Upphävd författning

Förordning (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1985-12-05
Ändring införd
SFS 1985 i lydelse enligt SFS 1998:919
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-06

1 §  I fråga om ventilationsanläggning som innehåller asbest eller asbesthaltigt material gäller utöver förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer bestämmelserna i denna förordning. Förordning (1998:919).

2 §  Med asbest avses i denna förordning de fibrösa, kristallina silikatmineralen krysotil (vit asbest), krokidolit (blå asbest), amosit (brun asbest), antofyllit, tremolit och aktinolit. Med asbesthaltigt material avses material som innehåller mer än en viktprocent asbest.

3 §  Fastighetsägare eller annan, som ansvarar för yrkesmässig användning av en ventilationsanläggning, skall anmäla asbestförekomst i denna till den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet i den kommun där anläggningen finns.

[S2]Anmälningsskyldigheten gäller sådan ventilationsanläggning, som är försedd med anordningar för att på mekanisk väg tillföra luft till en byggnad och som innehåller asbest eller asbesthaltigt material, vilket kan komma i direkt beröring med den luft som tillförs. Förordning ( 1991:1618).

4 §  Anmälan enligt 3 § skall göras senast den 31 december 1986 och skall innehålla uppgifter om var i ventilationsanläggningen det asbesthaltiga materialet finns.

5 §  I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn och avgifter. Förordning (1998:919).

6 §  Bestämmelser om ansvar på grund av överträdelser av denna förordning finns i 29 kap.miljöbalken. Förordning (1998:919).

7 §  Bestämmelserna i 33--35 §§ förordningen (1985:835) om kemiska produkter om överklagande skall tillämpas i ett ärende som avses i denna förordning.

Ändringar

Förordning (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar

  Ikraftträder
  1986-02-01

Förordning (1991:1618) om ändring i förordningen (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1998:919) om ändring i förordningen (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar

Omfattning
upph. 7 §; ändr. 1, 5, 6 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2008:248) om ändring i förordningen (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-06-01

Förordning (2019:80) om upphävande av förordningen (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar

Omfattning
upph.