Upphävd författning

Förordning (1985:856) om statligt stöd till viss datakommunikation

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1985-11-14
Ändring införd
SFS 1985:856
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För att stimulera sådan verksamhet som i Gällivare, Kiruna och Pajala kommuner drivs av företag, vars huvudsakliga inriktning är uppdragsverksamhet av datateknisk natur, kan i mån av tillgång på anslagna medel statligt stöd lämnas enligt denna förordning.

2 §  Stöd lämnas till företag som avses i 1 § för att kompensera för de merkostnader för telekommunikationer som kan uppstå vid datakommunikation över långa avstånd.

3 §  Stödet lämnas i form av bidrag till sådana kostnader som hänför sig till viss telekommunikation och som av televerket debiteras företagen.

[S2]Bidrag lämnas med den andel av kostnaderna som transportrådet bestämmer.

4 §  Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av transportrådet efter ansökan av företaget.

5 §  Ytterligare föreskrifter i de frågor som avses i denna förordning meddelas av transportrådet efter samråd med televerket.

6 §  Transportrådet får föreskriva de avvikelser som behövs i fråga om förfarandet i bidragsärenden enligt denna förordning.

7 §  Beslut av transportrådet enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:856) om statligt stöd till viss datakommunikation

Förarbeten
Prop. 1984/85:115
Ikraftträder
1986-01-01

Förordning (1991:348) om upphävande av förordningen (1985:856) om statligt stöd till viss datakommunikation

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen gäller dock till utgången av december 1991 i fråga om statsbidrag som avser tiden före utgången av juni 1991. Vad som i den upphävda förordningen sägs om transportrådet skall i stället avse närings- och teknikutvecklingsverket. Förordning (1991:1231).
  Omfattning
  upph.

Förordning (1991:1231) om ändring i förordningen (1991:348) om upphävande av förordningen (1985:856) om statligt stöd till viss datakommunikation

  Omfattning
  ändr. övergångsbest. till 1991:348
  Ikraftträder
  1991-09-01