Inaktuell version

Förordning (1986:172) om luftfartygsregistret m.m.

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1986-02-27
Ändring införd
SFS 1986 i lydelse enligt SFS 2005:389
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller i anslutning till luftfartslagen (1957:297) föreskrifter om registrering i luftfartygsregistret samt om anteckningar i bihanget till detta och i brukarförteckningen.

2 §  I luftfartygsregistret eller i bihanget till detta skall föras in uppgifter om motordrivna luftfartyg och segelflygplan. Detsamma gäller andra luftfartyg som skall användas till luftfart utom svenskt område. Luftfartsstyrelsen kan medge att även andra luftfartyg förs in i registret eller i bihanget. Förordning (2004:1114).

3 §  Det som gäller enligt denna förordning när ett luftfartyg är intecknat gäller också när ett luftfartyg berörs av en ansökan om inteckning.

4 §  De bestämmelser i denna förordning som gäller i fråga om luftfartyg som är eller har varit registrerade i en annan stat skall på motsvarande sätt tillämpas i fråga om luftfartyg som är eller har varit registrerade hos en internationell organisation.

Luftfartygsregistrets innehåll

5 §  Luftfartygsregistret skall för varje registrerat luftfartyg innehålla uppgifter om följande.

 1. Beträffande luftfartyget
  1. nationalitets- och registreringsbeteckning,
  2. tillverkare, tillverkningsort, tillverkningsår, tillverkningsnummer och typbeteckning,
  3. klass,
  4. omfattningen av gällande luftvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevis,
  5. om luftfartyget har avregistrerats, anledningen till att så har skett,
  6. om luftfartyget tidigare har varit registrerat i en annan stat, denna registrering.
 2. Ägarens namn, nationalitet och adress samt arten av hans förvärv.
 3. Dagen för
  1. registrering,
  2. anteckning om att luftfartyget har bytt ägare,
  3. avregistrering,
  4. anteckning enligt 7, 8 eller 9 §.
 4. Förekomsten av inteckningar.

6 §  Om det anmäls att ett registrerat luftfartyg har fått en ny ägare och om den nye ägaren inte kan föras in i registret på grund av någon brist i utredningen, skall hans namn, det uppgivna förvärvets art och dagen för anmälningen antecknas i registret.

7 §  En anteckning enligt 2 kap. 10 § första stycket luftfartslagen (1957:297) att ett registrerat luftfartyg innehas på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt skall innehålla uppgift om innehavarens namn, nationalitet och adress.

8 §  En anteckning enligt 2 kap. 10 § andra stycket luftfartslagen (1957:297) att ett registrerat luftfartyg innehas med nyttjanderätt för obestämd tid eller för bestämd tid om minst två veckor skall innehålla uppgift om

 1. nyttjanderättshavarens namn, nationalitet och adress, samt
 2. huruvida nyttjanderättshavaren enligt 3 a § lagen (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart är ansvarig för sådana skador.

9 §  Om ett luftfartyg skall avregistreras enligt 2 kap. 8 § luftfartslagen (1957:297) men det inte kan göras på grund av 2 kap. 9 § samma lag, skall det antecknas i luftfartygsregistret.

10 §  I luftfartygsregistret skall antecknas anmälan om följande förhållanden rörande ett registrerat luftfartyg, en lott i eller intecknade reservdelar till ett registrerat luftfartyg.

 1. Ägaren har försatts i konkurs.
 2. Egendomen har utmätts.
 3. Begäran att ett i konkursbo ingående registrerat luftfartyg eller intecknade reservdelar till ett sådant luftfartyg skall säljas exekutivt.

[S2]Dagen för ett konkursbeslut eller en utmätning skall anges.

[S3]Om en anteckning har gjorts enligt första stycket, skall i registret också antecknas anmälan att konkursbeslutet eller utmätningen har upphävts, att frågan om egendomens försäljning på annat sätt har förfallit eller att egendomen har försålts exekutivt.

11 §  I luftfartygsregistret skall antecknas anmälan om att någon har väckt talan om klander av förvärv av ett registrerat luftfartyg eller om återgång av köp, byte eller gåva av ett registrerat luftfartyg.

[S2]Om en anteckning har gjorts enligt första stycket, skall i registret också antecknas anmälan om utgången av målet.

Registreringen

12 §  I en ansökan om registrering av ett luftfartyg skall lämnas uppgifter om vem som tidigare har ägt luftfartyget och om de förhållanden som avses i 5 §1 b och 2.

[S2]Till ansökningen skall fogas

 1. handlingar som visar luftfartygets tillverkare, tillverkningsort, tillverkningsår, tillverkningsnummer och typbeteckning,
 2. personbevis, registreringsbevis eller motsvarande handling som visar ägarens nationalitet, samt
 3. förvärvshandlingar eller annan utredning om ägarens förvärv av luftfartyget.

13 §  Om ansökningen om registrering avser ett luftfartyg som innehas på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt, skall uppgift lämnas om innehavarens namn, nationalitet och adress.

[S2]Till ansökningen skall fogas köpeavtalet eller en av parterna undertecknad uppgift om innehavarens rätt.

14 §  Om ansökningen om registrering avser ett luftfartyg som är eller närmast förut har varit registrerat i en annan stat, skall den innehålla uppgift om fartygets tidigare nationalitets- och registreringsbeteckning. Om den andra staten har tillträtt den i Genève den 19 juni 1948 avslutade konventionen rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg, skall ansökningen dessutom innehålla uppgift om de inskrivna rättigheter som besvärar luftfartyget.

[S2]Till ansökningen skall fogas

 1. luftfartygets luftvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevis,
 2. utredning om att luftfartyget har avregistrerats i den andra staten eller att så kommer att ske automatiskt om luftfartyget registreras i Sverige, samt
 3. i ett sådant fall som avses i första stycket andra meningen
  1. ett i den andra staten utfärdat gravationsbevis eller annan motsvarande handling för fartyget,
  2. utredning som visar att de rättigheter som antecknats i beviset eller handlingen är utan verkan på grund av exekutiv försäljning av fartyget eller att innehavarna av rättigheterna har medgett att fartyget registreras i Sverige.

Ändring av förhållanden som finns antecknade i luftfartygsregistret

15 §  Till Luftfartsstyrelsen skall rörande ett registrerat luftfartyg genast anmälas

 1. om luftfartyget byter ägare,
 2. om ägarens nationalitet ändras,
 3. om luftfartyget ändras på ett sätt som har betydelse för identifieringen av det. Förordning (2004:1114).

16 §  En sådan anmälan som avses i 15 § 1 skall göras såväl av den tidigare som av den nye ägaren. Anmälningen skall innehålla uppgifter om

 1. den tidigare ägarens namn, samt
 2. den nye ägarens namn, nationalitet och adress samt arten av hans förvärv.

[S2]Till den nye ägarens anmälan skall fogas

 1. luftfartygets nationalitets- och registreringsbevis,
 2. personbevis, registreringsbevis eller motsvarande handling som visar den nye ägarens nationalitet, samt
 3. förvärvshandlingar eller annan utredning om den nye ägarens förvärv av luftfartyget.

17 §  En sådan anmälan som avses i 15 §2 eller 3 skall göras av ägaren och innehålla de uppgifter och åtföljas av de handlingar som behövs för registerföringen.

18 §  En anmälan enligt 2 kap. 10 § första stycket andra meningen luftfartslagen (1957:297) om kreditköp med förbehåll om återtaganderätt skall innehålla uppgift om innehavarens namn, nationalitet och adress.

[S2]Till anmälningen skall fogas köpeavtalet eller en av parterna undertecknad uppgift om innehavarens rätt.

19 §  En anmälan enligt 2 kap. 10 § andra stycket luftfartslagen (1957:297) att ett registrerat luftfartyg innehas med nyttjanderätt för obestämd tid eller för bestämd tid om minst två veckor skall innehålla uppgift om nyttjanderättshavarens namn, nationalitet och adress.

[S2]Anmälningen skall åtföljas av nyttjanderättsavtalet eller vara undertecknad av båda parterna.

20 §  När en ändring av sådana förhållanden som finns angivna på luftfartygets nationalitets- och registreringsbevis har införts i luftfartygsregistret, skall beviset överlämnas till Luftfartsstyrelsen.

[S2]Luftfartsstyrelsen antecknar ändringen på beviset eller utfärdar ett nytt bevis. Förordning (2004:1114).

Avregistrering m. m.

21 §  Bestämmelser om avregistrering av ett luftfartyg finns i 2 kap.8 och 9 §§luftfartslagen (1957:297).

22 §  I en ansökan om avregistrering av ett luftfartyg skall sökanden ange om det finns en inskrivning i luftfartyget. Är detta fallet, skall sökanden också lämna uppgift om den till vars förmån inskrivningen gäller har medgett att luftfartyget avregistreras.

[S2]Till ansökningen skall fogas

 1. luftfartygets nationalitets- och registreringsbevis, och
 2. om en inskrivning finns i luftfartyget, handling som visar att den till vars förmån inskrivningen gäller har medgett att luftfartyget avregistreras. Förordning (2005:145).

23 §  I en anmälan att något har inträffat som innebär att ett luftfartyg skall avregistreras enligt 2 kap. 8 § första stycket 2--5 luftfartslagen (1957:297) skall lämnas de uppgifter som föreskrivs i 22 § första stycket. Till anmälningen skall fogas de handlingar som föreskrivs i 22 § andra stycket.

24 §  I ett sådant fall som avses i 2 kap. 8 § första stycket 5 luftfartslagen (1957:297) kan Luftfartsstyrelsen förelägga luftfartygets ägare att inom en viss tid lämna de uppgifter och ge in de handlingar som avses i 22 §. Detta gäller dock inte, om ägaren inom den tid som Luftfartsstyrelsen har bestämt har visat att luftfartyget är luftvärdigt och miljövärdigt. Förordning (2004:1114).

25 §  En ansökan enligt 2 kap. 2 § andra stycket luftfartslagen (1957:297) om medgivande att ett luftfartyg skall få stå kvar i luftfartygsregistret trots att kravet för registrering i 2 kap. 2 § första stycket samma lag inte längre är uppfyllt skall åtföljas av luftfartygets nationalitets- och registreringsbevis.

26 §  Om en sådan ansökan som avses i 25 § inte beviljas och en inskrivning finns i luftfartyget, får Luftfartsstyrelsen förelägga luftfartygets ägare att inom viss tid lämna uppgift om den till vars förmån inskrivningen gäller medger att luftfartyget avregistreras. Tillsammans med denna uppgift skall sökanden ge in en sådan handling som avses i 22 § andra stycket 2.Förordning (2005:145).

Bihanget till luftfartygsregistret

27 §  Om ett luftfartyg med stöd av 2 kap. 11 § luftfartslagen (1957:297) antecknas i bihanget till luftfartygsregistret, gäller anteckningen i högst tre månader.

[S2]Om luftfartyget registreras, förfaller anteckningen. Registreringen skall antecknas i bihanget.

28 §  Bihanget skall för varje antecknat luftfartyg innehålla uppgifter om följande.

 1. Beträffande luftfartyget
  1. nationalitets- och registreringsbeteckning, samt
  2. tillverkare, tillverkningsort, tillverkningsår, tillverkningsnummer och typbeteckning.
 2. Ägarens namn, nationalitet och adress.
 3. Dagen för anteckningen i bihanget och anteckningens giltighetstid.

29 §  En ansökan om att ett luftfartyg skall antecknas i bihanget skall göras skriftligen av luftfartygets ägare. Bestämmelserna i 12--14 §§ gäller på motsvarande sätt i fråga om en sådan ansökan. I ansökningen skall alltid lämnas uppgifter om luftfartygets luftvärdighet och miljövärdighet.

Brukarförteckningen

30 §  Brukarförteckningen enligt 2 kap. 11 a § luftfartslagen (1957:297) skall beträffande luftfartyg som avses i 6 § första stycket luftfartsförordningen (1986:171) för varje luftfartyg innehålla de uppgifter som behövs för Luftfartsstyrelsens tillsyn över luftfartygets luftvärdighet och miljövärdighet. Förordning (2004:1114).

31 §  Luftfartsstyrelsen skall utfärda bevis om anteckningen i brukarförteckningen. Förordning (2004:1114).

Försäkring eller annan säkerhet

32 §  Luftfartygsregistret, bihanget till luftfartygsregistret och brukarförteckningen skall innehålla uppgift om att det för luftfartyget finns en försäkring som uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer.

[S2]I fråga om luftfartyg som inte omfattas av dessa försäkringskrav, får Luftfartsstyrelsen meddela föreskrifter om att luftfartygsregistret, bihanget till luftfartygsregistret och brukarförteckningen skall innehålla uppgift om den trafikförsäkring som har tecknats för sådant luftfartyg eller den säkerhet som finns i stället för en sådan försäkring.

[S3]En ansökan om registrering av ett luftfartyg eller om anteckning i bihanget eller i brukarförteckningen skall, när det följer av första eller andra stycket, innehålla uppgift om försäkring eller säkerhet. Till ansökningen skall fogas försäkringsbevis eller annat bevis på giltig försäkring eller säkerhet.

[S4]När luftfartygsregistret, bihanget eller brukarförteckningen innehåller de uppgifter som anges i denna paragraf, är luftfartygets ägare respektive brukare skyldig att anmäla om någon ändring inträffar beträffande försäkringen eller säkerheten. Till anmälningen skall fogas bevis om den ändrade försäkringen eller säkerheten. Förordning (2005:389).

Underrättelser till inskrivningsmyndigheten

33 §  Luftfartsstyrelsen skall underrätta inskrivningsmyndigheten

 1. när en ny ägare till ett luftfartyg, i vilket det finns en inskrivning, förs in i registret,
 2. när ett luftfartyg, i vilket det finns en inskrivning, avregistreras, och
 3. när en sådan anteckning som avses i 9 § görs beträffande ett luftfartyg i vilket det finns en inskrivning. Förordning (2005:145).

34 §  Om ett luftfartyg tidigare varit registrerat i en sådan stat som avses i 14 § första stycket andra meningen och sedan registreras i Sverige, skall Luftfartsstyrelsen underrätta inskrivningsmyndigheten om registreringen. De handlingar som anges i 14 § andra stycket 3 skall bifogas. Förordning (2005:145).

Särskilda bestämmelser

35 §  Om en handling som bifogas en ansökan eller en anmälan till Luftfartsstyrelsen är avfattad på ett annat språk än svenska, danska, norska eller engelska, skall den åtföljas av en bestyrkt översättning till något av dessa språk. Förordning (2004:1114).

36 §  Om en anmälan till Luftfartsstyrelsen inte uppfyller de krav som anges i 16-19, 23, 32 eller 35 §, får verket förelägga den som skall göra anmälningen att inom en viss tid fullgöra sina skyldigheter. Förordning (2004:1114).

37 §  Handlingarna i ärenden som avser ansökningar eller anmälningar till luftfartygsregistret skall sammanföras i akter, en för varje luftfartyg. Detsamma gäller handlingarna i ärenden som avser anteckningar i bihanget till luftfartygsregistret och anteckningar i brukarförteckningen.

Bemyndigande

38 §  Luftfartsstyrelsen meddelar ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna förordning och föreskrifter om undantag från förordningen. Styrelsen kan också i enskilda fall medge undantag från förordningen.

[S2]Vid tillämpning av 2 kap. 2 § luftfartslagen (1957:297) skall Luftfartsstyrelsen beakta vad som följer av gällande avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart. Förordning (2004:1114).

Ansvarsbestämmelser

39 §  Till böter döms den som

 1. lämnar oriktiga uppgifter i samband med en ansökan eller anmälan enligt denna förordning,
 2. underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet enligt denna förordning,
 3. inte rättar sig efter ett föreläggande som har meddelats enligt 24, 26 eller 36 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:172) om luftfartygsregistret m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987, då kungörelsen (1955:635) med närmare bestämmelser om luftfartygsregistret m. m. skall upphöra att gälla.
  2. Bestämmelserna i 8 § 2 gäller inte i fråga om sådana anteckningar om nyttjanderätt som har gjorts före ikraftträdandet.
  3. Om det i en lag eller i en författning som har beslutats av regeringen hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna förordning tillämpas i stället den nya föreskriften.
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (2002:172) om ändring i förordningen (1986:172) om luftfartygsregistret m.m.

Förarbeten
Rskr. 2000/01:137, Prop. 2000/01:55, Bet. 2000/01:UU6
Omfattning
ändr. 38 §
Ikraftträder
2002-06-01

Förordning (2004:1114) om ändring i förordningen (1986:172) om luftfartygsregistret m.m.

Omfattning
ändr. 2, 15, 20, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:145) om ändring i förordningen (1986:172) om luftfartygsregistret m.m.

Omfattning
ändr. 22, 26, 33, 34 §§, rubr. närmast före 33 §
Ikraftträder
2005-04-01

Förordning (2005:389) om ändring i förordningen (1986:172) om luftfartygsregistret m.m.

Omfattning
ändr. 32 §, rubr. närmast före 32 §
CELEX-nr
32004R0785
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2008:1151) om ändring i förordningen (1986:172) om luftfartsregistret m.m.

Omfattning
ändr. 2, 15, 20, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:775) om ändring i förordningen (1986:172) om luftfartygsregistret m.m.

Omfattning
upph. 8, 13, 18, 19, 30, 31 §§, rubr. närmast före 30 §; ändr. 1, 7, 8, 9, 21, 23, 24, 25, 27, 36, 38 §§
Ikraftträder
2010-09-01

Förordning (2015:877) om ändring i förordningen (1986:172) om luftfartygsregistret m.m.

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2016-04-01