Förordning (1985:876) om försöksverksamhet i fråga om tillståndsprövning enligtnaturvårdslagen (1964:822), m.m.

Departement
Miljö- och naturresursdepartementet
Utfärdad
1985-11-21
Ändring införd
SFS 1985:876
Ikraft
1986-01-01
Tidsbegränsad
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försöksverksamhet får bedrivas i fråga om tillstånd och förelägganden som avser skyltar och jämförliga anordningar enligt 22 § naturvårdslagen (1964:822).

[S2]Försöksverksamheten skall bedrivas i den eller de kommuner som får bedriva försöksverksamhet enligt lagen (1984:382) om försöksverksamhet med en friare kommunal nämndorganisation och som skriftligen har underrättat länsstyrelsen om att de åtar sig att delta i denna verksamhet. Förordning (1988:1427).

2 §  I kommun, där försöksverksamhet bedrivs enligt 1 §, skall frågor om tillstånd och förelägganden som avses i 22 § naturvårdslagen (1964:822) prövas av den kommunala nämnd som kommunen bestämmer, om det inte för anordningen krävs tillstånd även enligt väglagen (1971:948).

3 §  I fråga om prövningen gäller 25 § första stycket, 26 § första stycket och 27 §naturvårdsförordningen (1976:484) med följande avvikelser.

[S2]Yttrande enligt 26 § första stycket naturvårdsförordningen behöver inte inhämtas, om prövningen ankommer på byggnadsnämnden.

[S3]Prövningsmyndigheten skall snarast möjligt sända en avskrift av ett tillståndsbeslut till statens naturvårdsverk, länsstyrelsen, vägförvaltningen och fastighetsbildningsmyndigheten.

Ändringar

Förordning (1985:876) om försöksverksamhet i fråga om tillståndsprövning enligt naturvårdslagen (1964:822), m.m.

Ikraftträder
1986-01-01

Förordning (1988:1427) om dels fortsatt giltig- het av förordningen (1985:876) om försöksverksamhet i fråga om tillståndsprövning enligt naturvårdslagen (1964:822), m.m., dels ändring i samma förordning

    Omfattning
    forts. giltighet; ändr. 1 §
    Ikraftträder
    1989-01-01