Upphävd författning

Förordning (1984:523) om bidrag till arbetslösa m.fl. som startar egen näringsverksamhet

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1984-07-13
Ändring införd
SFS 1984:523
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till arbetslösa m.fl. som startar egen näringsverksamhet.

[S2]Bidraget är avsett att utgöra ett tillskott till näringsidkarens försörjning under inledningsskedet av verksamheten.

[S3]Bidrag får inte lämnas till den som för samma tid som bidraget avser har anvisats verksamhet för arbetslivsutveckling enligt förordningen (1997:1277) om arbetslivsutveckling. Förordning (1997:1285).

Villkor för bidrag

2 §  Bidrag får lämnas till den som

 1. är arbetslös,
 2. riskerar att bli arbetslös, eller
 3. är bosatt inom ett område som betecknas som stödområde 1 eller 2 enligt 16 § förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd.

[S2]Bidrag får för de fall som anges i första stycket 1 och 2 endast lämnas till den som söker arbete genom den offentliga arbetsförmedlingen och som inte kan få ett lämpligt arbete.

[S3]Bidrag får lämnas från och med den dag bidragstagaren fyller 20 år. Förordning (1998:572).

2 a § har upphävts genom förordning (1996:1101).

3 §  Bidrag får lämnas endast till den som bedöms ha goda förutsättningar att bedriva näringsverksamheten.

[S2]Bidrag får vidare lämnas endast om verksamheten bedöms få en tillfredsställande lönsamhet och ge bidragstagaren en varaktig sysselsättning.

[S3]Rätten till bidrag skall inte gå förlorad av det skälet att sökanden vidtar förberedelser för att starta verksamheten. Förordning (1992:1465).

Bidragets storlek m.m.

5 § har upphävts genom förordning (1996:1101).
5 a § har upphävts genom förordning (1996:1101).

7 §  Bidrag enligt denna förordning får lämnas samtidigt som näringshjälp enligt förordningen (1987:409) om bidrag till arbetshjälpmedel m.m. eller något annat bidrag som är avsett att täcka investeringskostnader lämnas för verksamheten. Förordning (1992:667).

9 § har upphävts genom förordning (1996:1101).
10 § har upphävts genom förordning (1996:1101).

Överklagande

11 §  Länsarbetsnämndens beslut om rätten till bidrag får överklagas hos Arbetsmarknadsstyrelsen. Andra beslut av länsarbetsnämnden får inte överklagas. Förordning (1992:667).

12 § har upphävts genom förordning (1996:1101).

Övriga bestämmelser

13 §  Bestämmelsen i 21 § förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten gäller när denna förordning tillämpas. Förordning (1996:1101).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:523) om bidrag till arbetslösa m.fl. som startar egen näringsverksamhet

Förarbeten
Prop. 1983/84:150
Ikraftträder
1984-07-01

Förordning (1986:334) om fortsatt giltighet av förordningen (1984:523) om försöksverksamhet med bidrag till arbetslösa som startar egen rörelse

Förordning (1987:515) om ändring i förordningen (1984:523) om försöksverksamhet med bidrag till arbetslösa som startar egen rörelse

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:100
  Omfattning
  upph. 9-12 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 6-8 §§, ikraftträdandebest.; omtryck
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1992:667) om ändring i förordningen (1984:523) om bidrag till arbetslösa som startar egen verksamhet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Den äldre bestämmelsen i 4 § gäller fortfarande när beslut om bidrag har meddelats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:150
  Omfattning
  rubr. närmast före 6 § sätts närmast efter 12 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§; nya 9, 10, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast för 6, 10, 11 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1465) om ändring i förordningen (1984:523) om bidrag till arbetslösa m.fl. som startar egen näringsverksamhet

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4 §§; ny 5 a §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:726) om bidrag tillarbetslösa m.fl. som startar egen näringsverksamhet

  Omfattning
  ändr. 2 a, 13 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1995:723) om ändring i förordningen (1984:523) om bidrag till arbetslösa m.fl. som startar egen näringsverksamhet

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:1101) om ändring i förordningen (1984:523) om bidrag till arbetslösa m.fl. som startar egen näringsverksamhet

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:307, Prop. 1995/96:222, Bet. 1995/96:FiU15
  Omfattning
  upph. 2 a, 5, 5 a, 9, 10, 12 §§, rubr. närmast före 10 §; ändr. 2, 4, 6, 13 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:1285) om ändring i förordningen (1984:523) om bidrag till arbetslösa m.fl. som startar egen näringsverksamhet

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:125, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:AU1
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:572) om ändring i förordningen (1984:523) om bidrag till arbetslösa m.fl. som startar egen näringsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 1997/98:317, Prop. 1997/98:150, Bet. 1997/98:FiU27
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1998-07-01

Ändring, SFS 1998:1784

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen tillämpas fortfarande i fråga om anvisning av länsarbetsnämnden före den 1 januari 1999.
Omfattning
upph.