande enligt 27 § döms inte till straff för gärning som omfattas av föreläggandet.

30 §  Brott som avses i 29 § får åtalas av allmän åklagare endast efter anmälan av tillsynsmyndigheten.

Besvär m. m.

31 §  Tillsynsmyndighetens beslut i frågor som avses i 14 § första stycket samt 23 och 27 §§ får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]I övrigt överklagas tillsynsmyndighetens beslut till regeringen. Lag (1995:922).

32 §  Beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall gälla omedelbart, om inte annat förordnas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet

Lag (1987:436) om ändring i lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:95
  Omfattning
  ändr. 8, 14 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1995:922) om ändring i lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995 och skall tillämpas när storleken av beredskapslager av ersättningsbränsle fastställs för lagringsåret 1996/97.
 2. De beslut om skyldighet att lagra ersättningsbränsle som har fattats med stöd av äldre bestämmelser för tiden till och med den 30 juni 1996 skall alltjämt gälla.
 3. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 1994/95:393, Prop. 1994/95:176, Bet. 1994/95:NU25
Omfattning
ändr. 1, 10, 13, 19, 22, 31 §§
Ikraftträder
1995-07-01

Lag (2008:899) om upphävande av lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet

Omfattning
upph.