Upphävd författning

Förordning (1985:804) om företagshypotek

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1985-10-24
Ändring införd
SFS 1985:804
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Patent- och registreringsverket är inskrivningsmyndighet enligt 4 kap. 2 § lagen (1984:649) om företagshypotek.

[S2]Inskrivningsmyndighetens uppgifter utövas av Patent- och registreringsverkets bolagsavdelning i Sundsvall, dit handlingar i ärenden om företagsinteckning eller annan införing i företagsinteckningsregistret skall ges in. Förordning (2001:387).

1 a §  Inskrivningsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för företagsinteckningsregistret.

[S2]Med personuppgifter avses i denna lag detsamma som i personuppgiftslagen.

[S3]Inskrivningsmyndigheten skall se till att det inte uppkommer otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp särskilda villkor för behandlingen av personuppgifter. Förordning (2001:387).

1 b §  I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. verksamhet som staten ansvarar för enligt lag eller annan författning och
  1. som avser sådan näringsverksamhet för vilken företagsinteckning eller annan införing sker i företagsinteckningsregistret, eller
  2. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till den information som finns i registret,
 2. förvärv och avyttring av näringsverksamhet i vilken inteckning har skett,
 3. kreditgivning, försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där den information som ingår i företagsinteckningsregistret utgör underlag för prövningar eller beslut. Förordning (2001:387).

1 c §  Företagsinteckningsregistret skall innehålla de uppgifter som framgår av 9-14 §§ denna förordning.

[S2]Företagsinteckningsregistret skall även innehålla annan information som har samband med information som enligt 9-14 §§ ingår i registret (tilläggsinformation). Bestämmelser om sådan information finns i 16 och 17 §§ denna förordning.

[S3]Tilläggsinformationen skall redovisas skild från övriga uppgifter i registret. Förordning (2001:387).

Verksamheten vid inskrivningsmyndigheten

2 §  Expeditionsavgiften för bevis om inskrivningsåtgärd enligt 25 § denna förordning uppgår till 200 kr.

[S2]Användningen av företagsinteckningsregistret får vara avgiftsbelagd. Inskrivningsmyndigheten får meddela föreskrifter om avgifter för sådan användning. Förordning (2001:387).

3 §  Hos inskrivningsmyndigheten skall det finnas anslag om när inskrivningsdag hålls. Förordning (2001:387).

4 § har upphävts genom förordning (2001:387).
5 § har upphävts genom förordning (2001:387).

6 §  Skyldigheten att lämna muntliga upplysningar om innehållet i företagsinteckningsregistret eller i handlingar som förvaras hos inskrivningsmyndigheten får begränsas till viss tid, minst tre timmar, varje arbetsdag.

7 §  Inskrivningsmyndigheten får för de ändamål som anges i 1 b § medge myndighet eller någon annan direktåtkomst till företagsinteckningsregistret. Förordning (2001:387).

8 §  Inträffar längre driftsavbrott som medför att innehållet i företagsinteckningsregistret inte kan läsas eller ändras med användande av terminal, gäller de föreskrifter som inskrivningsmyndigheten enligt 32 § har meddelat för sådant fall. Förordning (2001:387).

Företagsinteckningsregistrets innehåll m. m.

9 §  Företagsinteckningsregistret skall vara indelat i registerposter. Varje registerpost skall avse inskrivningsförhållandena för en näringsidkare. Verksamhet, som utövas gemensamt av flera näringsidkare, redovisas som en egen registerpost.

10 §  Inom en registerpost redovisas uppgifterna i fyra avdelningar. De olika avdelningarna skall innehålla uppgift om

 1. näringsidkare,
 2. intecknad verksamhet,
 3. anteckningar,
 4. inteckningar m. m.

[S2]Uppgifterna i avdelningen om näringsidkare skall avse hela registerposten. Uppgifterna i övriga avdelningar redovisas särskilt för varje verksamhet som berörs av gällande införing.

[S3]I företagsinteckningsregistret skall därutöver redovisas datum för den senaste inskrivningsdag vars samtliga beslut och anteckningar har införts i registret (aktualitetsdatum).

11 §  I avdelningen för uppgifter om näringsidkare införs

 1. person- eller organisationsnummer och namn eller firma,
 2. ändring eller rättelse av uppgifterna inom avdelningen.

[S2]I avdelningen får dessutom, om det lämpligen kan ske, införas organisationsnummer för dödsbo och partrederi.

[S3]Saknas uppgift om näringsidkares person- eller organisationsnummer, införs i stället ett särskilt registernummer i avvaktan på uppgiften om person- eller organisationsnummer.

12 §  I avdelning för uppgifter om intecknad verksamhet införs

 1. numrering av verksamheten,
 2. verksamhetens art,
 3. geografiskt giltighetsområde,
 4. utsträckning eller dödning i viss verksamhet,
 5. ändring eller rättelse av uppgifterna inom avdelningen.

13 §  I avdelning för uppgifter om anteckningar införs

 1. uppgift om förhållanden som enligt lag eller annan författning skall antecknas i företagsinteckningsregistret och som inte skall införas i annan avdelning,
 2. datum och aktnummer för införingen,
 3. ändring eller rättelse av uppgifterna inom avdelningen.

[S2]Anmälan enligt 2 kap. 3 § andra stycket lagen (1984:649) om företagshypotek antecknas i registerposter för såväl överlåtare som förvärvare.

14 §  I avdelning för uppgifter om inteckningar m. m. införs

 1. inteckningsbelopp med siffror,
 2. datum och aktnummer för ansökan,
 3. beslut som innefattar bifall till ansökan, om dagen för bifall inte är densamma som dagen för ansökningen,
 4. beslut som inte innefattar bifall till ansökningen,
 5. namn och adress för innehavare av företagshypoteksbrev,
 6. sammanföring, nedsättning eller annan förändring av inteckning än som avses i 12 § 4,
 7. utbyte av företagshypoteksbrev,
 8. ändring eller rättelse av uppgifterna inom avdelningen.

[S2]Uppgifterna skall införas i avdelningen på sådant sätt att inteckningar redovisas i gällande företrädesordning. Gäller inteckningar med lika rätt, skall det anges särskilt.

[S3]I avdelningen skall särskilt anges det sammanlagda belopp för vilket verksamheten svarar på grund av inteckning som har beviljats eller sökts däri.

15 §  Uppgifter om en inteckning som dödas eller upphör att gälla liksom andra uppgifter som förlorar sin betydelse skall avföras ur företagsinteckningsregistret.

[S2]En registerpost som inte innehåller uppgifter om gällande inteckningar eller gällande anteckningar får avföras. Detsamma gäller, om en registerpost innehåller endast uppgifter om inteckningar eller anteckningar som uppenbart saknar betydelse.

16 §  Uppgifter som avförs enligt 15 § skall i förkortad form redovisas såsom tilläggsinformation till företagsinteckningsregistret på ett sådant sätt att upplysning kan erhållas om vilka ärenden som har berört viss registerpost.

[S2]I de fall en hel registerpost avförs får uppgifterna i stället skrivas ut och läggas till akten. Tilläggsinformationen får även i annat fall enligt inskrivningsmyndighetens bestämmande föras över till akten. Förordning (2001:387).

17 §  Såsom tilläggsinformation till företagsinteckningsregistret skall inskrivningsmyndigheten redovisa en förteckning över de underrättelser om konkurser som den har fått från tingsrätterna.

[S2]Trots bestämmelserna i 1 c § tredje stycket får förteckningen redovisas så att det vid införing av uppgifter i en registerpost omedelbart framgår om den näringsidkare som registerposten avser är i konkurs enligt uppgifterna i förteckningen. Förordning (2001:387).

18 §  Frågan huruvida ansökan om företagsinteckning skall avslås enligt 4 kap. 11 § 4 lagen (1984:649) om företagshypotek får inskrivningsmyndigheten bedöma på grundval av uppgifterna i förteckningen över konkurserna.

Dagbok m. m.

19 §  Ärendena förs in i dagboksunderlag efter hand som de förekommer till handläggning på inskrivningsdagen och numreras i löpande följd för varje inskrivningsdag. Datum och nummer skall anges på de handlingar som kommer in. På en av handlingarna i varje ärende skall dessutom anges dagen då ärendet kom in till inskrivningsmyndigheten.

20 §  Vid handläggningen av ärenden görs först en förberedande införing av beslutsförslag i anslutning till de berörda uppgifterna i företagsinteckningsregistret. Införingen skall därefter granskas och godkännas av den som fattar beslutet. Vid godkännandet skall dagboksunderlaget förses med uppgift om beslutande tjänsteman.

21 §  Sedan beslutsförslag godkänts enligt 20 § i samtliga ärenden som hör till viss inskrivningsdag skall en markering göras om att besluten får föras in i företagsinteckningsregistret. I samband därmed skall dagboken skrivas ut. Besluten skall därefter föras in i registret.

22 §  Sedan markering enligt 21 § gjorts får beslut inte ändras. Kan ett beslut av tekniska eller andra skäl inte föras in i företagsinteckningsregistret, skall dock beslutet omprövas.

23 §  Akterna i inskrivningsärendena skall förvaras i datum- och nummerordning. Sådan anteckning i akt som avses i 4 kap. 5 § lagen (1984:649) om företagshypotek skall bestyrkas av den som gjort anteckningen.

24 §  Hos inskrivningsmyndigheten skall föras ett bevakningsregister. Det skall innehålla uppgifter om uppskjutna ärenden och om ansökningar som har avslagits eller förklarats förfallna. Registret får även innehålla uppgifter om andra förhållanden som inskrivningsmyndigheten skall iaktta en viss dag. När åtgärd enligt bevakningsregistret har vidtagits eller uppgift av annat skäl har förlorat sin betydelse skall uppgiften avföras ur registret.

Bevis om beslut m. m.

25 §  Om inskrivningsmyndighetens beslut skall i de fall som anges i denna paragraf utfärdas bevis.

[S2]Bevis om beslut i inskrivningsärende utfärdas enligt följande.

 • ------------------------------------------------------------------- Ansökan avser Beslut Bevis ----------------------------------------------------------------------
Inteckningbifall övrigaföretagshypoteksbrev inskrivningsbevis
Utsträckningbifall övrigaföretagshypoteksbrev inskrivningsbevis
Utbyte av hypoteksbrevbifall övrigaföretagshypoteksbrev inskrivningsbevis
Sammanföringbifall övrigaföretagshypoteksbrev inskrivningsbevis
Nedsättningbifall övrigaföretagshypoteksbrev inskrivningsbevis
Dödningallainskrivningsbevis
Dödning i viss verksamhetbifall övrigaföretagshypoteksbrev inskrivningsbevis
Dödning enligt 13 § lagen (1927:85) om dödande av förkommen handlingallainskrivningsbevis
Rättelseallaföretagshypoteksbrev eller inskrivningsbevis
---------------------------------------------------------------------

[S3]Begärs sammanföring och i samband därmed utbyte av det hypoteksbrev som den sammanförda inteckningen svarar mot, skall hypoteksbrev på grund av sammanföringen inte utfärdas. De hypoteksbrev som utfärdas på grund av utbytet skall innehålla uppgift om både sammanföringen och utbytet.

[S4]Begärs utbyte av hypoteksbrev och i samband därmed sammanföring, som berör en inteckning som svarar mot ett av de begärda nya hypoteksbreven, skall hypoteksbrev inte utfärdas för utbytet i denna del. Det hypoteksbrev som utfärdas på grundval av sammanföringen skall innehålla uppgift om både utbytet och sammanföringen.

[S5]Begärs utbyte av hypoteksbrev och i samband därmed dödning av inteckning som svarar mot ett av de nya hypoteksbreven, skall hypoteksbrev avseende dödad inteckning inte utfärdas. I stället utfärdas inskrivningsbevis för dödningen innefattande uppgift om utbytet.

[S6]Sker utsträckning i samband med utbyte eller sammanföring skall hypoteksbrev inte utfärdas på grundval av utsträckningen. Hypoteksbrev som utfärdas på grundval av den andra åtgärden skall även innehålla uppgift om utsträckningen.

[S7]I annat fall än som avses i andra-sjätte styckena utfärdas särskilt bevis på begäran av sökanden.

26 §  Underrättelse enligt 4 kap.8 och 20 §§ lagen (1984:649) om företagshypotek sänds till mottagaren i rekommenderat brev.

27 §  Inskrivningsbevis, företagshypoteksbrev samt underrättelser som avses i 26 § skrivs ut med skrivutrustning som är ansluten till datorn. Handlingarna undertecknas inte.

[S2]Särskilt bevis utfärdas manuellt av inskrivningsmyndigheten och undertecknas av den som har fattat beslutet.

[S3]Kan inskrivningsbevis, hypoteksbrev eller underrättelse till följd av tekniskt fel eller av annan anledning inte framställas på det sätt som anges i första stycket, får inskrivningsmyndigheten i stället framställa handlingen i form av särskilt bevis. Hypoteksbrev skall därvid utfärdas på sådan blankett som avses i 28 §.

[S4]Rättas felskrivning i bevis sedan beviset har lämnats ut, skall rättelsen bestyrkas av den som har fattat beslutet om rättelse.

28 §  Inskrivningsbevis och företagshypoteksbrev skall utfärdas på blanketter enligt formulär som fastställs av inskrivningsmyndigheten.

[S2]Företagshypoteksbrev skall innehålla uppgift om

 1. datum och nummer för inteckningsansökan,
 2. inteckningens belopp med bokstäver och siffror,
 3. näringsidkares person- eller organisationsnummer och namn eller firma,
 4. den intecknade verksamheten,
 5. det beslut som ligger till grund för företagshypoteksbrevets utfärdande, om beslutet inte meddelas samma inskrivningsdag som inteckningsansökningen hänför sig till.

[S3]Om ett nytt företagshypoteksbrev utfärdas enligt 4 kap. 23 § lagen (1984:649) om företagshypotek med anledning av rättelse, skall i det nya företagshypoteksbrevet anges att det ersätter ett tidigare utfärdat sådant brev. Förordning (2001:387).

29 §  Om en inteckning dödas, skall företagshypoteksbrevet göras obrukbart och behållas av inskrivningsmyndigheten. När nytt hypoteksbrev utfärdas efter inteckningsåtgärd gäller detsamma i fråga om tidigare utfärdade hypoteksbrev.

Gravationsbevis

30 §  Bevis om de uppgifter som redovisas i företagsinteckningsregistret lämnas i form av gravationsbevis. Gravationsbevis utfärdas särskilt för varje registerpost. Beviset skall innehålla de uppgifter som redovisas i registerposten samt uppgift om aktualitetsdatum.

[S2]Bevis om att en viss fysisk eller juridisk person inte förekommer i företagsinteckningsregistret lämnas också i form av gravationsbevis.

[S3]Gravationsbevis utfärdas på blankett enligt formulär som fastställs av inskrivningsmyndigheten. Beviset undertecknas inte. På blanketten skall det finnas uppgift om inskrivningsmyndighetens namn och adress. Förordning (2001:387).

Övriga bestämmelser

31 §  Av 3 § 1 förordningen (1982:1037) med instruktion för kammarkollegiet framgår att kammarkollegiet företräder staten i ärenden om ersättning enligt 5 kap.1 eller 2 § lagen (1984:649) om företagshypotek och för talan mot beslut som avses i 4 kap. 25 § samma lag.

32 §  Inskrivningsmyndigheten meddelar föreskrifter om åtgärder som syftar till att inskrivningsmyndigheten i görligaste mån skall kunna fullgöra sina uppgifter vid längre driftsavbrott i systemet för automatiserad behandling. Inskrivningsmyndigheten meddelar också föreskrifter om de avvikelser från bestämmelserna i denna förordning som inskrivningsmyndigheten får göra vid längre driftsavbrott. Förordning (2001:387).

33 §  Inskrivningsmyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2001:387).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:804) om företagshypotek

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986. Genom förordningen upphävs företagsinteckningsförordningen (1966:455).
  2. I företagsinteckningsregistret skall inte redovisas ränta och andra biförpliktelser till inteckning som har beviljats eller sökts före ikraftträdandet av lagen (1984:649) om företagshypotek. Inte heller redovisas uppgifter som enligt 15 § skulle avföras ur företagsinteckningsregistret.
  3. Uppgift om den inskrivningsmyndighet som har handlagt ett ärende beträffande viss verksamhet enligt lagen (1966:454) om företagsinteckning skall tillsammans med uppgift om akten i det ärendet redovisas i historikregistret.
  4. Beslutas enligt 4 § lagen (1984:650) om införande av lagen (1984:649) om företagshypotek att företagsinteckning skall stå kvar i inskrivningsboken, skall uppgift härom föras in i företagsinteckningsregistret. Sedan företagsinteckningsregistret tagits i bruk får beslut i inskrivningsärenden meddelas genom införing i inskrivningsboken endast när det är fråga om inteckningar som skall stå kvar i inskrivningsboken. Så länge företagsinteckning står kvar i inskrivningsboken skall beträffande inskrivningsboken och gravationsbevis rörande den intecknade verksamheten tillämpas 4 § första och andra styckena, 5--13 §§, 16 § första, andra och fjärde styckena samt 17--18 §§ i den upphävda företagsinteckningsförordningen (1966:455).
  5. Blir inteckning som har meddelats enligt äldre bestämmelser föremål för dödning eller för åtgärd som medför att företagshypoteksbrev utfärdas, skall inskrivningsmyndigheten förse det intecknade skuldebrevet med påskrift att handlingen inte längre medför någon rätt i den intecknade verksamheten samt återlämna det till sökanden.
  6. Vid utsträckning enligt 14 § lagen (1984:650) om införande av lagen (1984:649) om företagshypotek skall företagshypoteksbrev utfärdas endast om sökanden begär det och den äldre inteckningshandlingen ges in till inskrivningsmyndigheten. I annat fall utfärdas vid sådan utsträckning som sagts nu särskilt bevis på begäran av sökanden.
  7. I den förteckning som avses i 17 § skall föras in uppgifter om konkurser som har beslutats före den 1 januari 1986 och som då ännu inte har avslutats. Riksskatteverket skall för detta ändamål i maskinläsbar form tillhandahålla uppgift om dessa konkurser från det utsökningsregister som hos verket förs för exekutionsväsendet.
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1987:936) om ändring i förordningen (1985:804) om företagshypotek

  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1996:387) om ändring i förordningen (1985:804) om företagshypotek

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (2001:387) om ändring i förordningen (1985:804) om företagshypotek

Omfattning
upph. 4, 5 §§; ändr. 1, 2, 3, 7, 8, 16, 17, 28, 30, 32, 33 §§; nya 1 a, 1 b, 1 c §§
Ikraftträder
2001-07-01

Ändring, SFS 2003:552

Omfattning
upph.