Upphävd författning

Förordning (2004:1110) med instruktion för Luftfartsstyrelsen

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2004-11-18
Ändring införd
SFS 2004:1110 i lydelse enligt SFS 2006:1320
Ikraft
2005-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Luftfartsstyrelsens uppgifter

1 §  Luftfartsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar, sektorsansvar, för den civila luftfarten.

[S2]Luftfartsstyrelsen skall verka för att de transportpolitiska målen uppnås.

[S3]Myndighetens huvuduppgifter är att

 1. främja en säker, kostnadseffektiv och miljösäker civil luftfart,
 2. pröva frågor om tillstånd inom civil luftfart,
 3. utöva tillsyn av den civila luftfarten, särskilt flygsäkerheten,
 4. följa luftfartsmarknadens utveckling och i samråd med Konkurrensverket övervaka att verksamheten fungerar effektivt ur ett konkurrensperspektiv samt anmäla missförhållanden till Konkurrensverket,
 5. ha ett övergripande ansvar för flygtransportsystemets miljöanpassning,
 6. svara för de myndighetsuppgifter som rör flygtrafiktjänst för civil luftfart och i fred för militär luftfart,
 7. ha samordningsansvaret för krisberedskapsarbetet inom den civila luftfarten,
 8. verka för att hänsyn tas till funktionshindrade personers behov inom den civila luftfarten,
 9. ha samordningsansvaret för trafiksäkerhetsarbetet inom den civila luftfarten.

2 §  Luftfartsstyrelsen skall verkställa utredningar och medverka vid tillkomsten av luftfartsöverenskommelser med annat land samt övervaka tilllämpningen av sådana överenskommelser.

[S2]Luftfartsstyrelsen får överlägga med luftfartsmyndigheter i andra länder och handlägga ärenden som rör den civila luftfartsorganisationen (ICAO), den europeiska civila luftfartskonferensen (ECAC), den europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) och den europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA). Ärenden av större ekonomisk eller utrikes- eller luftfartspolitisk betydelse skall alltid underställas regeringen.

[S3]Luftfartsstyrelsen ansvarar tillsammans med Rikspolisstyrelsen för förebyggande av brott mot civila luftfartens säkerhet enligt lagen (2004:1100) om luftfartsskydd.

Avgifter

3 §  Luftfartsstyrelsen får ta ut avgifter för sin verksamhet, besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna.

[S2]Influtna avgifter får inte användas för genomförande av luftburna sjuktransporter enligt 13 §. Förordning (2006:1320).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Luftfartsstyrelsen med undantag av 3-5 §§ samt 13 § 4.

Luftfartsstyrelsens ledning

5 §  Generaldirektören är chef för Luftfartsstyrelsen. Vid sidan av myndighetschefen finns en styrelse. Myndighetschefen ingår i styrelsen och är dess ordförande. Styrelsen består av högst sju ledamöter, myndighetschefen medräknad.

Styrelsens ansvar och uppgifter

6 §  Utöver vad som anges i 11 och 12 §§ samt 13 § 1-3 verksförordningen skall styrelsen besluta om föreskrifter. Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta om föreskrifter som inte är av principiell betydelse eller i övrigt av större vikt.

[S2]Föreligger det fara för miljön, liv, personlig säkerhet eller hälsa eller föreligger det risk för betydande ekonomisk skada om en föreskrift inte beslutas, får dock generaldirektören besluta en sådan föreskrift.

Föreskrifter

7 §  Luftfartsstyrelsen skall fortlöpande se över sina föreskrifter och pröva om de behövs och om de är lämpligt utformade.

8 §  Utöver vad som följer av 28 § första stycket verksförordningen (1995:1322) gäller inte 27 § första stycket 4 den förordningen föreskrifter som beslutas av Luftfartsstyrelsen med stöd av luftfartsförordningen (1986:171) och som gäller flygsäkerhet eller 38 § förordningen (1986:172) om luftfartygsregistret m.m.

Personalföreträdare

9 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Luftfartsstyrelsen.

Särskilda föreskrifter

10 §  Luftfartsstyrelsen har myndighetsansvar för flygtrafiktjänst för civil luftfart.

[S2]Luftfartsstyrelsen skall upprätta avtal med Försvarsmakten i fråga om den praktiska tillämpningen av myndighetsansvaret för flygtrafiktjänst som berör militär luftfart.

11 §  Luftfartsstyrelsen skall inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpning av 3-5 kap.miljöbalken och av plan- och bygglagen (1987:10).

12 §  Luftfartsstyrelsen skall samråda med Statens räddningsverk i frågor som rör transport av farligt gods. Luftfartsstyrelsen skall vidare tillsammans med Statens räddningsverk och Sjöfartsverket verka för att de nationella och internationella säkerhetsföreskrifterna för transport av farligt gods samordnas mellan transportslagen och att myndigheternas arbete inom området transport av farligt gods även i övrigt samordnas. Luftfartsstyrelsen deltar i det råd för transport av farligt gods som anges i 10 a § förordningen (1988:1040) med instruktion för Statens räddningsverk.

13 §  Luftfartsstyrelsen skall svara för förvaltning och utveckling av ett krisberedskapssystem för luftburna sjuktransporter.

[S2]Luftfartsstyrelsen skall upprätthålla en beredskap för att, i samråd med Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och Socialstyrelsen, besluta om och genomföra luftburna sjuktransporter

 • nationellt vid händelser där samhällets ordinarie resurser för sjuktransporter inte är tillräckliga,
 • internationellt för att bistå vid hemtagning av personer som drabbats av katastrofer utomlands, vid civil och militär krishantering samt vid andra humanitära insatser. Förordning (2006:1320).

Ändringar

Förordning (2004:1110) med instruktion för Luftfartsstyrelsen

Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:1320) om ändring i förordningen (2004:1110) med instruktion för Luftfartsstyrelsen

Omfattning
ändr. 3 §, ny 13 §
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:959

Omfattning
upph.