Upphävd författning

Förordning (1986:1424) om ersättning för merkostnader och förluster för vissa företag på grund av följdeffekter av Tjernobylolyckan

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1986-12-18
Ändring införd
SFS 1986:1424
Ikraft
1987-01-21
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ersättning av statsmedel får lämnas enligt denna förordning till företag för merkostnader och förluster på grund av följdeffekter av Tjernobylolyckan. Ersättning lämnas endast om företaget drabbats av betydande ekonomisk skada.

2 §  Ersättning får lämnas till företag som vidareförädlar eller bedriver yrkesmässig handel med produkter av ren eller insjöfisk.

[S2]Om det finns särskilda skäl får ersättning lämnas till företag med annan verksamhet än den i första stycket angivna. Ersättning lämnas dock endast om merkostnaderna eller förlusterna har sådan omfattning att företaget hotas av nedläggning eller om förlusterna är så omfattande att företagets sysselsättning på orten allvarligt hotas. Förordning (1988:56).

3 §  Ersättning lämnas endast om företaget påvisar att merkostnaderna och förlusterna har ett direkt och påtagligt samband med Tjernobylolyckan.

4 §  Ersättning lämnas för konstaterade merkostnader och förluster som uppkommit under tiden från och med den 1 juli 1987 till och med den 31 mars 1988. Förordning (1988:56).

5 §  Ersättning utbetalas i efterskott efter redovisning av merkostnader och förluster. Förordning (1988:56).

6 §  Frågor om ersättning till företag i Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län prövas av länsstyrelsen i respektive län. Ersättning till företag i övriga län prövas av statens industriverk.

[S2]Vid prövning av ärende bör beslutande myndighet samråda med de regionala eller centrala organ som är berörda med hänsyn till företagets näringsgrenstillhörighet.

[S3]Länsstyrelsens eller industriverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1988:56).

7 §  Ansökan om ersättning görs hos länsstyrelsen och skall ha inkommit senast den 30 april 1988. Länsstyrelse som inte själv skall pröva en ansökan skall med eget yttrande överlämna ärendet till industriverket för beslut. Förordning (1988:56).

8 §  Ersättningsbelopp kan krävas åter, om ersättningen har beviljats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter av mottagaren.

Ändringar

Förordning (1986:1424) om ersättning för merkostnader och förluster för vissa företag på grund av följdeffekter av Tjernobylolyckan

Förarbeten
Prop. 1986/87:18
Ikraftträder
1987-01-21

Förordning (1988:56) om ändring i förordningen (1986:1424) om ersättning för merkostnader och förluster för vissa företag på grund av följdeffekter av Tjernobyl- olyckan

  Omfattning
  ändr. 2, 4-7 §§
  Ikraftträder
  1988-03-01

Ändring, SFS 1991:1100

  Omfattning
  upph.