Förordning (1985:96) om särskilda bestämmelser i fråga om vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Uddevallaregionen

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1985-02-28
Ändring införd
SFS 1985:96 i lydelse enligt SFS 1986:333
Ikraft
1985-03-26
Tidsbegränsad
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om särskilda bestämmelser i fråga om vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Uddevallaregionen.

2 §  De som är inskrivna vid den särskilt inrättade arbetsförmedlingen i Uddevalla kommun skall vid tillämpningen av

  1. 4 § förordningen (1983:992) om rekryteringsstöd och 57 § andra stycket arbetsmarknadskungörelsen (1966:368) anses som långtidsarbetslösa och
  2. 2 § förordningen (1984:523) om försöksverksamhet med bidrag till arbetslösa som startar egen rörelse anses som arbetslösa.

3 §  Vid tillämpningen av 22 § förordningen (1984:518) om bidrag till arbetsmarknadsutbildning i företag skall i fråga om utbildning som avses i 3 § 1 nämnda förordning arbetsgivare som anställer den som anvisas av den särskilt inrättade arbetsförmedlingen i Uddevalla kommun anses ha fullgjort en motprestation av arbetsmarknadspolitisk betydelse.

4 §  Arbetsmarknadsstyrelsen meddelar de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1985:96) om särskilda bestämmelser i fråga om vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Uddevallaregionen

Förordning (1986:333) om fortsatt giltighet av förordningen (1985:96) om särskilda bestämmelser i fråga om vissa arbetsmark- nadspolitiska åtgärder i Uddevallaregionen

Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
1986-07-01