Upphävd författning

Förordning (1985:921) med instruktion för elförsörjningsnämnden

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1985-11-28
Ändring införd
SFS 1985:921
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Elförsörjningsnämnden träder i verksamhet vid beredskapstillstånd eller i krig eller när förbrukningsreglering av elenergi införs eller när regeringen annars bestämmer det. Under annan tid skall nämnden hålla sig underrättad om det aktuella elförsörjningsläget och om beredskapsplanläggningen av elenergiförsörjningen.

2 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 §1 och 3 samt 15 §, tillämpas på elförsörjningsnämnden.

[S2]Med chefen förstås vid tillämpning av allmänna verksstadgan chefen för nämndens kansli. Under tid då nämnden ej trätt i verksamhet förstås härmed dock nämndens ordförande.

Uppgifter

3 §  Det åligger elförsörjningsnämnden särskilt att fullgöra de uppgifter som överlåts på nämnden med stöd av ransoneringslagen (1978:268) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag. Nämnden svarar därutöver för vissa frågor om beredskapsplanläggning inom elenergiområdet under beredskapstillstånd eller krig. Nämnden skall vidare handlägga de besvärsärenden som regeringen bestämmer.

4 §  Elförsörjningsnämnden skall, i den mån denna uppgift inte ankommer på någon annan myndighet, lämna allmänheten information om de föreskrifter som gäller om förbrukningsreglering av elenergi samt råd rörande hushållningen med sådan energi.

Organisation

5 §  Elförsörjningsnämnden består av en ordförande, en vice ordförande och högst sju andra ledamöter.

[S2]För ledamöterna finns personliga ersättare till det antal som regeringen bestämmer.

6 §  Hos elförsörjningsnämnden finns ett kansli som förestås av en chef.

7 §  Om inte regeringen särskilt föreskriver annat, finns inom kansliet

 1. en enhet för förbrukningsfrågor
 2. en enhet för elproduktionsfrågor
 3. en enhet för rådgivning om tekniska frågor i anslutning till reglering av produktion och förbrukning av elenergi samt
 4. en enhet för besvärs- och rättsfrågor, administration, information, samråd i totalförsvarsfrågor samt övriga frågor.

8 §  Varje enhet förestås av en enhetschef. En av dem är ställföreträdare för chefen för kansliet.

9 §  Hos elförsörjningsnämnden finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får elförsörjningsnämnden anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

10 §  Elförsörjningsnämnden avgör i plenum

 1. frågor om allmänna riktlinjer för nämndens verksamhet och övriga frågor av principiellt intresse,
 2. viktigare författningsfrågor,
 3. viktigare frågor om nämndens organisation och arbetsformer,
 4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 5. viktigare besvärsärenden,
 6. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 7. andra frågor som ordföranden eller chefen för kansliet hänskjuter till plenum.

11 §  I pleniärenden är elförsörjningsnämnden beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1986:830).

12 §  Om ett pleniärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av chefen för kansliet eller, om denne inte är föredragande, den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

13 §  Ärenden som inte skall avgöras av elförsörjningsnämnden i plenum avgörs av ordföranden. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de bör prövas av ordföranden, får de avgöras av chefen för kansliet eller någon annan tjänsteman i den omfattning som framgår av arbetsordningen eller särskilda beslut.

14 §  I ordförandens frånvaro får inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Åtgärder som rubbar eller ändrar av elförsörjningsnämnden meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder får inte heller vidtas utan medgivande av ordföranden.

15 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 13 § avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för kansliet eller chefen för den enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Ordföranden och chefen för kansliet får ta över beredningen eller föredragningen av ärenden som skall avgöras av elförsörjningsnämnden i plenum.

[S3]Enhetschef bör närvara, när ett pleniärende som hör till hans enhet föredras av någon annan. I övrigt skall den närvara som ordföranden har anmodat därtill.

16 § har upphävts genom förordning (1986:830).

17 §  Ordföranden får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan skjutas upp till dess en föredragande kan inställa sig.

18 §  Ordföranden, chefen för kansliet, enhetschef eller, efter beslut av ordföranden eller chefen för kansliet, andra tjänstemän får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos elförsörjningsnämnden.

19 §  Vid föredragning och avgörande av pleniärenden som berör någon annan central förvaltningsmyndighet för frågor om förbrukningsreglering får företrädare för denna närvara och yttra sig. Yttrandet skall antecknas om det innebär skiljaktig mening.

Tjänstetillsättning

20 §  Ledamöter i nämnden och ersättare för dessa förordnas av regeringen för en tid av högst tre år. Förordnande att vara ordförande eller vice ordförande i nämnden meddelas av regeringen för högst tre år.

21 §  Tjänster som chef för kansliet och enhetschefer tillsätts av regeringen.

[S2]Andra tjänster tillsätts av elförsörjningsnämnden.

[S3]Förordnande att vara ställföreträdare för chefen för kansliet meddelas av regeringen.

Ändringar

Förordning (1985:921) med instruktion för elförsörjningsnämnden

Förarbeten
Prop. 1983/84:100
Ikraftträder
1986-01-01

Förordning (1986:830) om ändring i förordningen (1985:921) med instruktion för elförsörjningsnämnden

  Omfattning
  upph. 16 §; ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:530

  Omfattning
  upph.