Upphävd författning

Lag (1984:650) om införande av lagen (1984:649) om företagshypotek

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1984-06-14
Ändring införd
SFS 1984:650
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Lagen (1984:649) om företagshypotek och denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. Genom lagen om företagshypotek upphävs, med de begränsningar som följer av denna lag, lagen (1966:454) om företagsinteckning.

1 a § har upphävts genom lag (2001:382).
Utan hinder av vad som sägs i 1 § första meningen skall bestämmelserna om besvärstid i 4 kap. 24 § andra stycket lagen (1984:649) om företagshypotek tillämpas först från den dag som regeringen bestämmer. Till dess gäller i stället följande om beslut som avses i 4 kap. 24 § andra stycket lagen om företagshypotek och som är att hänföra till inskrivningsdagen den 2 januari 1986 eller senare inskrivningsdag. Besvärstiden är två veckor från den dag expeditionen i ärendet hölls sökanden till handa, dock minst fyra veckor från den inskrivningsdag till vilken beslutet är att hänföra. Lag (1986:6).

2 §  Om det i lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i lagen (1984:649) om företagshypotek eller i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

3 §  Om inte något annat föreskrivs i denna lag, gäller lagen (1984:649) om företagshypotek även i fråga om företagsinteckningar som har meddelats eller sökts före ikraftträdandet av lagen om företagshypotek. Vad som föreskrivs i denna lag i fråga om företagsinteckningar gäller även förlagsinteckningar och inteckningar i jordbruksinventarier.

4 §  Om det finns synnerliga skäl, får en företagsinteckning som gäller vid ikraftträdandet av lagen (1984:649) om företagshypotek efter beslut av inskrivningsmyndigheten stå kvar i inskrivningsboken utan hinder av vad som föreskrivs om ett särskilt inskrivningsregister i 4 kap. 1 § lagen om företagshypotek.

5 §  Om egendom, i vilken en företagsinteckning som avses i 3 § gäller, är utmätt vid ikraftträdandet av lagen (1984:649) om företagshypotek eller om näringsidkaren är försatt i konkurs på grund av en ansökan som har gjorts före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser beträffande utmätningen eller konkursen i stället för 2 kap.1 och 5 §§ och 3 kap. 5 § lagen om företagshypotek.

6 §  Om en intecknad verksamhet har överlåtits före ikraftträdandet av lagen (1984:649) om företagshypotek, gäller i stället för 2 kap. 3 § andra stycket nämnda lag motsvarande äldre bestämmelser. Detsamma gäller, om skifte eller bodelning som avses i 2 kap. 4 § första stycket lagen om företagshypotek har skett före ikraftträdandet av nämnda lag.

[S2]Vad som föreskrivs i 2 kap. 4 § andra stycket lagen om företagshypotek gäller inte om köpehandlingen har upprättats före den 1 juli 1967.

7 §  En företagsinteckning som har beviljats eller sökts före ikraftträdandet av lagen (1984:649) om företagshypotek skall anses som en enligt nämnda lag beviljad eller sökt inteckning på ett belopp som motsvarar den tidigare beviljade eller sökta inteckningens kapitalbelopp. Om inteckningen är beviljad, skall inteckningshandlingen anses som ett företagshypoteksbrev på samma belopp.

8 §  Om en företagsinteckning utgör säkerhet för fordran vid ikraftträdandet av lagen (1984:649) om företagshypotek, skall företagshypotek anses upplåtet till säkerhet för fordringen, oavsett om denna grundar sig på särskilt fordringsbevis eller den grundar sig på inteckningshandlingen.

[S2]Utan hinder av första stycket gäller fortfarande 9 § första stycket lagen (1966:454) om företagsinteckning.

9 §  Om en ansökan om företagsinteckning har gjorts före ikraftträdandet av lagen (1984:649) om företagshypotek men inte blivit slutligt behandlad vid ikraftträdandet, skall inteckning beviljas och företagshypoteksbrev utfärdas enligt lagen om företagshypotek, om ansökningen uppfyller villkoren för inteckning enligt äldre bestämmelser.

[S2]Söks efter ikraftträdandet av lagen om företagshypotek inteckning på grund av en fordringshandling på vilken det före ikraftträdandet har tecknats ett sådant medgivande som avses i 8 § lagen (1966:454) om företagsinteckning, skall ansökningen tas upp och prövas som en ansökan om inteckning enligt 4 kap. 10 § lagen om företagshypotek. Ansökningen skall därvid anses avse ett belopp som svarar mot fordringens kapitalbelopp.

[S3]Om en inteckning beviljas enligt första eller andra stycket, gäller vad som föreskrivs i 8 § om upplåtelser av företagshypotek.

10 §  Om en borgenär har företagshypotek för sin fordran på grund av en inteckning som har beviljats eller sökts före ikraftträdandet av lagen (1984:649) om företagshypotek skall, i fråga om hans rätt till betalning vid utmätning eller konkurs, äldre bestämmelser tillämpas i stället för 2 kap. 5 § första--tredje styckena lagen om företagshypotek, om det yrkas av någon vars rätt beror därav. Detta gäller dock endast om betalningen föranleds av en utmätning som har skett före utgången av år 1990 eller av en konkurs efter ansökan som har gjorts före samma tidpunkt.

[S2]Första stycket gäller även i fall då efter ikraftträdandet av lagen om företagshypotek en inteckningshandling som avses i nämnda stycke i samband med någon inteckningsåtgärd har ersatts med företagshypoteksbrev.

[S3]Vad som sägs i 2 kap. 5 § fjärde stycket lagen om företagshypotek gäller inte, om hypoteksbrevet har lämnats som säkerhet till borgenären i andra hand före ikraftträdandet av lagen om företagshypotek. Lag (1985:175).

11 §  Om en borgenär har företagshypotek för en vid ikraftträdandet av lagen (1984:649) om företagshypotek föreliggande fordran på grund av en inteckning som har beviljats eller sökts före ikraftträdandet och fordringens förfallodag inträffar efter utgången av år 1990, gäller följande. Borgenären får säga upp fordringen till betalning inom sex månader, om en tillämpning av 2 kap. 5 § första--tredje styckena lagen om företagshypotek medför att inteckningssäkerhetens värde går ned väsentligt och gäldenären inte efter anfordran ställer ytterligare säkerhet som borgenären skäligen kan godta. Uppsägningen får inte ske förrän sex månader har förflutit från det gäldenären har anmodats att ställa ytterligare säkerhet och inte heller före utgången av år 1988 eller senare än att tiden för att fullgöra betalningen infaller före utgången av år 1990. Lag (1985:175).

12 §  Denna lag utgör inte hinder för en borgenär att göra gällande personligt betalningsansvar på grund av en inteckningshandling.

13 §  Om en företagsinteckning har beviljats eller sökts före ikraftträdandet av lagen (1984:649) om företagshypotek och inteckningen är begränsad till näringsverksamhet inom ett eller flera län eller inom en eller flera kommuner (regional inteckning), tillämpas 3 § första stycket och 32 § första stycket lagen (1966:454) om företagsinteckning när det gäller att bestämma inteckningens giltighetsområde. Därvid beaktas inte sådana ändringar i kommunal indelning eller länsindelning som sker efter ikraftträdandet av lagen om företagshypotek.

14 §  En regional inteckning, som har beviljats eller sökts före ikraftträdandet av lagen (1984:649) om företagshypotek, får på ansökan av näringsidkaren utsträckas att gälla i hela landet. Om en sådan ansökan gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i lagen om företagshypotek angående ansökan om inteckning. Av 3 kap. 2 § tredje stycket lagen om företagshypotek följer att utsträckning inte får ske så att inteckningen i fråga om den intecknade verksamhetens art eller giltighetsområdet avviker från en annan inteckning som är beviljad eller sökt i samma verksamhet.

15 §  Vid prövningen av ansökningar om inteckning gäller -- vid tillämpningen av 3 kap. 2 § tredje stycket lagen (1984:649) om företagshypotek i vad avser giltighetsområdet -- intill utgången av år 1999 att hänsyn skall tas till regionala inteckningar, som har beviljats eller sökts före ikraftträdandet av lagen om företagshypotek, endast om de kan utsträckas enligt 14 §.

16 §  Om ett skepp vid ikraftträdandet av lagen (1984:649) om företagshypotek omfattas av en företagsinteckning enligt punkt 2 övergångsbestämmelserna till lagen (1973:1067) om ändring i lagen (1966:454) om företagsinteckning, skall skeppet omfattas av ett företagshypotek på grund av inteckningen.

17 §  En båt omfattas inte av företagshypotek så länge båten är upptagen i skeppsregistret enligt punkt 5 övergångsbestämmelserna till lagen (1973:1064) om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1984:650) om införande av lagen (1984:649) om företagshypotek

Förarbeten
Prop. 1983/84:128
Ikraftträder
1986-01-01

Lag (1985:175) om ändring i lagen (1984:650) om införande av lagen (1984:649) om företagshypotek

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:54
  Omfattning
  ändr. 10, 11 §§
  Ikraftträder
  1986-01-01

Lag (1986:6) om ändring i lagen (1984:650) om införande av lagen (1984:649) om företagshypotek

Lag (2001:382) om ändring i lagen (1984:650) om införande av lagen (1984:649) om företagshypotek

Övergångsbestämmelse

Paragrafen 1 a skall dock alltjämt tillämpas på beslut som har meddelats före den 1 juli 2001.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:223, Prop. 2000/01:88, Bet. 2000/01:JuU24
Omfattning
upph. 1 a §
Ikraftträder
2001-07-01

Ändring, SFS 2003:528

Omfattning
upph.