Upphävd författning

Förordning (1985:673) om stöd till särskilt skuldtyngda jordbruksföretag

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1985-06-27
Ändring införd
SFS 1985:673 i lydelse enligt SFS 1990:864
Ikraft
1985-07-23
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Enligt denna förordning kan i mån av tillgång på medel stöd lämnas till den som under åren 1975--1980 har startat ett jordbruksförtetag eller under denna tid har gjort större investeringar i fast egendom som är avsedd för jordbruksdrift.

2 §  Stöd får lämnas endast till sådana företag som uppfyller de allmänna förutsättningarna för statligt stöd enligt förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering.

[S2]Om det finns särskilda skäl får lantbruksstyrelsen medge att stöd lämnas, även om förutsättningarna i första stycket eller 1 § inte är uppfyllda.

3 §  Stöd får lämnas endast till företag som inte förmår bära sina egna kapitalkostnader och vars ekonomiska svårigheter huvudsakligen beror på omständigheter som företagaren inte råder över.

4 §  Stödet lämnas i form av lån som är ränte- och amorteringsfritt till dess företaget har förutsättningar att bära kostnaderna för lånet.

5 §  Lånets storlek bestäms efter utredning om företagets behov av ekonomiskt stöd. Lån får lämnas med högst 750 000 kronor och lägst 100 000 kronor.

6 §  Lånet skall förenas med de villkor som behövs för att syftet med stödet skall uppnås.

7 §  Lånet får sägas upp om

  1. lånet har beviljats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter från låntagaren,
  2. låntagaren bryter mot de villkor eller andra föreskrifter som gäller för lånet,
  3. det i övrigt inträffar omständigheter som leder till att låntagaren med hänsyn till syftet med lånet uppenbarligen inte bör få ha kvar lånet.

8 §  Frågor om lån prövas av lantbruksstyrelsen efter yttrande av lantbruksnämnden. Efter lantbruksstyrelsens bestämmande får frågor om lån prövas av lantbruksnämnden.

[S2]Ansökan om lån skall ha kommit in till lantbruksnämnden senast den 30 september 1985, om inte lantbruksstyrelsen på grund av särskilda skäl medger att ansökan får ges in senare.

9 §  Lantbruksstyrelsen får biträda ackord eller på annat sätt efterge en fordran som har uppkommit på grund av denna förordning.

10 §  Lantbruksnämndens beslut enligt denna förordning får överklagas hos lantbruksstyrelsen.

[S2]Lantbruksstyrelsens beslut får inte överklagas. Förordning (1990:864).

11 §  Lantbruksstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:673) om stöd till särskilt skuldtyngda jordbruksföretag

Förordning (1990:864) om ändring i förordningen (1985:673) om stöd till särskilt skuldtyngda jordbruksföretag

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.
I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
1990-08-01

Ändring, SFS 2001:756

Övergångsbestämmelse

De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före utgången av december 2001.
Omfattning
upph.