Upphävd författning

Förordning (1985:855) om statligt stöd till vissa tjänsteresor

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1985-11-14
Ändring införd
SFS 1985:855
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  För att underlätta det norrländska näringslivets affärskontakter kan, i mån av tillgång på anslagna medel, stöd lämnas till tjänsteresor enligt denna förordning (persontransportstöd).

[S2]Persontransportstöd kan lämnas till företag som drivs av svensk fysisk eller juridisk person, utländskt företags filial i Sverige eller till utländsk fysisk person som är bosatt i Sverige.

2 §  Med stödområde avses i denna förordning Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län samt av Västernorrlands län Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner.

3 §  Stödområdet indelas i följande stödzoner.

Zon A

Jämtlands län;
av Västernorrlands län: Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner

Zon B

Västerbottens län

Zon C
av Norrbottens län: Älvsbyns, Luleå, Piteå och Bodens kommuner

Zon D

Norrbottens län utom Älvsbyns, Luleå, Piteå och Bodens kommuner

Förutsättningar för att erhålla stöd m.m.

4 §  Stöd kan lämnas till industriföretag och till företag som har sin huvudsakliga inriktning på uppdragsverksamhet. Därvid får stöd endast lämnas till företag som har arbetsställe inom stödområdet. Närmare föreskrifter om vilka slag av företag som kan erhålla stöd meddelas av transportrådet.

5 §  Stöd kan lämnas för järnvägs- och flygresor inom landet. Resorna skall företas i tjänsten av anställda vid sådana företag som avses i 4 §. Resenärerna skall ha sin huvudsakliga sysselsättning vid ett arbetsställe inom stödområdet.

6 §  Stöd kan lämnas för resor mellan orter inom stödområdet och orter belägna inom Eda, Arvika, Kils, Karlstads, Storfors, Karlskoga, Örebro, Arboga, Köpings, Hallstahammars, Västerås, Enköpings, Uppsala och Norrtälje kommuner eller orter belägna söder om nämnda kommuner.

7 §  Transportrådet bestämmer de lägsta respektive högsta sammanlagda årliga resekostnader som kan läggas till grund för bidrag.

Stödets omfattning m.m.

8 §  Stöd lämnas som bidrag till kostnader för tjänsteresor enligt 4--6 §§.

9 §  Bidraget beräknas på grundval av de enligt 7 § bidragsgrundande resekostnaderna enligt den bidragssats i procent som anges i följande tabell.

Bidragssats i procent

Stödzon
A B C D
20 30 35 40

Förfarandet i bidragsärenden

10 §  Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av transportrådet.

11 §  Ansökan om bidrag skall göras skriftligen hos transportrådet för varje kalenderår. Ansökningen skall innehålla de uppgifter som transportrådet bestämmer.

[S2]Den som undertecknar ansökningen skall på heder och samvete försäkra att de uppgifter som lämnas är riktiga.

12 §  Ansökan om bidrag skall ha kommit in till transportrådet senast den 31 januari året efter det kalenderår ansökningen avser.

[S2]Har ansökan inte kommit in inom rätt tid, är rätten till bidrag för det kalenderår ansökningen gäller förfallen, om inte transportrådet av särskilda skäl medger annat.

13 §  Den som söker bidrag enligt denna förordning är skyldig att på begäran av transportrådet lämna de uppgifter som behövs för att frågan om bidrag skall kunna prövas.

[S2]Lämnas inte begärda uppgifter får ansökningen avslås.

14 §  På skriftlig framställning av ett företag får transportrådet ge förhandsbesked om företaget är berättigat att erhålla persontransportstöd.

Övrigt

15 §  Beslut av transportrådet att helt eller delvis avslå en ansökan om bidrag eller beslut om förhandsbesked som går sökanden emot kan överklagas hos regeringen genom besvär.

[S2]Andra beslut av rådet enligt denna förordning får inte överklagas.

16 §  Ytterligare föreskrifter i de frågor som avses i denna förordning meddelas av transportrådet.

17 §  Transportrådet får föreskriva de avvikelser som behövs i fråga om förfarandet i bidragsärenden enligt denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:855) om statligt stöd till vissa tjänsteresor

Förarbeten
Prop. 1984/85:115
Ikraftträder
1986-01-01

Förordning (1991:347) om upphävande av förord- ningen (1985:855) om statligt stöd till vissa tjänsteresor

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen gäller dock till utgången av december 1991 i fråga om statsbidrag som avser tiden före utgången av juni 1991. Vad som i den upphävda förordningen sägs om transportrådet skall i stället avse närings- och teknikutvecklingsverket.
  I stället för vad som föreskrivs i 12 § skall ansökan om bidrag ha kommit in till närings- och teknikutvecklingsverket senast den 30 september 1991. Förordning (1991:1230).
  Omfattning
  upph.

Förordning (1991:1230) om ändring i förordningen (1991:347) om upphävande av förordningen (1985:855) om statligt stöd till vissa tjänsteresor

  Omfattning
  ändr. övergångsbest. till 1991:347
  Ikraftträder
  1991-09-01