Upphävd författning

Förordning (1985:764) med instruktion för televerket

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1985-10-03
Ändring införd
SFS 1985:764
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 9 § andra stycket, 11 § första stycket samt 15 och 17 §§, tillämpas på televerket.

Uppgifter

2 §  Televerket skall verka för att samhällets och enskildas behov av telekommunikationer tillgodoses och därvid svara för att möjligheten till radiokommunikationer utnyttjas på bästa sätt.

3 §  Televerket har hand om statens telefonrörelse och de övriga tjänster för vilka verket utnyttjar det telenät som verket förvaltar för statens räkning (det allmänna telenätet).

[S2]Det åligger televerket att

 1. underhålla och utveckla det allmänna telenätet,
 2. installera och underhålla teleanläggningar,
 3. bestämma de geografiska områden som behövs för att driva televerksamheten på ett rationellt sätt,
 4. förmedla telefonsamtal och andra telemeddelanden.

4 §  Televerket träffar de avtal med utländska teleförvaltningar, trafikföretag och organisationer som krävs för teleförbindelserna med utlandet. Avtalen skall underställas regeringen, om de innebär väsentliga avvikelser från gällande ordning.

[S2]Televerket skall följa de internationella överenskommelser som är bindande för Sverige.

5 §  Televerket uppför eller anskaffar på annat sätt de byggnader och anläggningar som behövs för verket. För lokalförsörjningen gäller särskilda bestämmelser.

6 §  Televerket utfärdar inom sitt verksamhetsområde de certifikat och tillståndsbevis och utför den klassificering av fartygsstationer som nämns i

 1. 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss,
 2. gällande radioreglemente som hör till den internationella telekonventionen.

6 a §  Televerket skall inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. Förordning (1987:431).

7 §  Televerket företräder staten inom sitt verksamhetsområde såväl vid som utom domstol om annat inte följer av särskilda föreskrifter.

Organisation

8 §  Televerket leds av en styrelse som består av nio personer. I styrelsen ingår verkets generaldirektör.

[S2]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m.m. skall tillämpas på televerket. Förordning (1987:1184).

9 §  Generaldirektören är chef för televerket.

[S2]Inom televerket finns centrala och andra stabsenheter. Vidare finns teleområden som är geografiskt avgränsade resultatenheter. Televerket bestämmer områdenas gränser. Dessutom finns andra resultatenheter.

[S3]Varje central stabsenhet, teleområde och landsomfattande resultatenhet förestås av en chef som är direkt underställd generaldirektören. En av cheferna för de centrala stabsenheterna är generaldirektörens ställföreträdare.

10 §  För ärenden om godkännande av abonnentutrustningar avsedda att anslutas till det allmänna telenätet finns ett särskilt kontor som förestås av en chef.

11 §  För beslut i ärenden som anges i 16 § finns en personalansvarsnämnd.

12 §  Hos televerket finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov.

[S2]I mån av behov får televerket anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

13 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om televerkets organisation och arbetsformer,
 3. frågor om förslag till sådan verksamhetsplan som avses i 26 § andra stycket 1 och frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. viktigare frågor som rör statens innehav av aktier i Teleinvest AB,
 5. andra frågor än som anges i 16 § och som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

14 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst fyra av de övriga i 8 § första stycket angivna ledamöterna är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1987:1184).

15 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden och minst fyra andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1987:1184).

16 §  Personalansvarsnämnden avgör frågor om skiljande på grund av personliga förhållanden från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning.

[S2]Nämnden består av generaldirektören, som är nämndens ordförande, chefen för en av de centrala stabsenheterna och verkets chefsjurist. För var och en av de sistnämnda utser generaldirektören en ersättare. Nämnden är beslutför när generaldirektören och två andra ledamöter är närvarande. Förordning (1986:1057).

17 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller personalansvarsnämnden avgörs av generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

18 §  När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare.

[S2]När både generaldirektören och hans ställföreträdare har förhinder, utövas generaldirektörens tjänst av den chef som generaldirektören bestämmer.

[S3]I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet.

19 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 17 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den centrala stabsenhet eller resultatenhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S3]Chefen för en central stabsenhet eller resultatenhet dit ett ärende hör har rätt att närvara när ärendet föredras av någon annan.

20 §  Beslut av styrelsen, generaldirektören, personalansvarsnämnden eller en chef för en central stabsenhet skall ha skriftlig form. Detsamma gäller i fråga om beslut enligt 10 § och i övrigt när styrelsen bestämmer det. Av beslutet skall framgå dagen för beslutet och dess innehåll, vem som fattat beslutet, vem som varit föredragande och vem som i övrigt varit närvarande vid den slutliga handläggningen av ärendet.

21 § har upphävts genom förordning (1986:1057).

22 §  Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

23 §  Generaldirektören, cheferna för de centrala stabsenheterna och efter beslut av generaldirektören andra tjänstemän får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Revision

24 §  Televerket skall genom revision övervaka att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, effektivt och ekonomiskt och i överensstämmelse med angivna mål och riktlinjer samt granska intern kontroll och redovisning. Viktigare resultat av revisionen skall redovisas för styrelsen.

[S2]Televerket skall pröva anmärkningar som framställts vid revisionen. Om en anmärkning är författningsenligt grundad får televerket ändå lämna anmärkningen utan någon åtgärd, om det anmärkta förfarandet varit till nytta eller i övrigt rimligt från verkets synpunkt eller om det finns andra särskilda skäl.

Särskilda föreskrifter för verksamheten

25 §  Vid planeringen och genomförandet av verksamheten i fred skall de krav som totalförsvaret ställer beaktas. Televerket skall därvid samråda med berörda totalförsvarsmyndigheter. Överbefälhavaren skall hållas underrättad om viktigare planering av teleanläggningar och hur de är avsedda att användas under krig. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar skall hållas underrättad om beredskapsplanläggningen på det ekonomiska försvarets område.

26 §  Televerket har kalenderåret som räkenskapsår.

[S2]Televerket skall till regeringen varje år

 1. före den 1 september lämna ett förslag till en verksamhetsplan för de kommande tre åren,
 2. före den 1 september lämna ett halvårsbokslut för första hälften av det innevarande året,
 3. före den 1 maj lämna en redovisning för verksamheten under det senaste räkenskapsåret, vilken innefattar balansräkning, resultaträkning och förvaltningsberättelse.

[S3]Televerket skall varje år utarbeta och offentliggöra statistik för verket.

27 §  Televerket får ta upp lån på den allmänna kreditmarknaden.

[S2]Räntan på televerkets statslån skall för varje halvår senast den 30 juni respektive 31 december sättas in på statsverkets checkräkning i riksbanken.

[S3]Avkastningen på verkets fasta statskapital under ett år, beräknad enligt fastställd avkastningsränta, skall till en fjärdedel av det beräknade beloppet sättas in på statsverkets checkräkning i riksbanken senast den 30 juni, 30 september respektive 31 december. Sedan räkenskaperna är avslutade för året skall en slutlig reglering ske så att det insatta beloppet kommer att motsvara avkastningen i det fastställda bokslutet.

[S4]Televerket får bestämma om placering av kontanta medel som inte behövs för omedelbart förestående utbetalning.

28 §  Televerket får sälja eller avskriva lös egendom som inte behövs eller är försliten eller avskriva lös egendom som förkommit.

[S2]Televerket får helt eller delvis efterge teleavgifter.

29 §  Televerket får, om annat inte följer av särskilda föreskrifter, betala ut skälig ersättning för person- eller sakskador som uppkommit i sådan verksamhet som verket bedriver. Vidare får televerket, om det bedöms vara till nytta för verket, betala ut belöning till personer som visat rådighet i olika hänseenden. Närmare föreskrifter om sådan ersättning och belöning meddelas av televerket.

30 §  Föreskrifterna i 9 § första stycket allmänna verksstadgan (1965:600) om tjänsteresor gäller även sådana resor utom landet.

31 §  Allmänheten skall tas emot av televerkets tjänstemän under arbetstiden såvida inte övriga arbetsuppgifter hindrar detta.

[S2]Televerkets expeditioner för allmänheten skall hållas öppna på tider som verket bestämmer. Tiderna för öppethållande skall anslås i expeditionslokalerna.

Tjänstetillsättningar m.m.

32 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Tjänsterna som chef för de centrala stabsenheterna för administration, ekonomi, marknadsfrågor och telenät tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av televerket.

[S4]Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.

[S5]Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av regeringen för bestämd tid. Regeringen förordnar en ledamot att vara ordförande i styrelsen. Förordning (1987:1184).

33 §  Tjänster som skall tillsättas skall kungöras i verkets personalmeddelanden. Kungörelsen skall införas minst tre veckor före ansökningstidens utgång. Kungörelsen skall samtidigt anslås på de anslagstavlor inom verket som verket bestämmer.

34 §  Om det finns särskilda skäl får televerket i ett enskilt fall besluta att en tjänst eller ett långtidsvikariat på en tjänst får tillsättas utan att den har kungjorts ledig till ansökan.

35 §  Televerkets beslut i tillsättningsfrågor som avses i 33 § skall genast anslås på de i samma paragraf nämnda anslagstavlorna. Av anslaget skall framgå när det anslogs.

Semester och annan ledighet

36 §  Förläggningen av personalens semester bestäms av televerket.

[S2]Annan ledighet än semester beviljas av televerket. För den som innehar eller uppehåller en tjänst som avses i 32 § andra stycket avgör dock regeringen frågor om ledighet, om ledigheten skall vara minst sex månader i följd utom i följande fall:

 1. ledighet för sjukdom,
 2. ledighet för ett sådant allmänt uppdrag som regeringen meddelat.

Överklagande

37 §  Beslut som har meddelats av en sådan chef som anges i 9 § tredje stycket får överklagas genom besvär hos generaldirektören eller den chef som generaldirektören bestämmer.

[S2]Beslut som har meddelats av chefen för kontoret för godkännande av abonnentutrustning får överklagas genom besvär hos teleanslutningsnämnden, om ansökan om godkännande avslagits på grund av att utrustningen inte uppfyller de tekniska krav som uppställts av televerket, och i övriga fall hos generaldirektören eller den chef som generaldirektören bestämmer.

Särskilda föreskrifter under beredskapstillstånd eller krig

38 §  Under beredskapstillstånd eller krig gäller även bestämmelserna i 39--41 §§.

39 §  Televerket skall vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose totalförsvarets behov av tele- och radiokommunikationer. Verket skall därvid samråda med de centrala myndigheter som företräder totalförsvaret.

40 §  Televerket skall inrätta regionala kanslier för ledning och samordning av teleområdena samt för samverkan med militärbefälhavarna och civilbefälhavarna. Varje kansli förestås av en chef som är direkt underställd generaldirektören.

41 §  Militärbefälhavaren eller någon annan chef som är direkt underställd överbefälhavaren får inom det område som är underställt honom anbefalla de åtgärder som behövs för militära ändamål i fråga om anläggningar under televerkets förvaltning. Militärbefälhavaren eller en sådan chef får, om det oundgängligen krävs, i samråd med en regional eller lokal chef för televerket inskränka eller helt förbjuda privat teletrafik inom nämnda område. Även andra territoriella befälhavare har samma befogenheter inom sina områden.

[S2]Överbefälhavaren bestämmer omfattningen av områdena och utsträckningen av befälhavarens befogenheter enligt första stycket.

Ändringar

Förordning (1985:764) med instruktion för televerket

Ikraftträder
1986-01-01

Förordning (1986:1057) om ändring i förordningen (1985:764) med instruktion för televerket

  Omfattning
  upph. 21 §; ändr. 14, 16 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:431) om ändring i förordningen (1985:764) med instruktion för televerket

  Omfattning
  ny 6 a §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1987:1184) om ändring i förordningen (1985:764) med instruktion för televerket

  Omfattning
  ändr. 8, 14, 15, 32 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Ändring, SFS 1988:348

  Omfattning
  upph.