Upphävd författning

Förordning (1986:1347) om länsrätts behörighet i vissa mål

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1986-12-16
Ändring införd
SFS 1986:1347
Ikraft
1987-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Förekommer vid mer än en länsrätt mål om beskattning som gäller likartade frågor rörande företag i samma koncern eller som på annat sätt har nära samband med varandra, bör målen handläggas vid en av länsrätterna, om det kan ske utan avsevärd olägenhet för någon enskild. Motsvarande gäller om mål enligt skattebetalningslagen (1997:483) har nära samband med mål enligt lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller om sådana mål har nära samband med mål om beskattning. Förordning (1997:1080).

2 §  I fråga om överlämnande av mål skall samråd på lämpligt sätt ske mellan länsrätterna. Råder olika meningar huruvida målen skall föras samman förfaller frågan. Kan enighet inte nås om vilken länsrätt som skall handlägga målen, skall dessa föras till den länsrätt vid vilken talan först anhängiggjorts.

3 §  Om överlämnande av mål skall parterna underrättas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:1347) om länsrätts behörighet i vissa mål

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987 men tillämpas inte i mål som har anhängiggjorts dessförinnan.
Ikraftträder
1987-01-01

Förordning (1997:1080) om ändring i förordningen (1986:1347) om länsrätts behörighet i vissa mål

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter tilllämpas fortfarande i fråga om mål enligt lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Ändring, SFS 1998:395

Omfattning
upph.