Upphävd författning

Begränsningsförordning (1987:1347)

Departement
Civildepartementet KOM
Utfärdad
1987-11-26
Ändring införd
SFS 1987:1347
Ikraft
1988-03-01
Upphäver
Kungörelse (1970:641) om begränsning i myndighets rätt att meddela föreskrifter, anvisningar eller råd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  I denna förordning finns föreskrifter som begränsar rätten för myndigheterna under regeringen att besluta regler. I förordningen finns också föreskrifter som rör myndigheternas tillsynsverksamhet m. m.

[S2]Med regler avses föreskrifter och allmänna råd. Av 8 kap.regeringsformen följer att en myndighet får besluta föreskrifter bara efter regeringens bemyndigande.

[S3]Förordningen gäller inte sådana regler som uteslutande rör verksamheten inom myndigheten. Förordning (1991:1922).

Konsekvensutredning

2 §  Innan en myndighet beslutar en regel, skall regelns kostnadsmässiga och andra konsekvenser utredas.

[S2]Konsekvensutredningen skall dokumenteras.

Yttrande

3 §  Innan en myndighet beslutar en regel, skall företrädare för dem vars verksamhet kostnadsmässigt berörs av regeln ges tillfälle att yttra sig i frågan. Därvid skall de ges tillgång också till konsekvensutredningen.

Regeringsmedgivande

4 §  Om en regel kan antas leda till icke oväsentligt ökade kostnader för staten, kommuner eller landsting eller för näringslivet, organisationer eller andra enskilda, skall myndigheten inhämta regeringens medgivande, innan regeln beslutas.

[S2]Kan hela kostnadsökningen förutses falla på kommuner eller landsting, tillämpas första stycket bara om företrädare för dessa har förklarat att de motsätter sig beslutet.

[S3]Första stycket gäller inte i fråga om regler som beslutas av

 1. Sjöfartsverket med stöd av 21 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166),
 2. Luftfartsverket med stöd av
 3. Arbetarskyddsstyrelsen med stöd av
 4. en myndighet för att uppfylla Sveriges förpliktelser enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Förordning (1993:1042).

Anstånd

5 §  Föreligger det fara för liv, personlig säkerhet eller hälsa eller risk för betydande ekonomisk skada, om en regel inte utfärdas, får vad som sägs i 2--4 §§ anstå till efter beslutet.

Uppföljning

6 §  Så länge en regel gäller, skall den myndighet som har beslutat den -- eller som annars har ansvaret för den -- följa dess kostnadsmässiga och andra konsekvenser.

[S2]Uppföljningen skall regelbundet dokumenteras.

Tillsynsverksamhet m.m.

7 §  Myndigheterna skall se till att de kostnadsmässiga konsekvenserna begränsas, när de utövar tillsyn eller sprider information eller andra meddelanden.

Verkställighetsföreskrifter m. m.

8 §  Riksrevisionsverket skall följa myndigheternas tillämpning av denna förordning.

[S2]Verket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av förordningen.

Ändringar

Begränsningsförordning (1987:1347)

Ikraftträder
1988-03-01

Förordning (1991:1922) om ändring i begränsningsförordningen (1987:1347)

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-02-01

Förordning (1993:1042) om ändring i begränsningsförordningen (1987:1347)

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1993-11-01

Ändring, SFS 1994:1301

  Omfattning
  upph.